eczane
eczacı
Cezaevi Protokolü
Cezaevi Protokolü
Cezaevi Protokolü
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesinde uygulanacak esasların belirlenmesi için, kurumla eczaneler arasında yapılacak aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir.

I- KAPSAM

Bu protokol hükümleri;
Hükümlü ve Tutuklular hakkında uygulanır.

II- UYGULANACAK ESASLAR

1. Bu protokol kapsamına girenlerin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden
temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için uygulanacak indirim oranları için Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2008 Yılı Protokolü Eki Mutabakat Tutanağı ile belirlenen ve 01.09.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren iskonto oranları uygulanacaktır.

Eczacılar tarafından indirim oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

01.09.2008 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2007 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);

350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından % 0,5,
350.001-600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %1,
600.001-900.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %1,5,
900.001YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %2.

Yeni açılan ve 2007 yılı hâsılatı olmayan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.

İlaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşulları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından 25.05.2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği esaslarına uyulmaktadır. Ancak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığına gönderilen 29.09.2005 tarih ve 20151 sayılı yazı ile (EK-1), hükümlü ve tutukluların, Bütçe Uygulama Talimatı kapsamında yer almadığından hareketle, hükümlü ve tutuklular için Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür. İlgili yazıya istinaden, Ceza İnfaz Kurumlarının güvenlik ve özel statüleri dikkate alınarak yapılan düzenleme, protokol eki EK-2 Olarak düzenlenmiş olup, bu protokol kapsamında yer alan kişilerin tedavisi için düzenlenecek reçetelerin yazım ve geri ödenmesinde, EK-2 ile belirlenen esaslara uyulacaktır.

2. Sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından verilecek reçete muhteviyatı ilaçlar; “Doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "........................ ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak, kaşelenip imzalanması şarttır. Bu şekilde ibare konulmayan, kaşe ve imzası bulunmayan reçeteler eksiklikleri giderilmek üzere eczacıya iade edilir. Eksiklikleri tamamlanan reçete bedelleri kurumca ilgili eczaneye ödenir.” hükmü saklı kalmak kaydıyla eczanece aynen ve tamamen verilecektir.

3.İlaçların verilmesinde;

Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır.

Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.

Teşhisi yazılmayan, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri bulunmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir.

İlaç kullanım raporuna istinaden yazılacak ilaçlar, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

Ayaktan yapılan tedavilerde, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral ve topikal formları ile 12.5 inci maddede belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), ampisilin (kombine preparatlar hariç), amoksisilin (kombine preparatlar hariç), fenoksimetilpenisilin, eritromisin, klindamisin, sülfonamid ve trimetoprim kombinasyonlarını içeren klasik antibiyotikler 10 güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği taktirde bedelleri ödenecektir.

İlaç kullanım raporuna istinaden kullanılan ilaçlar için, 4 kalem sınırlaması dikkate alınmaz.

İlaç kullanım raporu ile belgelendirilen ilaçlar, en fazla üç aylık tedavi dozunda reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.

Reçete muhteviyatı ilaç tutarlarının eczaneye ödenebilmesi için; Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, her kalem ilacın (veya yerine verilen ilacın); ticari ismi, (KDV dahil) perakende satış fiyatı, Tebliğ ile tespit edilen indirim oranı, kurumca ödenecek tutarı ve reçetenin toplam tutarı bir listeye yazılarak reçeteye eklenir. Reçete ekine, eczane bilgisayar programından alınan (Farmakom, Byte, Lokman vb.) çıktısı eklenir. Düzenlenen listeler, eczane tarafından onaylandıktan sonra faturaya eklenecektir. İstenildiği takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir.

4. Reçetelerde yer alan ilaçların dış ambalajlarının üzerindeki ilacın adını (ticari ismini) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapıştırılacaktır. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapıştırılacaktır.

Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumların ve majistral ilaçların fiyatları el ile yazılacak, kupürü olmadığı belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan majistral tarife programından çıktı alınarak reçeteye eklenecektir. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait kupürler de reçeteye yapıştırılır. Gerek duyulması halinde kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.

5. Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

6. Reçetelere yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise, miktar ayrıca yazı ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafından doldurulması gereken kısımları eksiksiz olarak doldurularak doktor tarafından imzalanacaktır.

7. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi şarttır.

8. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj şekilleri (ünite veya mg.) doktor tarafından belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını, durumunu göz önüne alarak tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalaj, uygun doz ve ünitede olanı verecektir. Büyük veya hastane ambalajlı olanların verilmesi halinde bedelleri ödenmeyecektir.

9. 2 ile 8 inci fıkralar arasında belirtilen hususların eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye iade edilir. Eksikliklerin tamamlanmaması halinde reçete bedeli ödenmez.

10. Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmaksızın sehven doktorun yazdığı miktardan fazla ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramı yapıştırıldığı anlaşılan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramları iptal edilir ve kalan reçete bedeli eczaneye ödenir.

11. Fiyatı değişen ilaçların uygulanmasında reçete tarihi esas alınır. Faturalanan ilaç bedelinin reçete tarihinde o ilaç için öngörülen ödeme bedelinden fazla olması halinde reçete tarihine göre Tebliğ ekindeki listede belirtilen bedeller esas alınarak eczaneye ödeme yapılır ve eczacı yazılı olarak uyarılır.

12. Doktor tarafından yazılmış olsa dahi Tebliğin ekinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçların bedeli ödenmez.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler tarafından reçeteye yazılan ampul adedi kadar "ml.sine uygun plastik tek kullanımlık enjektör" bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun plastik tek kullanımlık enjektör verilir, alındığına dair reçeteye bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.

13. Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu fiyatı değişen ilaç bedelleri ilgili mevzuatı çerçevesinde duyurulur ve ödemeler bu listeler esas alınarak yapılır.

14. Eczaneye verilen hükümlü ve tutuklu reçetelerine ait ilaçlar bir sonraki günün mesai saati içinde en geç saat 10:00’a kadar kuruma eczane tarafından teslim edilir.


III- SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR

1- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleşmeleri ilgili kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve fesih süresince sözleşme yapılmaz.


Fiilin Niteliği Fesih Süreleri
(Fesih Tarihinden İtibaren)

a)
Doktor numunesi olan veya kamu kuruluşlarına ait olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması ……………………………….…………….
3 yıl
b) Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi ……………………………………………………………………..3 yıl
c) Bilgisayar ortamında on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde ilgili kurum tarafından yazılı 2 uyarıya rağmen tekrarı (Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D) eşdeğer grubu sütununda yer almayan ilaçlar için) …


3 yıl
d) Reçeteler üzerinde eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından ilaç eklemesi, adet değişikliği veya tarih değişikliği suretiyle tahrifat yapılması............................................
3 yıl
e) Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi ...................................................................................................................

3 yıl
f) İlaç sahte fiyat kupürlerinin kullanılması, ( ancak, mesleki faaliyeti süresince sadece bir adet ilaç sahte fiyat kupürünün kullanılması halinde 1 yıl ) eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete tanzimi ve kullanılması ………………………………

3 yıl
g) Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sınırlar dahilinde, eczacının, eczane çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık karneleri hariç, Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerine ait sağlık karnesi bulundurulduğunun ve bu sağlık karneleri kullanılarak kurumun zarara uğratıldığının kurumlarca tespiti halinde…………………………………


3 yıl
h) Sağlık karnelerinin otokopili sayfalarında kayıtlı olmayan reçeteler ile hasta sevk kağıdına ait olmayan reçete bedellerinin fatura edilmesi ………………………………
2 yıl
i) Eczanede, Kurumca yapılan incelemeler sonucunda reçete karşılığı bulunmayan ve kime ait olduğu ispatlanamayan ilaç kupürünün veya kupürü kesilmiş ilaçların bulunması ..…
2 yıl
j) Eczane; eczanede bulunan bir ilacı karşılamakla yükümlüdür ve eczanede bulunan ilaca ait reçeteye hiçbir gerekçeyle “Yoktur” kaşesi basamaz. Reçete karşılamada reçete ve hasta seçimi yapamaz. Hak sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilaç var olduğu halde, hastaya bedeli karşılığında satılamaz. Bu durumlarda eczane, ilk tespitte yazılı olarak ikaz edilir, aynı sözleşme döneminde tekrarı halinde…………………………………………………………………
2 yıl
k) Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde, haksahiplerine teslim edilmeyen ilaçların kupürlerinin bulunması durumunda………………………………………………………
2 yıl
l) Sözleşmesi feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi ................................................................................................................................
1 yıl
m Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (Bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.''de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ........................................................


1 yıl
n) Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçetenin karşılandığı tarih ile uyumlu olarak Tebliğ hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazılması (Bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.''de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir)


1 yıl
o) Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (Zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde tekrar şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.’e durumu bildirir, T.E.B.’de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) ………………………


1 yıl
p) Reçete kapsamı ilaçlara ait fiyat kupürlerindeki sürşarjlar ile sistemden alınan reçeteye eklenen bilgiler ve/veya reçetede bulunan eczane kaşesinin ve/veya faturada bulunan eczane bilgilerinin farklı olması durumunda reçetenin fatura edilmesi …………………..

1 yıl
r) Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde reçete muhteviyatı ilaçların teslim edildiğine ilişkin atılı bulunan imzanın hak sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi durumunda, ( Bu hallerde eczane yazılı olarak bir kez uyarılır, tekrarı halinde söz konusu reçete bedelleri ödenmez )……………………………


1 yıl


2- Eczacı sözleşme yapmak istediği kuruma ve bu kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Tespit işlemi ilgili kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması halinde ilgili kurumca fesih yapılabilir.

3- Muvazaalı olarak işletildiği tespit edilen eczane ile sözleşme yapılmaz, sözleşme yapılmış ise süresiz feshedilir. Tespiti yapılan muvazaalı işlem taraflarının başka adlar altında eczane açması veya aynı eczanenin bir başka eczacı tarafından muvazaalı bir şekilde devralınması durumlarında feshi yapan kurum veya kuruluşça anılan müeyyideler uygulanır.

4- Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır. Fesih süresi dolduğunda, yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır. Eczacının beraat etmesi veya takipsizlik kararı alınması halinde fesih süresi dolmasa da kurum eczane ile yeniden sözleşme yapar.

5- Eczacı bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

6- Gerek görüldüğü hallerde kurum bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, her zaman incelettirebilir. Protokolün sözleşmenin feshini gerektiren hususlar kısmında belirtilen fiillerin tespiti halinde ise yukarıda belirtilen fesih süreleri uygulanır.

7- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti gerekli gördüğü hallerde, eczane nezdinde protokolün uygulanmasına ilişkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre sözleşmenin feshi yolunda işlem yapılmasını kurumlardan talep etmeye yetkilidir.


IV- ÖDEME ZAMANI:

İlgili kurumlar, reçeteler üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bedellerini reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödemek üzere gerekli işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri öncelikli ödenir.

V- İHTİLAF:

Bu protokol esaslarına göre yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde kurumun bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

VI- SÖZLEŞME:

1-Kurumlarla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre sözleşme yapılır. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczaneye ait olacaktır.

2- Kurumla sözleşme imzalayan eczaneye provizyon şifresi teslim edilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde/taleplerinde bulunduğunda her bir şifre için … bedel öder.

3- Eczaneler, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, imzalanan bu Protokole uygun “Tip Sözleşmeleri” kullanırlar. (EK-3/A) Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla EK-3/B formunun bir örneği ibraz edilecektir.

4- Kurum ve kuruluşlar yukarıda belirtilen indirim oranlarını kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapacaklardır.

5- Kurumlarla bu protokol esaslarına ve protokol eki tip sözleşme metnine göre sözleşme imzalayan eczaneler, Tebliğ eki (EK-3/B) bilgi formunu doldurarak tarihine kadar illerde Cezaevi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

VII- YÜRÜRLÜK:

Bu protokol; 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girer ve taraflar arasında yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerlidir. İki örnek olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında kabul edilerek imzalanmış ve taraflara birer örneği verilmiştir. Ankara, 25/12/2008
ADALET BAKANLIĞI adına
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜEcz. Erdoğan ÇOLAK Nizamettin KALAMAN
Merkez Heyeti Başkanı Ceza ve Tevkif Evleri Genel MüdürüEK-3/A


TİP SÖZLEŞME

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ……………………………… Cezaevi Müdürlüğü ile …………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………………………………………………...….. Eczanesi sahibi ………….. ……………………………………… ……… …………………..ve mesul müdürü ………………………………. ………………………………………………. arasında, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği’nin ortaklaşa imzaladıkları protokol esaslarına uygun olarak iş bu sözleşme yapılmıştır.

Bu sözleşme; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce sağlanan sağlık yardımlarından yararlandırılanların tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve tedavileri sonucunda düzenlenecek reçetelerdeki muhteviyatın, ………………….…………………………………..Eczanesinden ...../…../……. tarihinden itibaren protokolde belirlenen hükümlere göre (yüzde ……….) oranında indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.ECZANE ………………… CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.Kimlik No:
Diploma No:
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
BÖLGE ECZACI ODASI
EK–3/B

ECZANE BİLGİ FORMUECZACININ
UNVANI : ……………………………………….. ECZANESİ
ADI SOYADI : ………………………………………..
VERGİ KİMLİK NO : ………………………………………..
T.C. KİMLİK NO : ………………………………………..

YILI

SATIŞ HASILATI
(KDV HARİÇ YTL)
GELİR VERGİSİ MATRAHI (YTL)
TAHAKKUK EDEN
VERGİ
(YTL)
ÖDENEN VERGİ
(YTL)

2007
Not: Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.
EK-2

Muhtaç Durumda bulunan Hükümlü ve Tutuklular İçin Düzenlenecek Reçetelerin Yazım ve Geri Ödenme Koşulları:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol gereğince, protokol kapsamında yer alan “muhtaç durumda bulunan hükümlü ve tutuklular için düzenlenecek reçetelerin yazım ve geri ödenmesinde” aşağıda belirtilen esaslara uyum sağlanacaktır.

1) Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar
“Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK–2/B) yer alan ilaçların (anestezikler dâhil) bedelleri, sadece kurumda yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarda yapılabilen hastalarda kullanımı halinde ödenecektir.
EK–2/B Listesinde yer alan ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması durumunda ödeme yapılmayacaktır.
2) Ayakta tedavide kullanımı ilaç kullanım raporuna bağlı ilaçlar
EK-2/C “Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu İle Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde yer alan ilaçların ayakta tedavilerde kullanımı gerektiği durumlarda, bu listede yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
EK–2/C Listesinde yer alan ilaçlar için raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilecektir. Düzenlenen raporlar, tedavi süresi boyunca geçerlidir. Ancak, bu süre iki yılı geçemez.
Uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu ile sürekli periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ve sarf malzemelerinin, ayaktan tedavide reçete edilmesi halinde de bedelleri ödenir.
Aşağıda yer alan bölümler, Maliye Bakanlığı tarafından 25.05.2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin aynı sayılı bölümlerinden alınarak, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile Kurumun kullanımına uyarlanmıştır:

12.7. Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler
12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri
a) Subkutan metotreksat kullanım ilkeleri; romatoid artritli hastalarda; fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji veya immünoloji (erişkin veya çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
b) Leflunomid kullanım ilkeleri; romatoid artritli hastalarda, diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu iç hastalıkları, romatoloji, immünoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek ilaç kullanım raporunda belirtilmek şartıyla bu uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Raporda ilacın kullanım dozu ve kullanım süresi belirtilecektir.
c) Altın preparatları kullanım ilkeleri; altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumunda ve tedavinin devamı gerektiğinde; ilaç kullanım raporu düzenlenecek, raporda ayrıca daha önce yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, yeni kullanılacak ilacın kullanım dozu, kullanım süresi ve ayrıntılı tedavi şeması da belirtilecektir.
ç)Biyolojik ajanlardan Anti TNF (infliksimab, etanarsept, adalimumab gibi) ilaçların kullanım ilkeleri;
a) Romatoid artritli hastalarda, en az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı hallerde (poliartiküler jüvenil romatoid artritte DAS aranmaz),
b) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı hallerde,
c) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4, Visual Analog Skoru (VAS) 0-10cm) kullanılamadığı hallerde,
d) Psöriatik artritli hastalarda, hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalınmışsa;
bu durumların ilaç kullanım raporunda belirtilmesi halinde Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir.
Bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ilaçlar; erişkin/pediatrik romatoloji veya erişkin/pediatrik immünoloji uzman hekimlerinden biri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilebilir.
Söz konusu ilaçların;
İntravenöz formları, immünoloji veya romatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır.
Subkütan formlarının ilk dozları immünoloji veya romatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya iç hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılır, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve ilaç kullanım raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.
İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan üç ay sonra bu ilaç için ilaç kullanım raporu düzenlemeye yetkili hekim tarafından değerlendirilir, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid artrit için, DAS 28’de 0.6 puandan, ankilozan spondilit için, BASDAİ’de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine “PSARC” göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmesi durumunda bedeli ödenmeyecektir.
Bu ürünler ve diğer antiromatizmal ilaçlar, gerekli olduğu hallerde raporda belirtilmek koşuluyla ve yukarıda belirtilen şartlarda, kombine olarak da kullanılması halinde bedeli ödenir.
Psoriyazis vulgariste; üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde dermatoloji uzman hekimince düzenlenen, diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın günlük doz ve süresini belirten ilaç kullanım raporuna dayanılarak dermatoloji uzman hekimlerince reçete edildiğinde bedeli ödenir.
Crohn hastalığında; diğer tedavilere cevap vermeyen fistülize vakalarda bu durumun ve daha önce almış olduğu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten gastroenteroloji veya genel cerrahi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve kullanılacak ilacın dozu ve süresini gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanması ve iç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalara kullanılması halinde de ilaçların verilebilmesine ilişkin kriterler aranacaktır.
Yukarıda bahsedilen durumların tedavisi için düzenlenen ilaç kullanım raporlarının süresi bir yılı aşmayacaktır, raporun tekrarı halinde aynı kriterler geçerlidir.
12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
Trisiklik, tetrasiklik, SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, yeni nesil (atipik) antipsikotikler (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine) ve antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.
12.7.3. Aşı ve serum temini uygulaması
Zehirlenmelerde kullanılan antidotların bedelinin tamamı sağlık raporu aranmaksızın ödenir.
Aşı bedelleri (Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olan; kızamık, difteri, boğmaca, tetanos, hepatit B, polio, BCG, MMR ve HİB aşıları hariç); kronik böbrek yetmezliği, kistik fibrozis, KOAH, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden ödenir.
Enjektabl yolla alınan alerji aşılarının bedeli; bronşiyal astma, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılması immünoloji, alerji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu ile belgelendirilen hastalara, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman hekimi veya aile hekimliği uzman hekimi tarafından reçete edildiğinde hasta katılım payı alınması kaydıyla ödenir.
Alerji aşılarının oral formları ödenmez.
3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ve izlem sonrası laboratuar testlerine göre aşı uygulaması başlanmasına yönelik ilaç kullanım raporu, ikinci veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumu immünoloji, alerji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecektir. Tedavi arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez.
Arı venomları, resmi sağlık kurumları immünoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu ile belgelendirilen hastalara, bu uzman hekimlerden biri tarafından reçete edilmeleri halinde bedeli ödenir.
Grip aşıları için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde rapor aranmaksızın; astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay–18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna istinaden, tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri Kurumca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.
Pnömokok aşıları (polisakkarit); iki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde, aspleni, dalak disfonksiyonu, splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, immünsupresif tedavi, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dâhil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma durumları, kronik renal hastalık ve nefrotik sendromu, kronik kalp hastalıkları, astım dâhil kronik akciğer hastalıkları, siroz dâhil kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dâhil beyin omurilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde 5 yılda bir bedelleri ödenir.
12.7.4. Rasburicase kullanım ilkeleri
Myeloablatif dozda çoklu ajanlı kemoterapi uygulanan, tümör yükü olan hematolojik maligniteli veya akut lösemi tanısı almış ve beyaz küre sayısı 100.000/mm3’den fazla olan, allopurinol ve hidrasyon tedavisine rağmen böbrek fonksiyonları bozulmuş (kreatin > 2 mg/dl, kreatin klerensi < 50 ml/dakika) veya allopurinolün kontrendike olduğu hastalarda prospektüs şartlarına (en fazla 5 günlük tedavi) göre yatan hastalarda kullanılır. Çocuk veya erişkin hematoloji, tıbbi onkoloji veya nefroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu doğrultusunda bu uzman hekimlerden birinin yazdığı reçeteye göre, raporda laboratuar sonuçlarının yer alması kaydıyla bedeli ödenir.
12.7.5. Botulismus toksini Tip A
a) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen olgularda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulamayı yapacak göz hastalıkları, nöroloji ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak;
- Göz adalesi fonksiyon felçleri bozuklukları,
- Blefarospazm,
- Hemifasiyal spazm,
- Servikal distoni (spazmodik tortikollis),
- EMG esnasında uygulanacak fokal distoni,
- Erişkinlerde inme sonrası gözlenen fokal spastisite,
olgularında üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
b) Pediatrik serebral palside kullanımı:
- Üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri ile erişkin veya çocuk spastisite dal hastanelerinde; ortopedi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, çocuk nörolojisi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
- 10 yaşa kadar; sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontraktür olmayan hastalarda en fazla iki adaleye uygulanır.
- Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda 6 ay sonra yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla iki uygulama ve tek seansta botoks için toplam 300 üniteyi, dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere yapılabilir.

12.7.6. Büyüme hormonu kullanım esasları
Çocuk veya erişkin endokrinoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu ile bu hekimlerden biri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Bu raporda, ilacın kullanım dozu, uygulama planı ve süresi de belirtilir. Rapor, en fazla bir yıl süreyle geçerli olup hastanın yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.
İlaçların günlük doz miktarı belirtilmek suretiyle en fazla 3’er aylık dozlar halinde reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
A) Çocuklarda;
Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda;
1) Yıllık büyüme hızı;
- 0-4 yaş 6 cm’nin altında,
- 4 yaş üzeri 4,5 cm’nin altında,
- Puberte’de; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre endokrinoloji/ çocuk endokrinolojisi uzman hekimince değerlendirilmesi;
2) Kemik yaşı;
- Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olması,
- Pubertal dönem için sadece epifizlerin açık olması,
(Puberte Kıstasları: Erkeklerde gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8''in, erkeklerde 10''un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir.)
3) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması (hipopituitarizm) tanılarının konması;
Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır.
4) Boy sapması patolojik olan (yani -2,5 SD den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan 2 farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk söz konusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise yada; hastada biyoinaktif büyüme hormonu saptanmış ise (IGF 1 testi ile);
Bu hususların belirtildiği ilaç kullanım raporu ile hastaya büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır.
Büyüme hormonu ile tedavisine başlanan hastalar endokrinoloji/çocuk endokrinoloji hekimi tarafından en az 6 aylık sürelerle izlenerek, radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olduğunun raporda belirtilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25 persentile ulaşana kadar her yıl ilaç kullanım raporu yenilenecektir.
Sonlandırma Kıstasları;
1) Epifiz hattı kapandığında,
2) Yıllık büyüme hızı 5 cm ve altında olduğunda,
3) Boy uzunluğu kızlarda 155 cm ye erkeklerde 165 cm ye ulaştığında,
4) Tedavi esnasında boy 25 persentile ulaştığında,
tedavi sonlandırılacaktır.
B) Erişkinlerde;
1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır.
2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda:
a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.
b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa (kontrendikasyon yoksa testlerden biri insülin tolerans testi olarak tercih edilmelidir) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.
3) Hipofiz hormonlarından (prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa insülin tolerans testi tercih edilmelidir) tanı için yeterlidir.
4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L’den küçük olduğunun raporda belirtilmesi gereklidir.
5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara erişkin endokrinoloji uzman hekimi tarafından hazırlanan ilaç kullanım raporuna dayanılarak başlanabilecek ve müteakiben erişkin endokrinoloji uzman hekimi tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. Rapora tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

12.7.7. Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri
Bu ilaçların, uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde veya uzman hekim tarafından düzenlenen, kullanılacak ilacın dozu ve süresini gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak diğer hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Bu ilaçlar, hastanede yatan hastalarda veya acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
Diyaliz tedavilerinde, heparinler paket işleme dâhil olduğundan reçete edilse dahi bedeli ödenmez.

12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri
a) Enteral beslenme ürünleri;
Normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide, malnütrisyonu olanlar, malabsorpsiyonlu olanlar veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken hastalar ile doğuştan metabolik hastalığı olanlar ve/veya kistik fibrozisi olanlara hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Reçetede beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek reçeteye en fazla 7 günlük dozda yazılacaktır.

Reçetede belirtilmek kaydıyla;
- Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya
- “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya
- Çocukluk yaş grubunda, yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar,
malnütrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.

b) Parenteral beslenme ürünleri;
Yatan hastalar dışında, oral ve tüple beslenemeyen hastalara, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla uzman hekim tarafından en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde parenteral beslenme ürünlerinin bedeli ödenir.

12.7.9. Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri
a) Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri;
1) Kronik böbrek yetmezliğinde;
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11–12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl''ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11–12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl''yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11–12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere 3 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.
Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla: darbepoetin için 0.25–0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13–0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta için ise ile tedaviye başlangıç dozu 50–150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır.
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
2) Kronik böbrek yetmezliğinin dışında;
Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği dışında kullanımında, Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlara ve kurallara uyulacaktır.
Eritropoietin alfa-beta içeren ilaçların başlangıç dozu, haftada 3 kez 5000 IU (toplam 15.000 IU) olarak verildiğinde bedeli ödenir, en az bir aylık kullanımdan sonra, gerektiğinde doz arttırılabilir.
Yeni doğanda eritropoietin alfa-beta kullanımı: doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında veya 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 IU/kg/hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir.
İlaç kullanım raporlarında ilacın kullanım dozu ve süresi belirtilir. Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
b) Sevelamer kullanım ilkeleri:
Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması gerekir. Bu süre sonunda:
1. Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya
2. PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya
3. Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya
4. Kt/V değeri 1.4''ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde ve D3 kullanma endikasyonu olan,
hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir. Fosfor düzeyi 3.5mg/dl''nin altında olduğu durumlarda sevelamer tedavisi kesilir.
c) Parikalsitol kullanım ilkeleri:
1) Diyalizat kalsiyumunun 1.25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9.2 mg/dl altında ve serum fosfor 5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/dl’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır.
2) Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir.
3) İlgili koşulların söz konusu oluğu hastalarda hemodiyaliz raporuna istinaden 3 aylık dozda nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
Tetkik sonuçları reçete ekinde yer alacaktır. Reçete tekrarında yeni tetkik sonuçlarının reçeteye eklenmesi gerekmektedir.
12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri
Çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı, teşhis ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Bu rapora dayanılarak hastanın tedavisi için gerekli ilaçlar adı geçen uzman hekimler tarafından 3 aylık miktarı aşmayacak miktarda reçeteye yazılabilir. Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir. Hasta takibi 3 ayda bir yapılır.
Hastanın tedavisi raporunda belirtilen tedavi şemasına göre adı geçen uzman hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince klinik koşullarda uygulanır.

A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları
1) Teşhis için:
a) Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenecek (enzimatik teşhis) veya
b) Mutasyon analizi yapılacaktır.
2) Enzim tedavisi uygulama kriterleri:
Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri:
• Tip I (Non Nöropatik Form)
• Tip III (Kronik Nöropatik Form)’tür.
Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.
3) İlk tedavi başlangıcından 6 ay sonra, bu rapordan sonra da yılda bir kez rapor yenilenecektir.
4) İzleme kriterleri:
Tedaviye başlamadan önce karaciğer-dalak boyutları, tam kan sayımı, karaciğer enzimlerinin tayini, karaciğer-dalak boyutlarının volumetrik ölçümü, kemik lezyonları yönünden gerekli tetkikler yapılacaktır. Bu sonuçlar ilk düzenlenecek raporda belirtilecektir. Tedavi sırasında klinik ve laboratuar değerlendirmeleri ile hastalığın ilerlemesinin durması veya düzelme gözlenmesi tedaviyi veren hekim tarafından tedavi sonrası devam kriteri olarak müteakip raporda ifade edilecek, tedavinin devamına veya kesilmesine hekim karar verecektir.
5) Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri bu Tebliğ’de yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir.
6) Enzim dışındaki tedavi seçenekleri (substrat inhibisyonu tedavisi gibi) çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma veya gastroenteroloji (çocuk veya erişkin) uzman hekimlerinden birisinin bulunduğu üç imzalı ilaç kullanım raporunda enzim tedavisinin mümkün olmama gerekçelerinin (enzime karşı anaflaktik reaksiyon, tedavi etkinliğini bozan antikor varlığı vb) belirtilmesi halinde uygun endikasyonları doğrultusunda reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.


B) Fabry hastalığı tedavi esasları
Hastanın enzim düzeyi (Galactosidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacaktır. Uygulanacak maksimum enzim dozu 2 haftada bir 1mg/kg’dır.
C) Mukopolisakkaridoz Tip I hastalığı tedavi esasları
1) Hastanın enzim düzeyi (L-İduronidase) belirlenerek enzimatik tanı konulacaktır.
2) 0-5 yaş grubu hastalarda tedaviye başlamada “Denver Gelişim Envanteri”, “Ankara Gelişim Envanteri” ve “Stanfort-Binet Testi” uygulanarak zihinsel gelişim durumu esas alınacaktır. 6 yaş ve üzeri hastalarda ise enzimin kullanılabilmesi için “Çocuklar İçin Weshcler Zeka Ölçeği” (WISC-R) ve “Raven Standart Progresif Matrisler Testi” kullanılarak tespit edilen IQ seviyesinin 70 ve üzerinde olması gerekmektedir
3) Enzim tedavi dozu tek başına Hurler-Schie ve Schie formlarında haftada bir 0.58 mg/ kg’dır.
Hurler tipinde enzim tedavisi esnasında en kısa sürede kemik iliği transplantasyonu yapılmalıdır. Enzim tedavisine başlandıktan 1 yıl sonra transplantasyonun yapılamaması halinde tedaviye devam edilip edilmeyeceği, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporunda belirtilecektir. Transplantasyondan sonra gerekliliği halinde enzim tedavisine 3 ay daha devam edilecek, klinik düzelme olduğu takdirde tedavi sonlandırılacaktır. Transplantasyonun etkisi olmamış ise enzim tedavisine devam kararı hekim tarafından verilecektir.
D) Diğer lizozomal depo hastalıklarının tedavi esasları
Pompe, Mukopolisakkaridoz tip II, VI, VII, Niemann-Pick, Wolman hastalığı ve Kolesterol Ester Depo Hastalığı gibi hastalıkların tedavisine çocuk hastalar için çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, çocuk nörolojisi; erişkin hastalar için endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji, nöroloji uzman hekimlerinden oluşan sağlık kurulu tarafından karar verilecektir. Tedavinin sonuçları hakkında yıllık rapor yazılacak ve bu rapor kurul tarafından değerlendirilerek tedavinin devamına karar verilecektir.
12.7.11. Glokom ilaçları
Glokom ilaçları tüm hekimlerce reçete edilebilir.
12.7.12. İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
A) Spesifik/hiperimmün iv immünglobulinlerin kullanım ilkeleri
Spesifik/hiperimmün immünglobulinler ayaktan tedavide, sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği endikasyonlarda, düzenlenecek ilaç kullanım raporuna dayanılarak uzman hekim tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Hepatit B, tetanos ve kuduz immünglobulinlerinde ilaç kullanım raporu şartı aranmayacaktır.
Anti-HEP B IG klinik uzman hekimler tarafından ve vaka başına profilaktik olarak 0.02-0.06 ml/kg/doz erişkinlerde maksimum 1600 ünite, çocuklarda maksimum 800 üniteyi aşmamak üzere reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
Hepatit B İmmunglobulinin, Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (Hbs Ag) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon profilaksisi endikasyonunda kullanımı, söz konusu ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir. Bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2000 IU dozuna kadar kullanılması uygundur.
B) Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler
1. Pediatrik HIV enfeksiyonunda pediatrik enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi,
2. Guillan-Barre sendromunda, bulber tutulumu olan myastenia graviste nöroloji (yetişkin ve çocuk ) uzman hekimi,
3. Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi,
4. Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin nasokomiyal enfeksiyonları ile anne ve fetus arasındaki kan grubu uyuşmazlıklarında hemolizin azaltılmasında, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından,
tarafından reçete edilebilir.
Diğer endikasyonlar için, hematoloji, tıbbi onkoloji, immünoloji veya romatoloji uzman hekimlerinden (bu uzman hekimlerin bulunmadığı eğitim ve araştırma hastanelerinde diğer uzman hekimler) biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri
A) Kronik viral hepatitlerde alfa interferon kullanım ilkeleri
İnterferonlar, kronik hepatit tedavisinde çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
1- Kronik hepatit B''de;
a) Biyopsi ile “kronik aktif hepatit” (KNODELL aktivite indeksi 4’ün üzerinde veya fibrozis skoru 2 ve daha üzerinde) tanısı konmuş ve HBV DNA pozitif [HBe Ag negatif olanlarda, 104 kopya/ml (2.000IU/ml) ve üzerinde; HBe Ag pozitif olanlarda ise 105 kopya/ml (20.000IU/ml) ve üzerinde] olanlarda,
bu durumları gösteren ilaç kullanım raporuna istinaden konvansiyonel veya pegil interferon tedavisine başlanabilir.
b) Kompanse evre karaciğer sirozlarında;
HBV DNA düzeyi 103 kopya/ml (200IU/ml) veya daha yüksek ve ALT düzeyi 2 kat veya daha yüksek ise HBe Ag’nine bakılmaksızın,
bu durumları gösteren ilaç kullanım raporuna istinaden konvansiyonel veya pegil interferon tedavisine başlanabilir.
Tedavi süresi;
interferon tedavisinin ilk defa başlanıldığı tarihten itibaren HBe Ag pozitif hastalarda 6 ay, (6 ay sonunda HB e Ag titrasyonunda düşme halinde 6 ay daha kullanılabilir),
HBe Ag negatif hastalarda en az 12 ay-en fazla 2 yıl,
HBe Ag negatif kompanse evre karaciğer sirozunda ise en az 6 ay en fazla 1 yıl olmak üzere,
yukarıdaki kriterler doğrultusunda 18 yaş ve üzerindeki hastalarda hayatı boyunca 1 kür kullanılabilir.
Klasik interferonların toplam dozu haftada 30 milyon ayda 120 milyon üniteyi geçemez.
2- a) Akut hepatit C;
Akut hepatit C olduğu kanıtlanan olgularda 2–4 üncü aydan itibaren pegil interferonlar 6 ay süreyle, Kronik B ve Kronik C hepatitinde kullanıldığı dozlarda reçete edildiği zaman bedeli ödenir.
b) Kronik hepatit C;
Anti HCV ve HCV RNA’sı pozitif, histolojik olarak kronik hepatit saptanan (KNODELL aktivite indeksi 4’ün üzerinde veya fibrozis skoru 2 ve daha üzerinde) ve kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara ribavirinle kombine uygulanır. Tek başına ribavirin kullanım endikasyonu yoktur.
Ancak, ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon (klasik interferon veya pegil interferonlar) monoterapisi uygulanabilir.
Gerek monoterapide gerekse ribavirin + interferon kombine tedavisinin 3 üncü ayı sonunda HCV RNA düzeylerinde 2 log veya daha fazla düşüş olmaması veya 6 ıncı ayda HCV RNA pozitifliği devam ediyorsa tedavi kesilir.
Tedavi süresi 12 ayı geçmeyecektir. Eğer konvansiyonel interferonlar kullanılırsa, tedavi dozu haftada 3 gün, günde 4.5-5 milyon ünite şeklinde verilir. Bu durumda doz haftada 15 milyon ayda 60 milyon üniteyi geçemez. İndüksiyon tedavisi durumunda 3 ay süreyle her gün 4.5-5 milyon ünite/m2 dozunda verildiğinde bedeli ödenir.
Ribavirin 18 yaş ve üzerindeki hastalar 75 kg’ın üzerinde ise en fazla 1200 mg/gün, 75 kg’ın altında iseler en fazla 1000 mg/gün, 18 yaşından küçük olan hastalarda ise 15 mg/kg/gün dozda reçete edildiğinde bedeli ödenir.
Genotip 2 veya 3 olduğu bilinen hastalarda ribavirin dozu en fazla 800 mg olacak şekilde verilir. Gerek interferonun gerekse ribavirinin tedavi süresi 6 aydır.
3) Hepatit-D’de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 2 katından fazla veya biyopsi ile (KNODELL aktivite indeksi 4’ün üzerinde veya fibrozis skoru 2 ve daha üzerinde) tanı konmuş, anti deltası pozitif olan ve kronik hepatit saptanmış kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır. Konvansiyonel interferonlar kronik hepatit B ile aynı dozda kullanılır. HBV DNA >104 kopya/ml bulunan vakalarda tedaviye antiviral ilaçlardan biri eklenebilir.
İlaç kullanımı 104 haftalık toplam tedavi dozunu geçemez.
4) 1 inci, 2/b ve 3 üncü maddede belirtilen kronik hepatit B, kronik hepatit C ve hepatit D tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak 18 yaşın üzerindeki hastalarda veya klasik interferon tedavisine cevap vermeyen ve/veya nüks eden hastalarda pegil interferonlar kullanılabilir. Kronik hepatit B, C veya D tedavisinde, daha önce tedavi almamış hastalarda pegil interferonlar ile tedaviye başlanabilir.
Yukarıda belirtilen tüm şartlardaki kullanımlarında; pegil interferon alfa 2a en fazla 180 mikrogram/hafta; pegil interferon alfa 2b en fazla 1,5 mikrogram/kilogram/hafta dozunda reçete edildiğinde bedeli ödenir.
5) Kronik hepatit-B’de:
6 aydan daha uzun süredir ALT düzeyinin 2 katından yüksek, HBV DNA seviyesi HBe Ag pozitif olanlarda 105 kopya/ml ve daha yüksek, HBe Ag negatif olanlarda 104 kopya/ml ve daha yüksek olması koşuluyla biyopsi şartı aranmaksızın çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde antivirallerin bedeli ödenir.
6) Teşhise esas olan bulgular ilaç kullanım raporunda belirtilecektir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
B) Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l kullanım ilkeleri
Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l ilaç bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için;
a) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0–5,5 arasında olması ve
b) Olguların remitting-relapsing türü olması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporunda belirtilmesi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri
a) Ayaktan kemoterapi yapılacak kanserli hastalara tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. ((c) bendinin birinci fıkrasında bulunan ilaçlar için uzman hekim raporu, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen ilaçlar için ise sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.)
Kanser tedavisinde kullanılacak hormonlar ve hormon antagonistleri ile maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, tedavi protokolünü gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak 3 aylık dozlarda verilebilir.
b) Sağlık Bakanlığı tarafından, endikasyon dışı kemoterapi kullanımında, tedavi protokolünü ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi (hematolojik maligniteler için tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi) uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır.
c) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların bedellerinin ödemesinde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
1) Tedavi protokolünü gösteren ilaç kullanım raporuna dayanılarak kullanılan ilaçlar: Adriamisin, asparaginaz, bleomisin, busulfan, dakarbazin, daktinomisin, daunorubisin, epirubisin, estramustin, etoposid, fluorourasil, folinik asit, ifosfamid, hidroksiüre, karboplatin, karmustin, klorambusil, lomustin, metotreksat, melfalan, merkaptourin, mesna, mitoksantron, mitomisin, prokarbazin, siklofosfamid, sisplatin, sitozin arabinosid, streptozosin, tamoksifen, tioguanin, tiotepa, vinblastin, vinkristin.
Bu ilaçların endikasyon dışı kullanımı için Sağlık Bakanlığı izni aranmaz.
2) Üç uzman hekim tarafından düzenlenen ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar: Amifostin, anagrelid, anastrazol, bikalutamid, buserelin, dosetaksel,eksemestan, filgrastim, fludarabin, flutamid, fotemustin, FUDR, gemsitabin, goserelin, idarubisin, interferon alfa 2a-2b, irinotekan, kapesitabin, kladribin, klodronat, lenograstim, letrozol, lipozomal doksorubisin, löprolid asetat, medroksiprogesteron asetat, paklitaksel, pamidronat, pemetreksed, pentostatin, raltidreksed, oksaliplatin, siproteron asetat, tegafur-urasil, topotekan, tretinoin, triptorelin asetat, vinorelbin, (vinorelbin tartaratın oral formları kür protokolünde belirtilmesi ve tedaviye enjektabl form ile başlanması şartıyla tedavinin 8 inci günü oral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılır.) zolendronik asit.
3) Tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk hematolojisi uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı eğitim ve araştırma hastanelerinde ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon alanlarında kullanılabilen ilaçlar; Alemtuzumab, bevasizumab, bortezomib, darbepoetin, eritropoietin alfa-beta, erlotinib, fulvestrant, gefinitib, ibritumomab tiuksetan, interleukin-2, imatinib, imiquimod, okreotid, rituksimab, setuksimab, talidomid, temozolomid, trastuzumab.
Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan yada fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarında hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on iki haftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavinin sekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.
Kanser tedavisindeki ilaç kullanım raporlarında tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler bulunmalıdır.
Rituksimab: Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP (siklofosfomid, vinkristin, prednisolon) tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar kullanımı halinde geri ödenir. Bu iki durumda rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen vakalarda ilave olarak 4 doz daha kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri ödenir.
İbritumomab tiuksetan: terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir.
Imatinib: Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir.
Oktreotid ve lanreotid: akromegali tedavisinde endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince reçete edilir.
Temozolomid: Radyoterapi ile birlikte ve/veya sonrası kullanımında radyasyon onkolojisi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.
4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu bendin 3. fıkra hükümleri uygulanır.
5) Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
12.7.15. Klopidogrel kullanım ilkeleri
Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan ve gastrointestinal intoleransı olduğu raporda belirtilen hastalarda, koroner artere stent uygulanacak hastalarda, stent takılan hastalarda, Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılan veya müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği veya troponin pozitif olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil anginalı hastalar ile ST yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında, girişimsel periferik veya serebral işlemler sonucu, intrakraniyal de dahil olmak üzere tüm intravasküler (intraarteriyel veya intravenöz) stent, stentgraft, kaplı stent veya tüm intravasküler cihaz (koil, trispan, onyx veya benzeri) yerleştirilen hastalarda tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
12.7.16. Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı
Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığında;
a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle Tebliğ eki EK–2/D Listesine dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yada çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından yazılması halinde bedeli ödenir.
b) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları- üre siklus bozuklukları- organik asidemiler), (a) bendinde belirtilen özel tıbbi mamalara ilave olarak, hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi, çikolata, gofret vb.) bir aylık;
0-12 ay için: 1 kg.ı un, 1300 gr.ı mamul (şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi), 2300 gr;
1-5 yaş için: 2 kg.ı un, 2 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi), 200 gramı da çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 4200 gr.;
5-15 yaş için: 3 kg.ı un, 2,5 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi ), 250 gramı da çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 5750 gr;
15 yaş üstü için: 4 kg.ı un, 3 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi, pirinç, yumurta ikamesi) olmak üzere toplam 7 kg
olacak şekilde en fazla üçer aylık dozlar halinde verilecektir.
Bu ürünlerin bedeli, katkı payı alınmaksızın karşılanır.
c) Çölyak hastalığında; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünlerin (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) bedelleri, çocuk veya erişkin gastroenteroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık;
0-5 yaş için: 2 kg.ı un, 1,5 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi), 250 gramı çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 3750 gr.;
5-15 yaş için: 3 kg.ı un, 2 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi ), 250 gramı çikolata, gofret vb olmak üzere toplam 5250 gr.;
15 yaş üstü için: 4 kg.ı un, 2 kg.ı mamul (makarna, şehriye, bisküvi ) olmak üzere toplam 6 kg.
olacak şekilde en fazla üçer aylık dozlar halinde verilecektir. Unun 1 kg’ı için ödenecek tutar 5 YTL’nı geçemez.
Bu ürünlerin bedeli, katkı payı alınmaksızın karşılanır.
Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı için düzenlenecek uzman hekim raporu, ilaç kullanım rapor formatına uygun olarak, bir ayda kullanılacak en fazla miktarın ve kullanım süresinin un ve ürün olarak ayrı ayrı belirtilerek düzenlenecektir. Bu ürünler en fazla üçer aylık dozlar halinde raporda belirtilen kullanım süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazılabilecektir.
12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri
İlaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilirler. Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) kullanımında raporda tedavi süresi belirtilir, omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.
Aktif D vitaminleri osteoporoz teşhisinde ödenmez.
A. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporozda:
1) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde L1–4 veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,
2) Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde L1–4 veya femoral bölgeden yapılan femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda,
ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilir.
B. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopenide (T-skorunun -1 ile -2.5 arasında olması)
Aşağıdaki hasta gruplarında bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçların (raloksifen, stronsiyum ranelat) kullanımında raporda tedavi süresi belirtilir, omurgadan ve femurdan yapılan tetkiklerle ilgili KMY ölçümünün bir örneği ile belirlenen hastalıklara ait raporun bir örneği reçeteye eklenir.
Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı veya organ nakli uygulanmış hastalara sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.
C. Sudek atrofisinde:
Altı ay boyunca uygulanan standart tedavilere (analjezik, fizyoterapi) rağmen yeterli cevap alınamadığının ve lokal kırığın raporda belirtilmesi halinde ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edilir.
Yukarıda belirtilen durumlar için düzenlenen raporların süresi 1 (bir) yıldır. Osteoporozda ilaç tedavisi son 6 ay içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. 75 yaş ve üzerindeki hastalarda KMY ölçümüne gerek yoktur. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebradan yapılabilir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

12.7.18. Orlistat ve sibutramin etken maddesi içeren ilaçların kullanım ilkeleri
Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla üç ay süreli ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Yazılan her reçeteye, hastanın bir önceki reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI değeri hekim tarafından yazılarak kaşe ve imza onayı yapılacaktır.
Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.
• Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) ≥ 40 kg/m2 olmalıdır.
• Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.
İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.
Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5''ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir. Bu etkin maddelerin kullanımları hastanın hayatı boyunca her şartta 2 yılı geçmeyecektir.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.

12.7.19. Migrende ilaç kullanım ilkeleri
Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar tüm hekimlerce reçete edilebilir.
12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri
Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın neonatoloji (yenidoğan), çocuk alerjisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından reçete edilmesi ve belirtilen koşullarda kullanılması halinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.
Yüksek RSV riski taşıyan çocuk hastalarda respiratuar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;
a) 12 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen beraberinde diüretik, steroid ve bronkodilatatör kullanılan) ve bronkopulmoner displazisi olanlarda,
b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın prematüre doğan ve yoğun bakımda respiratuar tedavisi (solunum desteği) almış olan bebeklerde profilaktik olarak Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar mevsim başlangıcında kullanılmalıdır.
Söz konusu ilaçların yatan hastalar için reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmesi halinde de bu hükümler geçerlidir.
12.7.21. Anagrelid kullanım ilkeleri
Hidroksiüre + asetil salisilik asit tedavisine dirençli olduğu yada hidroksiüre ile dirençli sitopeni (anemi ve/veya lökopeni) geliştiği belgelenen, yüksek vasküler risk taşıyan esansiyel trombositemi hastalıklarında erişkin/çocuk hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
12.7.22. Aktive Protein C kullanım ilkeleri
Yoğun bakım ünitelerinde, anestezi ve reanimasyon, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, genel cerrahi hekimlerinden en az üçünün onayının bulunduğu, en az iki organ yetmezliği gelişmiş ağır sepsis hastalarının tedavisinde, ilk 48 saat içerisinde, hastalığın teşhisi, günlük kullanım dozu ve süresini belirten onaylı epikriz raporuna dayanılarak reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (24 µg/kg/saat IV x 96 saat). Yeniden kullanım gerektiğinde yukarıda belirtilen hekimlerden en az üçü tarafından ilaç kullanım raporu düzenlenecektir. Bu raporda, günlük kullanım dozu ve süresi ile epikriz raporuna dayanılarak verilen ilacın kullanıldığının belirtilmesi gereklidir.
12.7.23. Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikanozol kullanım ilkeleri
Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B veya fluconazol’dür.
Klasik amfoterisin-B''ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin ilaç kullanım raporu ile belgelenmesi yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuar verileri ile bozuk olduğunun belgelenmesi halinde raporda belirtilen lipozomal veya lipid kompleks amfoterisin-B veya kaspofungin veya vorikanazol bedeli ödenir.
Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterisin-B ve lipid kompleks amfoterisin-B’nin parenteral formları yukarıdaki şartları sağlayan ilaç kullanım raporu ve EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilir. Bu ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ile ayaktan tedavide de kullanılabilecektir.
12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri
Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.
1. Astım tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve kombinasyonları, montelukast, zafirlukast tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.
2. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde;
Formeterol, salmeterol ve tiotropium, formeterol ve salmeterol’ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları tüm hekimlerce reçete edilebilir.
3. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde:
Montelukast tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:
a) Epilepside:
Yeni nesil antiepileptikler tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
b) Nöropatik ağrıda:
Gabapentin; Pregabalin tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
12.7.26. Levosimendan kullanım ilkeleri
İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar için veya akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut dönemindeki yatan hastalar için;
Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç hastalıkları ile acil uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve bu durumlarını belirtir ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu hekimlerce tabela/ reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
A ) Faktörler
Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimince düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak;
• Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi,
• Faktör düzeyi % l'' in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmediği takdirde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili Takip Karnesine yazılarak verilecektir.
Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir ilaç kullanım raporu düzenlenecektir.
Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde Hemofili Takip Karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır.
Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.
Faktör VIIa, hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak; yatan hastalarda endikasyonları belirtilen dozlar doğrultusunda günde 3 doz veya bu hastaların opere edilmesi halinde ise 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.
B ) Anti Rh kullanım ilkeleri
a) Doğum sonu, düşük veya küretaj sonrası ve antenatal kullanım;
anne ve babanın kan gruplarının hasta dosyasında yer alması gerekmektedir.
b) Idiopatik (İmmün) trombositopeni’de kullanımı;
İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda hematoloji veya çocuk hematolojisi uzman hekimince düzenlenen doz ve kullanım süresi belirtilen ilaç kullanım raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
C ) Antitrombin III kullanım ilkeleri
İlacın günlük kullanım dozu ve süresini belirten hematoloji veya çocuk hematolojisi uzman hekimince düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.
Ç) Human albumin kullanım ilkeleri
Human albümin preparatları yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce yazılabilir, laboratuar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilecektir. Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir ilaç kullanım raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Plazmaferezde kan albümin düzeyi şartı aranmaz.
D) Bu maddede yer alan faktörler ile diğer kan ürünlerinin reçete edilmesinde Tebliğin faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu maddesinde belirtilen koşullara da uyulacaktır.
12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
Aşağıda belirtilen hastalıklardan birini gösteren belgenin reçete veya ilaç kullanım raporuna eklenmesi ile;
A- Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlanma kriterleri:
a) Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) LDL düzeyinin 160 mg/dl’ın (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 100 mg/dl, 65 yaş ve üzerindeki hipertansiyon hastalarında 130 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda;
b) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (Fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin) trigliserit düzeyinin 300 mg/dl’ün (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 200 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda;
B- İlaç kullanım raporu iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir ve rapor süresi boyunca tüm hekimlerce reçete edilir.
Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7.28 Maddesine uygun olarak çıkarılmış raporu bulunan hastalar için bu rapor Kurum hekimlerince süresi sonuna kadar kabul edilir. Bu tür raporu olan hastalarda reçete ekinde tetkik belgesi bulunmasına gerek duyulmaksızın ve kan değerleri aralığının takibine gerek duyulmaksın tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.
C- Raporsuz reçete edilmesi; A maddesinde belirtilen şartlar, Kurum bünyesinde tespit edilebildiği takdirde, rapor gerekmeksizin tüm hekimlerce reçete edilebilir.
Ç- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dâhil);
a) En az 3 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dl’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
b) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması yada,
c) Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması,
durumlarında, b) ve c) alt bentlerinde belirtilen nedenler ile statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji yada kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.
D- Niasin: En az3 ay boyunca statinler veya ststin dışındaki lipid düşürücü ilaçlardan herhangi birisi ile tedavi edilmiş olmasına rağmen, HDL düzeyi 40 mg/dl nin altında olan 18 yaş üzeri hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla dahiliye veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından reçetelendiğinde yada bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir. (26.03.2008)
E- Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan daha önce alınmış ilacın teminine esas olan önceki raporun fotokopisinin rapora eklenmesi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir. Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmadan ilgili ilaçların 01x01 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (04.04.2008)
12.7.29. Kadın cinsiyet hormonları kullanım ilkeleri
Bu grup ilaçların bütün formlarından;
1. Östrojenler ve hormon replasman tedavisinde kullanılanlar,
Östradiol ya da konjüge östrojen ve progestojen kombinasyonları,
Yalnız östrojen içerenler,
Tibolon içerenler.
2. Progestojenler,
Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve aile hekimliği uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri:
a) Hastaların fonksiyonel kapasiteleri NHYA sınıf III ve IV olmalı,
b) Kalsiyum kanal blokeri ile yapılan vazodilatasyon testi başarısız ( etkisiz olmalı),
c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması gerekmektedir. Ayrıca yine üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)''ta azalma olmaması (PAB''ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde tedavi sonlandırılmalıdır. Uygulanacak tedavi 3''er aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.
ç) İlgili ilaçlar kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk kardiyolojisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporu ile adı geçen hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenecektir. Bu koşullar yatan hastalar için de geçerlidir.
Skleroderma gibi bağ dokusu hastalıklarına sekonder pulmoner hipertansiyon hastalarında yukarıdaki uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenecek ilaç kullanım raporuna istinaden bu hekimler veya romatoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
EK-2/A

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.
Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.


1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER
A) PENİSİLİNLER
1 Amoksisilin KY
2 Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral) KY
2.1 Amoksisilin-Klavulanat (Oral) KY
3 Ampisilin KY
4 Ampisilin Sulbaktam (Parenteral) KY
4.1 Ampisilin Sulbaktam Oral KY
5 Azidosilin KY
6 Bakampisilin KY
7 Mezlosilin UH-P, A-72
8 Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil) KY
9 Piperasilin UH-P, A-72
10 Piperasilin-Tazobaktam EHU
12 Tikarsilin Klavulanat EHU
13 Karbenisilin UH-P, A-72
B) SEFALOSPORİNLER
1. Kuşak Sefalosporinler
14 Sefadroksil KY
15 Sefaleksin KY
16 Sefazolin KY
17 Sefradin KY
18 Sefalotin KY
2. Kuşak Sefalosporinler
19 Sefaklor KY
20 Sefoksitin KY
21 Sefprozil KY
22 Sefuroksim (Parenteral) KY
22.1 Sefuroksim Aksetil KY
23 Lorakarbef KY
3. Kuşak Sefalosporinler
24 Sefiksim KY
25 Sefodizim KY
26 Sefoperazon UH-P, A-72
27 Sefoperazon-Sulbaktam EHU
28 Sefotaksim UH-P, A-72
29 Seftazidim UH-P, A-72
30 Seftizoksim UH-P, A-72
31 Seftriakson KY
31/A Sefditoren KY
4. Kuşak Sefalosporinler
32 Sefepim EHU
C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER
Monobaktamlar
33 Aztreonam KY
Karbapenemler
34 İmipenem EHU
35 Meropenem EHU
2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
A) MAKROLİDLER
36 Azitromisin KY
37 Diritromisin KY
38 Eritromisin KY
39.1 Klaritromisin Oral KY
39.2 Klaritromisin MR KY
39.3 Klaritromisin Paranteral UH-P
40 Roksitromisin KY
41 Spiramisin KY
42 Treoleandomisin KY
43 Telitromisin KY
B) LİNKOZAMİDLER
44 Klindamisin KY
45 Linkomisin KY
46 Doksisiklin KY
47 Tetrasiklin KY
48 Tetrasiklin – Nistatin KY
49 Oksitetrasiklin KY
3- AMFENİKOLLER
50 Kloramfenikol KY
51 Tiamfenikol KY
4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER
52 Amikasin UH-P
53 Gentamisin KY
54 İsepamisin EHU
55 Kanamisin ve Türevleri KY
56 Neomisin ve Kombinasyonları KY
57 Netilmisin UH-P
58 Streptomisin KY
59 Tobramisin Parenteral UH-P
5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
60 Siprofloksasin Oral KY
60.1 Siprofloksasin Parenteral UH-P, A 72
61 Enoksasin KY
62 Levofloksasin Oral KY
62.1 Levfoloksasin Parenteral UH-P, A 72
63 Norfloksasin KY
64 Ofloksasin Oral KY
64.1 Ofloksasin Parenteral UH-P, A 72
65 Pefloksasin Oral KY
65.1 Pefloksasin Parenteral KY
66 Moxifloksasin Oral KY
66.1 Moxifloksasin Parenteral UH-P, A 72
67 Lomefloksasin KY
6- ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A) ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER
68 Flukloksasilin KY
69 Nafsilin UH-P
B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER
70 Vankomisin EHU**
71 Teikoplanin EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)
72 Basitrasin KY
73 Polimiksin B KY
74 Kolistin ve Türevleri KY
C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
75 Fusidik Asit ve Tuzları KY
76 Mupirosin KY
77 Linezolid EHU
7- ANSAMİSİNLER
78 Rifabutin UH-P
79 Rifamisin KY
80 Rifampisin KY
8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI
81 Sulfisoxazole KY
82 Sulfadiazin KY
83 Sulfametoksipridazin KY
84 Sulfametoksazol KY
85 Trimetoprim KY
86 Trimetoprim Sulfametoksazol KY
9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER
87 Metronidazol Parenteral KY
88 Metronidazol (üre kombinasyonları dahil) KY
89 Ornidazol KY
90 Seknidazol KY
91 Tinidazol KY
10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER
92 Amfoterisin B (Klasik) UH-P, A 72
93 Kaspofungin Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
94 Flukonazol Parenteral UH-P, A 72
94.1 Flukonazol Oral ve Diğer Formları KY
95 Itrakonazol UH-P
96 Ketokonazol KY
97 Lipid Komplex Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
98 Lipozomal Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
99 Terbinafin KY
100 Griseofulvin KY
101 Varicanazole Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak
102 Sertakonazole KY
103 Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil) KY
104 Natamisin (Pimarisin) KY
105 Mikonazol KY
106 Oksikonazol KY
107 İzokonazol KY
11-ANTİVİRAL İLAÇLAR
A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR
108 Abacavir EHU
109 Stavudin EHU
110 Zalsitabin EHU
111 İndinavir EHU
112 Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil) EHU
113 Nevirapin EHU
114 Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil) EHU
115 Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil) EHU
B) DİĞER ANTİVİRALLER
116 Asiklovir Oral KY
116.1 Asiklovir Parenteral EHU
117 Famsiklovir UH-P
118 Gansiklovir EHU
119 Valasiklovir UH-P
120 Lamivudin 100 mg UH-P
121 Ribavirin UH-P
122 Didanozin EHU
123 Efavirenz EHU
124 Adefovir, Entakavir Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak
125 Zanamivir UH-P
126 Oseltamivir UH-P
127 Brivudine Oral UH-P
12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *
128 Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil) KY
129 İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil) KY
130 P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları UH-P
131 Pirazinamid KY
132 Etionamid UH-P
133 Sikloserin UH-P
134 Tiasetazon UH-P
135 Morfozinamid KY
136 Protionamid UH-P
137 Rifabutin UH-P
138 Rifampisin KY
139 Streptomisin KY
* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY


13- DİĞERLERİ

140 Üriner Antiseptikler KY
141 Fosfomisin KY
142 Nimesulid, Etodolak 400 mg KY
143 Morfin, Petidin UH-P
144 Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon,
İnsulin * Tedaviye uzman hekim
tarafından başlanıp, idamesi tüm hekimlerce yapılabilecektir
145 Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak
146 Alfuzosin,Tamsulosin, Terazosin UH-P
147 İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden,
Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat UH-P
148 Apomorfin UH-P
149 Finasterid UH-P (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç, bu form ödenmemektedir), ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
150 Esomeprazol, KY
151 Rabeprazol KY
152 Suni gözyaşı KY
153 Kortikosteroidli tek doz göz damlaları KY
154 Oksimetolon İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
155 Disülfiram KY
156 Kabergolin UH-P
157 Kenodoksikolik Asit İç hastalıkları veya Genel cerrahi uzmanı veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
158 Entakapon ve kombinasyonları, Rasajilin Nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
159 Allantoin + heparin + excractum cepae UH-P
160 Demir-Dextran UH-P
161 Deferoksamin metansülfonat İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
162 Lizürid Maleat UH-P
163 Amifostin Kemoterapi ve radyoterapide raporla
164 Üre içeren preparatlar UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir
165 Fondaparinux Ortopedi uzmanınca
166 Deferipron Erişkin veya Çocuk Hematoloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
167 Kollojen UH-P
168 8- Metoksipsoralen UH-P
169 İloprost trometamol (İntravenöz formları) Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.
170 Modafinil UH-P
171 Pergolid mezilat Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
172 Pramipexol Hidroklorür Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
173 Bornaprin Hidroklorür Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
174 Dornaz alfa Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin verdiği heyet raporu ile tüm hekimlerce
175 Ranitidin Bizmut Sitrat KY
176 Ropinirol Nöroloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
177 Tolterodine-L Üroloji ve Nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
178 Oksibutinin
179 Trospiyum
180 Naferalin Asetat UH-P
181 Testosteron Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi Uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
182 Ursedeoksikolik Asit İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
183 Demir III hidroksit Sükroz UH-P
184 Tagaserod maleat Gastroenteroloji veya İç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
185 Potasyum sitrat (5 mEq ) Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince, veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
186 Isotretinoin+Eritromisin Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince
187 Multivitamin KY
(Multivitamin Pronatal - Sadece gebelikte)
188
Darifenasin Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
189 Propiverin Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.
190
Alfa Lipoik Asit
Periferal Diabetik Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir”
(26.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir)
191 Valgansiklovir(VALCYTE FİLM tab) yalnızca CMV endikasyonunda EHU
(26.06.2007 Tebliği ile ilave edilmiştir)

192 Pantoprazol KY
193 “Deferasiroks(EXJADE TAB) 2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski
bulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir erişkin veya pediatrik
hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, erişkin veya
pediatrik hematoloji,pediatri veya dahiliye uzmanlarınca reçete edilebilir.” koşulu ile, (26.03.2008 tarihinden)
194 Tigecycline(TYGACIL IV FL) “Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram
negatif bakteri enfeksiyonlarında tigecycline''e duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU
onayı ile” (26.03.2008 tarihinden
195 Ivabradin(CORALAN FİLM TAB) “Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli
hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya
kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını
engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<%45 ın ) bulunan hastalar için
en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya
dahiliye uzmanı tarafından reçete edilmesi” koşulu ile, (26.03.2008 tarihinden
196 Pilokarpin HCL tablet formları
(SALAGEN FİLM TAB) Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk
defada en fazla 3 ay süreli ilaç kullanım raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından
reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek ilaç kullanım raporu ile
uzman hekimler tarafından reçetelenir.
Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden(26.03.2008 tarihinden
birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da
belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya
dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.” koşulu ile, (26.03.2008 tarihinden itibaren)
197 Omalizumab(XOLAİR ENJ FL) Ağır persistan allerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz
kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine
rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi en az bir prenial alerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği
ile) ile serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, 12 yaş ve üzeri hastalarda,
Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az ikisi klinik immünoloji,
allerjı, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından olmak üzere allerji,göğüs hastalıkları ve klinik
immünoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş ve bu kurul
tarafından düzenlenmiş rapor ile bu hekimler tarafından reçete edilir. İlk kez başlanan
tedavilerde rapor 16 haftayı
geçemez. Bu sürenin sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıtın
benzer bir kurul tarafından
değerlendirilmesi sonucu, tedavisinin devamına karar verilmesi
halinde belirtilen uzmanlar tarafından düzenlenen bir yıl süreyle geçerli olacak sağlık kurulu
raporu ile tedaviye devam edilir. İlaç yukarıda adı geçen uzman hekimler tarafından
reçetelenir.Bir yılın sonunda hasta tekrar benzer bir kurul tarafından değerlendirmeye alınır.” (26.03.2008 tarihinden itibaren)

198 Prednisolon asetat etken maddesi 10 ml oftalmik form”(PREDNİ POS OFT GTT)
KY
199 Amantadin Sülfat (PK-MERZ TAB) a) Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlara bağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonların
tedavisinde (tremor,rijidite,hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin
bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.
b) İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;
- 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya
- Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM
dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı,
kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya
immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli
asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda)
bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile
erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan
kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna
istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi” koşulu ile,
maddeleri ilave edilmiştir. (26.03.2008 tarihinden geçerli)
200 Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil)
(DEPAKİN,CONVULEX) KY

NOT: Antibiyotiklerin ve antivirallerin topikal formları bu hükümler dışındadır.
AÇIKLAMALAR:
1. KY : Kısıtlama olmayan antibiyotikler.
2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.
EHU** : Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.
Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.
Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.
5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.
Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir
6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”
Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.
A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.
APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:
a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.
b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY
7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan bir ilacın ödenmesi Kurum inisiyatifindedir.

EK-2/B

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR


1. Active protein-C (Madde 12.7.22’ye göre)
2. Amfoterisin-B formları, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formları) (Madde 12.7.23’e göre)
3. Antihuman lenfosit globulinler
4. Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid.
5. Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT''TA KY), Gansiklovir

5.Maddede tanımlanan antibiyotikler için: Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte, yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.

6. İrrigasyon solüsyonları
7. Amiodarone Ampul
8. Dopamin
9. Dobutamin
10. Droperidol ve Midazolam (klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)
11. Fenitoinler (ampul formları)
12. Human Albumin (Madde 12.7.27 esaslarına göre)
13. İnterlökinler
14. İntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir)
15. Karbakol
16. Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarına göre)
17. Muromonap-CD3
18. Nitrogliserin paranteral
19. Nitroprussit
20. Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar
21. Paranteral antifungal
22. Servikal prostaglandinler
23. Surfaktanlar
24. Streptopal
25. Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir)
26. Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)
27. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir)
28. Gözde kullanılan viskoelastikler
29. Terlipresin
30. Dekstemedetomidin
31. Aprotinin
32. Fondaparinux
33. Faktör VIIa (Madde 12.7.27-A’ya göre)
34. Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre)
35. İntravenöz parasetamol
36. Fibrinojen ve kombinasyonları
37. L-Ornithin- L- Aspartat (İç Hastalıkları veya Pediatri Uzmanları tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir)
38. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri başlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım İlkeleri fıkrasının (b) alt bendinde yer alan “Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı koşullarına göre)
39. Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)

EK-2/C

AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (UZMAN HEKİM RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORU) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ


1. İmmünsupresifler (topikal formları dahil)
2. Betanekol
3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)
4. Bosentan, Iloprost trometamol inhale formları (madde 12.7.30.''a göre)
5. Büyüme hormonları (Madde 12.7.6’ya göre)
6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol
7. Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)
8. Corynebacterium parvum
9. Danazol
10. Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce de reçete edilebilir.)
11. Donepezil HCI (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir.)
12. Edrofonyum
13. Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)
14. 1. Ezetimib:. Madde 12.7.28’e göre)
2. Ezetimib+statin kombinasyon tedavisi: Madde 12.7.28’e göre)
15. Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)
16. Fentanyl Transdermal TTS, Fentanyl sitratın oral ve pastil formları
17. Gabapentin, pregabalin : Madde 12.7.25’e göre)
18. Galantamine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)
19. Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.1.1 maddesindeki hükümler geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerce de reçete edilebilir) (Üriner hcg hariç)
20. Granisetron parenteral
21. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)
22. Her türlü parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonları gibi; Madde 12.7.8’e göre)
23. İmmünglobulinler
24. İnterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)
25. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim, vb.)
26. Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez)
27. Memantine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)
28. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir
29. Ondansetron parenteral
30. Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)
31. Parenteral Asiklovir
32. Parenteral Zidowudin
33. Periton ve hemodiyaliz solüsyonları
34. Raloxifen (Madde 12.7.17’ye göre)
35. Rivastigmin (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)
36. Siproteron acetate (düşük doz kombine preparatlar hariç)
37. Somatostatin ve analogları
38. Paranteral Triptanlar (Madde 12.7.19’a göre)
39. Sülfosalazin ve mesalazin
40. Tropisetron parenteral
41. Vazopresin
42. Verteporfirin
43. Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir)
44. Altın Preparatları (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
45. Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
46. İnfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
47. Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
48. Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
49. Alerji aşıları (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
50. Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
51. Sevelamer (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
52. Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)
53. Metabolik hastalıklarda kullanılan mamaların parenteral formları (Madde 12.7.16’ya göre)
54. Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)
55. Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)
56. Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)
57. Özel amaçlı tıbbi mamaların parenteral formları (Madde 12.7.16’ya göre)
58. Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)
59. Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)
60. Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)
61. Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)
62. Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)
63. Aprepitant:Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir)