eczane
eczacı
2009 SGK Protokolü
2009 SGK Protokolü
2009 SGK Protokolü
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR

1.1. Taraflar
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.
1.2. Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.3. Dayanak
Bu protokol; 5510 sayılı Kanunun 73. maddesi (Değişik:17/4/2008-5754/45 md.), 5502 sayılı Kanun ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesinin (j) fıkrası hükümleri gereğince düzenlenmiştir.
1.4. Tanımlar
Bu protokolde geçen;
1.4.1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
1.4.2. Kurum taşra teşkilatı: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği ve Kurum tarafından web sayfasında duyurulan birimi,
1.4.3. TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
1.4.4. Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve/veya mesul müdürü,
1.4.5. Hasta: Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişileri,
1.4.6. Reçete Sahibi: Bu protokol gereğince adına ilaç reçetesi düzenlenen ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişileri,
1.4.7. SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde Kurum tarafından uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,
1.4.8. A grubu reçete: Sağlık Uygulama Tebliğinin (25.2.2) numaralı maddesinin (d) bendinde sayılan reçeteleri,
1.4.9 B grubu reçete: Sağlık Uygulama Tebliğinin (25.2.2) numaralı maddesinin (g) bendinde sayılan reçeteleri,
1.4.10 C grubu reçete: Sağlık Uygulama Tebliğinin (25.2.2) numaralı maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde sayılan reçeteleri,
1.4.11. Fatura dönemi: Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, eczane tarafından her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında verilen hizmetleri kapsayan dönemi,
1.4.12. Ödeme Genelgesi: Kurum tarafından yayımlanan fatura inceleme birimlerinin
oluşumu, fatura örnekleme, inceleme ve ödeme usul ve esaslarına ilişkin “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelgeyi
ifade eder.

2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
2.1.SUT’un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler.
2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ile bu kişilerin sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a)Eşi,
b)18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
c)Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası.

3. UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
3.1. Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 5258 sayılı Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler tarafından (kurum hekimi, işyeri hekimi v.b.) düzenlenen reçeteler ile sözleşmeli/protokollü sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca hastalara düzenlenen reçeteler, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda karşılanır.
Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.
Eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin SUT’ta değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.
3.2. Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için; reçetelerin aşağıdaki özelliklerde olması ve aşağıda belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır.
3.2.1. İlaçların, Kurumca verilen sağlık karnelerinde bulunan otokopili reçetelere yazılması zorunludur. Ancak sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Kurum tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri de kabul edilecektir.
3.2.2. Reçetelerde SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinde belirtildiği üzere hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta T.C. kimlik numarası (T.C. Kimlik numarası sistemde kayıtlı olmayanlar için 01.10.2009 tarihine kadar Kurum sicil/tahsis numarası), adı soyadı, Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.
3.2.3. Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....
kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.
3.2.4. Reçetelerin arka yüzüne ve (varsa) karnede kalan nüshalarına eczane kaşesi basılacak, reçetelerin arka yüzü eczacı tarafından imzalanacaktır. (EK-2)
3.2.5. Verilen ilaçların tamamına ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir.
3.2.6. Fiyat kupürü ve barkodu bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait kupürler ve barkodlar da reçeteye düşmeyecek şekilde eklenecektir. Gerek duyulması halinde Kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.
3.2.7. Reçetelerde, yazılan ilacın miktarı bir birimden (kutu, şişe vb.) fazla ise hekim
tarafından miktarın ayrıca yazı ile de belirtilmesi gerekmektedir.
3.2.8. Provizyon sistemine reçete kaydı yapıldıktan sonra sistemden alınan çıktı reçeteye eklenecektir.
3.2.9. Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlüklerince düzenlenmiş “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi ve bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı reçeteye eklenecek olup ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır. Söz konusu reçetelerin Kuruma ibrazında protokol eki (Ek-3)’te bulunan form doldurulacaktır.
Bu grup sigortalıların provizyon sistemine dahil edilebilmesi için provizyon sistemine yurtdışı sigortalısı butonu eklenerek sistemden deneme reçete çıktısı alınıp, icmal listesinin oluşturulması için gerekli düzenleme Kurum tarafından 01.10.2009 tarihine kadar yapılacaktır.
Geçirdikleri iş kazası nedeniyle prim ödeme gün sayısı şartına bağlı olmaksızın sağlık yardımları Kurumca karşılanan 506 sayılı Kanun kapsamındaki aktif sigortalılar için, provizyon sisteminde müstahaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, işveren tarafından düzenlenmiş ve iş kazası bölümü doldurulmuş vizite kağıdı reçeteye eklenecektir.
3.2.10. Endikasyon uyumuna bakılacak durumlar;
- SUT’da ödeme koşulu endikasyona bağlı olan ilaçların (SUT’un (12.7.1)-(12.7.30) numaralı maddelerinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçların),
- SUT’un (12.2) numaralı maddesinin, “ilaç raporu aranmaksızın” başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçların,
- EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C Listesinde ödeme koşulu olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçların,
- İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçların (EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında)
kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır. Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.
3.2.11. SUT’un (12.3) numaralı maddesinin beşinci paragrafı doğrultusunda temin edilen ilaçlar dışında kullanımı rapora bağlı veya katılım payı alınmayacak ilaç(lar) için ise ilgili raporun, bir fotokopisi reçeteye eklenecektir.
3.2.12. Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı (etken madde adı) belirtilmiş ise eczacılar tarafından o etken maddeyi içeren piyasada bedeli en düşük olan ilaç verilecektir. Pahalı olan ilacın verilmesi halinde en düşük bedel üzerinden ödeme yapılır. Ancak provizyon sisteminde eşdeğer ilaç uygulaması bandında yer alan ilaçlardan herhangi birisinin verilmesi halinde verilen ilacın bedeli ödenecektir.
3.2.13. Reçetede yazılı ilacın SUT eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/D) ve provizyon sisteminde eşdeğer ürün grubu sütununda yer almaması halinde, hekim tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine farmasötik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine “........................ ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasötik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.” ibaresinin yazılarak veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanması şarttır.
3.2.14. Bu protokolün (3.7) numaralı maddesinde belirtilen reçetelerde, ilgili bölge eczacı odası onayı olacaktır.
3.2.15. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir.
3.3. Reçete iadesi:
3.3.1. (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4) (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.13), (3.2.14) ve (3.2.15) numaralı maddelerde belirtilen bilgilerin ve/veya belgelerin eksikliği ile reçete ekinde bulunan rapordaki bilgilerin (teşhis, etken madde adı, doz, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri) eksikliğinde bu eksiklikler giderilmek üzere ilgili reçeteler eczaneye iade edilir.
3.3.2. İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzenlemelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa sorumlu hekim kaşe ve onayı veya başhekim kaşe ve onayı kabul edilir.
3.3.3. SUT ve eki listeler gereği reçete üzerinde belirtilmesi gereken ilaca ait özel şartları belirten değerlerin veya reçete eki belgelerin (rapor vb.) eksikliği durumunda reçete eksikliğin giderilmesi için iade edilir.
3.4 Eczacı indirim oranları, protokol tarihinden itibaren bir önceki yıl satış hasılatı (KDV
hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;
350.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,
350.000 TL ile 600.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1 indirim,
600.000 TL ile 900.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından %1,5 indirim,
900.000 TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,5 indirim.
Bir önceki yıl satış hasılatı olmayan yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.
İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.
3.5. SUT hükümlerine göre eczane tarafından, kapsamda sayılan kişilerden Kurum adına tahsil edilen poliklinik muayene katılım payları, eczanenin alacağından mahsup edilir ve kalan tutar eczaneye ödenir.
3.6. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, reçetede yer alan tüm ilaçların bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi zorunludur.
3.7 Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla eklenecektir.
2-Reçetelerin dağıtım limiti illerin özelliklerine göre ilgili Eczacı Odası tarafından belirlenecek olup, limit aşımı yapılmayacaktır.
3-Sistemin işleyişine ilişkin diğer düzenlemeler ilgili Eczacı Odası tarafından yapılacaktır.
4-Türk Eczacıları Birliği tarafından sistemin işleyişinin kurumla elektronik ortamda paylaşımına ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar dağıtım yapılan reçeteler ilişkin olarak hasta adı, reçete tutarı,reçetenin veriliş tarihi,reçeteyi karşılayan eczane ismi aylık periyotlar halinde ,takip eden ayın 15 ine kadar kuruma bildirilir.
Bölge Eczacı Odaları sisteme ait verileri belirli dönemlerde TEB aracılığıyla Kuruma iletir. Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikayetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB’e iletilir, TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.
(YAPILAN REVİZYON İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
3.8. Bu protokol çerçevesinde eczanelerden temin edilen reçete muhteviyatı ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında, SUT’da belirtilen hükümler geçerlidir.Hekim tarafından reçeteye yazılan (SUT eki EK-2/D Listesinde eşdeğer grubu sütununda yer alan) ilaçlar için eşdeğer ilaç uygulamasında;
3.8.1. Reçetede yazılı ilaç, SUT’da belirlenen yüzdelik dilim içinde ise kendisi veya ucuz olanı verilir ve verilen ilaç üzerinden ödeme yapılır.
3.8.2. SUT’da belirlenen yüzdelik dilim içinde ancak reçetede yazılı ilaçtan daha pahalı olanının verilmesi durumunda reçetede yazılı ilaç bedeli üzerinden ödeme yapılır.
3.8.3. Reçetede yazılı ilaç SUT’da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise, belirlenen yüzdelik dilimin içinde ilaç verilmesi durumunda verilen ilacın bedeli esas alınarak ödeme yapılır.
3.8.4. Reçetede yazılı ilaç SUT’da belirlenen yüzdelik dilimin üzerinde ise ve eczane tarafından da bu ilaç veya yüzdelik dilimin üzerinde başka bir ilaç verilmiş ise en ucuz ilaç bedeli üzerine SUT’da belirlenen yüzdelik tutarın eklenmesi ile bulunacak bedel üzerinden ödeme yapılır.
3.9. Reçetede yer alan ampul adedi kadar ve ml.sine uygun “plastik tek kullanımlık enjektör” bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. Yatan hasta için enjektör bedeli ödenmez. İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde ödenir. Şeker ölçüm çubuklarının bedelleri, SUT’un (20.3.5) numaralı maddesinde belirtilen hastalıklarda ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde, Kurum kayıt sistemindeki fiyatlar esas alınarak ödenir.
Şeker ölçüm çubuklarına ait barkodun reçeteye eklenmesi zorunludur. Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir. Yatan hasta için insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubukları bedeli ödenmez.
3.10. Bu protokol gereği, iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin SUT’da belirtilen reçete düzenleme ve ilaç yazılım esaslarına uymadığı tespit edildiğinde reçete/ilaç bedelleri ödenmez. Ayakta ve yatarak tedavilerde, SUT’da öngörülen tedavi sürelerine uygun olmayan miktarda ilaç içeren reçetelerin verilmesi halinde, SUT’da belirtilen tedavi süresine karşılık gelen miktarın bedeli ödenir. Bedeli ödenmeyen ilaçlara ait kupürler iptal edilir ve eczaneye iade edilmez.
3.11. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj miktarı (20 tablet, 100 ml gibi) hekim tarafından belirtilmemiş ise eczacı tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalajı verecektir. Büyük ambalajlı olanların verilmesi halinde küçük ambalaj bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır.
3.12. Reçete ekinde yer alan ancak fatura edilmeyen ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramları iptal edilir ve iade edilmez.
3.13. Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabilir.
4. ÖDEME ŞARTLARI VE ZAMANI
4.1.Faturaların düzenlenmesi
Sözleşmeli eczanelerce, protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Eczaneler faturalarını;
SUT’un (25.2.2) numaralı maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre düzenleyerek SUT’un (25.2.2) numaralı maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.
Kurum tarafından Provizyon Sisteminin fatura çıktısı vermesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak, eczacılar manuel ya da sistem üzerinden düzenledikleri faturayı Kuruma ibraz edebilecektir.
Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurum sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. kimlik numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. kimlik numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem sistemine T.C. kimlik numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kuruma gönderilir.
4.2.Faturaların teslimi
4.2.1. Düzenlenen faturalar, düzenlendiği tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 inci günü olarak kabul edilir. Ancak, her ayın 1 ila 15 i arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. 15 inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir.
4.2.2. Zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar. Kuruma zamanında teslim edildiği halde Kurum tarafından hatalı kayıt yapılması ya da kayıt altına alınamama gibi nedenlerle ödeme geciktirilemez.
4.2.3. Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir.
4.3.Fatura inceleme ve ödeme
4.3.1. Kuruma teslim edilen faturalar teslim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde “Ödeme Genelgesi”ne göre örnekleme yöntemiyle (A grubu, B grubu, C grubu için belirlenen oranlarda) incelenerek ödenir. Bu durumda bu süreden önce avans ödemesi yapılmaz. Reçetelerdeki kesinti oranları kendi gruplarına uygulanır.
Ayın 1 inci ve 15 inci günleri arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen kan ürünü ve hemofili reçetelerinin fatura bedelleri bir sonraki ayın ilk 3 iş günü, ayın 16 ncı ve ay sonu arasında karşılanan ve süresinde teslim edilen reçetelerin fatura bedelleri ise bir sonraki ayın 12 inci ve 15 inci günleri arasında Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre incelenerek ödenir.
Kuruma teslim edilen örnekleme yöntemi ile incelenecek fatura eki reçeteler, reçete kontrol aşamasında herhangi bir kritere bağlı olmadan ve manuel müdahale olmaksızın provizyon sistemince sadece bir sefer örnekleme yöntemi ile seçilerek çıktı alınır. Örnekleme yöntemi ile seçilen bu reçeteler eczacı tarafından sistemden görülür.
4.3.2. Kurumca iade edilen reçeteler eczaneler tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.
4.3.3 Kurum inceleme sonucunda tespit ettiği hata oranını, hata tutarını ve hatalı bulunan hususları eczaneye, e-posta veya diğer elektronik sistem yoluyla bildirecektir.
4.3.4 Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenerek geri kalan tutar ödenir.
Bu madde kapsamında eczaneye yapılan yersiz ödemeler, eczanenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczaneler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.5 Eczacı tarafından, itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, Kurum tarafından örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda belirlenen fatura tutarı için daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının %75’i oranında avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenerek geri kalan tutar ödenir.
Bu madde kapsamında eczaneye yapılan yersiz ödemeler, eczanenin Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczaneler için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.6 Protokolün (6.3) numaralı maddesindeki fiillerin tespit edildiği reçetede fiili ilgilendiren reçete veya ilaç bedelleri ödenmez. Kurumca yapılan yersiz ödemeler varsa, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının yersiz ödeme tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.
4.3.7 Eczacının kendisinin ve/veya çalışanlarının Kuruma sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ile doğabilecek diğer fer’ilerine ilişkin borcu bulunması halinde bu borç miktarı yasal faizi ile birlikte eczanenin Kurumdaki alacağından düşüldükten sonra varsa kalan tutar ödenir. Bu işlemlerle ilgili belgenin bir sureti ilgiliye gönderilir.

5.CEZAİ ŞART TAHSİLİ
5.1. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.19) numaralı maddesi hariç olmak üzere belirtilen fiiller için Kurumca uygulanacak cezai şart tutarının her fiil için 250 TL’den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 250 TL’ye tamamlanır. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde (6.3.19) numaralı maddesi hariç olmak üzere belirtilen aynı fiilin/fiillerin son bir yıl içinde tekrarlandığının tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart bedeli her fiil için 500 TL’den az olması halinde, alınacak cezai şart bedeli 500 TL’ye tamamlanır.
5.2. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tekrarının tespiti halinde cezai şart, ilk tespit gibi uygulanır.
5.3. Bir fatura dönemi için uygulanacak cezai şartın hesaplanmasında, aynı veya ayrı her bir tespit edilen fiil/fiiller için öngörülen cezai şart tutarı toplanarak tahsil edilir.
5.4. Kurumca cezai şartların eczacıya tebliğinde, tespit edilen fiil ve cezai şart tutarı açıkça belirtilir.
5.5. Cezai şartın tutarı; eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Eczacının alacağının cezai şart tutarını karşılamaması veya alacağının olmaması halinde, genel hükümlere göre tahsil edilir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR
6.1 Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
6.2.Eczanenin kapanması halinde; kapanma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Eczanenin kapanması halinde bu durum 15 gün içinde Kuruma bildirilecektir. Kapanma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler ve faturaları, protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilecektir. Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri 4.3 Maddesi esaslarına göre ödenir.
6.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler aşağıda belirtilmiştir.
6.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.2. Eczanede yapılan denetimlerde, eczacı, eczane çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, bu protokol kapsamındaki kişilere ve TEB ile ilaç hizmeti sunumuna yönelik olarak protokol imzalamış diğer kurum mensuplarına ait sağlık karneleri ve/veya sağlık raporu (aslı veya fotokopisi) bulundurulduğunun tespiti halinde 250 TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde 250 TL cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak eczanede bulunan karne veya sağlık raporu sayısının (aslı veya fotokopisi) 10 (on) un üzerinde olması halinde uyarı yapılmaksızın sözleşme feshedilir ve 3 ay süreyle sözleşme yapılmaz.
6.3.3. Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine yada yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.4. Reçetelere orijinal ambalajından kesilmiş ilaç fiyat kupürleri ve barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımlarının reçetede kupür yerine kullanılarak Kuruma fatura edilmesi durumunun ilk tespitinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.5. Sözleşmesi feshedilen eczaneye ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.6. Hekim numunesi olan ilaçlara ait fiyat kupürlerinin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde kupür tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1(bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.7.Eczanede yapılan incelemeler sonucunda reçete karşılığı bulunmayan ve/veya kime ait olduğu ispatlanamayan ve bedeli en fazla 1000 TL olan, ilaç kupürlerinin veya kupürü kesilmiş ilaçların bulunması durumunda, yazılı uyarı yapılır. Belirtilen bedelin üstünde kupür veya kupürü kesilmiş ilaç tespit edilmesi halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 ay süreyle sözleşme yapılmaz.
Bu fiilin/fiillerin tekrarı halinde kupür bedelinin/kupürü kesilmiş ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.
Maddeye ilişkin yapılan tespitlerde hastanın adı soyadı, adresi, varsa tel bilgilerinin bulunmaması ya da doğru olmadığının Kurum tarafından belirlenmesi halinde Kurum tarafından işlem yapılır. (YAPILAN REVİZYON İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
6.3.8. Eczane provizyon sistemine reçete girişinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutularak ucuz olanının verilmesi, (SUT eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Eşdeğer Ürün Grubu sütununda yer almayan ilaçlar için) ve pahalı ilaç üzerinden fatura düzenlenmesinin tespiti halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde fatura edilen bu ilaç/ilaçlara ait bedelin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.9. Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda, yanlış verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihte kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınacak, bu tabloya uygun karşılanan ilaçlar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.
Daha önce eşdeğer tablosunda yer aldığı halde bu madde kapsamında yapılmış olan yazılı uyarılar yapılmamış kabul edilecektir.(YAPILAN REVİZYON İLE EKLENMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)

6.3.10. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait fiyat kupürlerinin yer aldığı reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde kupür bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. (Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere eczanede bekletildiği saptanan ilaçlar hariçtir).
6.3.11. Bozuk veya gayri saf ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczanenin sözleşmesi feshedilir 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.
Son kullanım tarihi geçmiş ilaç verilmesi halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde verilen ilaç bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 3 ay süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.12. Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katılım paylarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. (Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (5.1) numaralı madde hükmü uygulanmaz. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.
6.3.13. Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların kupürlerinin veya bedeli daha önce ödenmiş reçetelere ait kupürlerin Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde kupür tutarlarının 5 katı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. (Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ilaçların dağıtım kanallarından sehven eczanelere satıldığı haller hariç.)
6.3.14. Hekim tarafından reçeteye eklenerek hastaya verilen ilaçlar hariç olmak üzere, reçeteye sonradan ilaç eklenerek Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.15. Kuruma fatura edilen reçetede yada reçete ekinde bulunması gereken belgelerde (tıbbi bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere) eczacı veya eczane çalışanları tarafından tahrifat yapıldığının tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.16. Eczanede bulunduğu tespit edilen sağlık karnelerinin kullanılarak Kurumun zarara uğratıldığının tespiti halinde Kurumun uğradığı zararın 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.17. Herhangi bir kartona, kağıda veya benzeri bir zemine sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi durumunun tespiti halinde bu kupürlerin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.
6.3.18. Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı, hayali reçete kaydının yapılması durumunun tespiti halinde reçete bedelinin 5 katı tutarı cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.
6.3.19. Eczacı yada eczane çalışanlarınca Kurumu zarara uğratmak amacıyla kasıtlı olarak Kuruma sahte ilaç fiyat kupürü veya sahte reçete veya sahte rapor fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 2 yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Uygulanacak cezai şart 10.000 TL’den az olamaz.
Ancak, söz konusu sahte kupür veya sahte reçete veya sahte raporun eczacının kastı dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura etme işlemi gerçekleştirilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.
6.3.20. Eczacı, Kurum ile Kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir, bir yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.
6.3.21. Herhangi bir dönemde muvazaalı olarak eczane işlettiği tespit edilen eczacı ile bir daha sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmış ise fesh edilir ve bir daha sözleşme yapılmaz. (YAPILAN REVİZYON İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
6.3.22. Eczacı tarafından, eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvanın değiştiği ve/veya mesul müdürün ayrıldığı gün yazılı olarak Kuruma bildirilir ve Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.
6.3.23. Eczanenin unvanının veya sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki nakil veya adres değişikliğinin, ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile değişikliğin gerçekleştiği günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma bildirilmesi halinde yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu şekildeki nakil veya adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde gecikilen her gün için eczacı tarafından 100 TL ödenir. Ödenecek cezai şart 1000 TLyi geçemez.
6.3.23. Eczanenin unvanının ve sahip ve mesul müdürünün değişmemesi şartıyla aynı il sınırları içindeki nakil veya adres değişikliği, ruhsat fotokopisinin de eklenerek dilekçe ile değişikliğin gerçekleştiği günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Kuruma bildirmesi halinde yeni bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu şekildeki nakil veya adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde gecikilen her gün için eczacı tarafından 100 YTL ödenir. Ödenecek cezai şart 1000 YTLyi geçemez. (YAPILAN REVİZYON İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
6.3.24. Eczaneler, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.
Protokolün 3.7 Maddesi uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamının dışındadır.
6.4. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak ceza hukuku açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
6.5. Hakkında suç duyurusunda bulunulan ve sözleşmesi feshedilen eczacı veya mesul müdür hakkında, takipsizlik kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde sözleşme yapılır.
6.6. Bu protokol hükümleri ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulan ve açılan Kamu davası sonucunda ceza mahkemesi tarafından beraat kararı verilen eczacının beraat kararından sonra talebi halinde sözleşme yapılır.
6.7. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, tebligat tarihleri esas alınır, fiilin/fiillerin işlendiği tarihten geriye doğru Kurumla sözleşmeli olduğu süreler dikkate alınarak son 1 (bir) yıla bakılır.
Uyarının eczacıya tebliğ edildiği tarihten sonraki 1 yıl içerisinde karşılanarak kuruma fatura edilmiş olan reçetelerde, aynı fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde fesih işleminin gereği uygulanır. (YAPILAN REVİZYON İLE EKLENMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
6.8. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup Kuruma teslim edilmiş reçetelerde, uyarı yapılan aynı fiilin/fiillerin tekrarının tespiti halinde, fiilin/fiillerin gerektirdiği fesih hükümleri uygulanmaz, yazılı uyarıyı gerektiren her fiil için eczacı uyarılır.
6.9. Eczacı tarafından, bu protokolün (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiillerden fesih gerektiren birden fazla farklı fiilin aynı fatura döneminde tespiti halinde yeniden sözleşme yapılması için bekleme sürelerinden uzun olan süre uygulanır.
6.10. Protokolün (6.3) numaralı maddesinde belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, Kurum tarafından, eczacının T.C. kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adres bilgileri Maliye Bakanlığı ile Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü), Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Valilikçe, il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Türk Eczacıları Birliğince de bu eczaneler tüm eczacı odalarına bildirilir.
Ayrıca, feshe gerekçe protokol yılı ve ilgili protokol hükümleri ile fesih başlangıç tarihi ve süresi, Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine yazılı olarak bildirilir. (YAPILAN REVİZYON İLE EKLENMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
6.11. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre içinde sözleşmesi feshedilen eczacının yeni bir isimle veya başka bir adreste (il değişikliği dahil) eczane açması veya eczane devir alması halinde eczacı ile sözleşme yapılmaz.
6.12. Fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre dolduğunda, feshe ilişkin yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır.
6.13. Bu protokolün yürürlük tarihinden önceki protokol hükümlerine göre Kuruma fatura edilen ve kontrolleri Kurum tarafından bu protokolün yürürlük tarihinden sonra yapılan reçeteler için, ya da reçete kontrolleri yapılmış olmakla birlikte fesih ile ilgili işlemleri henüz tamamlanmadığı durumlarda tespit edilen fiil/fiiller için, Kurumca bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. Ancak eczacının tespiti yapılan aynı fiil için reçetenin veriliş tarihinde geçerli olan protokol hükümlerinin uygulanması Kurumdan yazılı olarak talep edilirse reçetenin veriliş tarihinde yürürlükte olan protokol hükümleri uygulanır.
6.14. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce geçerli olan protokol hükümlerine göre sözleşmesi feshedilen ve Kurum aleyhine feshe ilişkin dava açmış ve ihtiyati tedbir kararı almış eczacı ile ihtiyati tedbir kararı çerçevesinde ihtirazı kayıtla sözleşme devam eder. Ancak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve/veya davanın reddedilmesi halinde sözleşme feshedilir ve fesih nedeniyle sözleşme yapılmayacak süre uygulanır. İhtiyati tedbir kararı alınması halinde, bir önceki sözleşmeye şerh konularak sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilir.
6.15. Bu protokolün yürürlük tarihinden önce herhangi bir nedenle Kurumca veya Kuruma devredilen kurumlarca sözleşmesi feshedilen eczacının yazılı talebi halinde; Kurumca tespit edilen ve sözleşmesinin feshedilmesine neden olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Bu protokolün yürürlük tarihinden önce (6.3) numaralı maddede sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczanelerin yazılı talebi üzerine, bu protokoldeki cezai şart ve fesih hükümleri uygulanır. Ancak eczanenin feshine ilişkin fiil için; bu protokol hükümlerinde eczacının yazılı olarak uyarılması ve/veya “tekrarı halinde” yeni bir yaptırım belirtilmiş ise, bu protokolün yürürlük tarihinden önce yapılmış fesih işlemi “yazılı olarak uyarı” ve/veya fesih işlemine esas fiil ise tekrara dayalı yaptırımlar için ilk fiil olarak kabul edilir.
Kurum veya Kuruma devredilen kurumlar aleyhine feshe ilişkin dava açan eczacı;
Devam eden hukuk davası varsa davasından feragat etmek ve feragat nedeniyle mahkeme tarafından reddedilen davaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını Kuruma ibraz etmek şartıyla bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümden yararlanır.
Davasından feragat edecek eczacının yazılı talebi halinde, birinci fıkrada yer alan hükmün uygulanması nedeniyle daha önce fesih nedeni olan fiil/fiiller için bu protokolün (5) ve (6) numaralı maddelerine göre hesaplanacak cezai şart ve uyarı ya da sözleşme yapılmayacak süre yazılı olarak eczacıya bildirilir. (YAPILAN REVİZYON İLE EKLENMİŞ, 23.06.2009 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)
Bu madde hükmü uygulanırken daha önce Kuruma devredilen kurumlar ile yapılan protokoller gereği sözleşmesi feshedilen eczacı için, fesih tarihinden itibaren geçen süre bu protokol hükümlerine göre sözleşme yapılmayacak süreden düşülür.
6.16. Gerek görüldüğü hallerde Kurum, bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, Kurum Başkanlık Müfettişleri veya Kurum yetkilileri marifeti ile her zaman incelettirebilir. Kurum yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde çalışanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti yapılarak, sigortasız çalışanlar Kurumun ilgili birimine bildirilir. Kurum yetkilileri tarafından eczane içinde yapılacak inceleme ve denetimler Bölge Eczacı Odalarınca görevlendirilecek denetçi eczacı ile birlikte yapılır. Bölge Eczacı Odaları, Kurumun denetçi eczacı görevlendirilmesine dair yazılı taleplerini karşılarlar. Bu talebin karşılanmaması halinde denetim Kurum elemanlarınca gerçekleştirilir.
6.17. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerde yapılan denetimlerde bu protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şart gerektiren hususların tespit edilerek Kuruma bildirilmesi halinde bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şartlara ilişkin işlem yapılır.
6.18. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu protokolde sözleşmenin feshini ve/veya para cezasını gerektiren hususların tespiti halinde bu hususlar Kuruma bildirilir. Kurum tarafından değerlendirilerek yukarıda belirtilen fesih hükümleri ve süreleri ile cezai şarta ilişkin işlem yapılır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

7. PROTOKOLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
7.1.Kurumla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Şubat ayında sözleşme yenilenir. Kurum ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenlerin fesih süreleri boyunca ve muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapar.
7.2.Tebligat
7.2.1. Kurum tarafından eczaneye yapılacak tebligatlar sözleşmede belirtilen adresine, eczane tarafından Kuruma yapılacak tebligatlar ise Kurumun taşra teşkilatına yapılacaktır. Tebligatlar, 7201 sayılı “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre ve iadeli taahhütlü olarak yapılır.
7.2.2. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczaneye yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczane adres değişikliğini 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak Kuruma bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
7.2.3. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu protokol hükümlerine göre eczacıya iadesi gereken reçeteler, Kurumca ödemeli olarak gönderilir. Bu reçeteler eczane tarafından ise Kuruma kargo veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.
7.3. Eczane, Kurumdan doğmuş ve doğacak alacaklarını hiçbir suretle devir ve temlik edemez.
7.4. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczane tarafından karşılanır.
7.5. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu esnada işleme alınmış olan fatura/faturalar ve eki belgeler, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılır.
7.6. Protokol hükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.
7.7. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;
7.7.1. Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
7.7.2. Ruhsat fotokopisi,
7.7.3. İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
7.7.4. Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
7.7.5. Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,
7.7.6. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B )
7.7.7. Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
Yenileme halinde;
- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B )
-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)
- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.
7.8. Kurumla sözleşme imzalayan eczaneye provizyon şifresi verilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde/taleplerinde bulunduğunda her bir şifre için 50 TL bedel tahsil edilir.
7.9. Eczaneler, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, bu protokole uygun “Tip Sözleşmeleri” (EK-1) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla SUT eki EK-3/B formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.
7.10. Sözleşmeler 01.03.2009 tarihine kadar yenilenecek ve imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının sözleşmesi feshedilir.
7.11. Bu protokolün sözleşme metni olarak basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır. Ayrıca Kurumca talep edilmesi halinde kitap, broşür vb. dokümanların basım ve dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacaktır.

8. YETKİLİ MAHKEME
8.1. Bu protokolün uygulanmasında Kurum ile TEB arasında doğan uzlaşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
8.2.Taşra teşkilatı ile eczaneler arasında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeyi yapan taşra teşkilatının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK
Bu protokol 01/02/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Protokol süresi 3 (üç) yıldır. Yeni dönem Protokol görüşmelerine süre bitiminden en az 1 (bir) ay önce başlanır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu sürede yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri geçerlidir.

10. YÜRÜTME
10.1. Bu protokolün yürütümü Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılır.
Kurum ve TEB arasında 3’er kişilik yetkililerden oluşan bir komisyon kurulur, Komisyon 3 ayda bir, müteakip ayın ilk haftasında toplanır ve protokol/sözleşmenin yürütülmesindeki aksaklıkları değerlendirir. Taraflar bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, bu protokolü feshetme hakkına sahiptirler.
10.2.Bu protokol gereği yapılan sözleşmenin yürütümü Kurum taşra teşkilatı tarafından yapılır.14 (ondört) sayfa, iki nüsha ve 3 eki belge olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası TEB’de bir nüshası da Kurumda saklanacaktır. 19.01.2009
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİEcz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Başkan
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Fatih ACAR
Kurum Başkanı V.

EK-1
TİP SÖZLEŞME


Sosyal Güvenlik Kurumu ile …………………………………………………………… ........................................................................................................................ adresinde faaliyet gösteren …………………………………..………............................................ Eczanesi sahibi ve mesul müdürü …………………………………….……………………….. arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliğinin ortaklaşa imzaladıkları protokol esaslarına uygun olarak hizmet sunulması amacıyla iş bu sözleşme yapılmıştır.
Bu sözleşme; Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlandırılanların tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve tedavileri sonucunda düzenlenecek reçetelerdeki muhteviyatın ................................................................................................. Eczanesinden ...../..../........ tarihinden itibaren protokolde belirlenen hükümlere göre, (yüzde...........) oranında indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.
Kurum ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol/Protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür.
ECZANE

T.C Kimlik No:
Diploma No:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
(…) BÖLGE ECZACI ODASI


(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL EKİDİR.)
EK-2

………………….. ECZANESİ
Eczacı adı :
Adres :

............................ ilacı yerine ……
........................ ilacını veriyorum, farmasötik
eşdeğeri olduğunu onaylıyorum.

İMZA

……… adet ……. ml enjektör aldım.

....... kalem ........ kutu ilacı aldım
İlacı alan
İMZA

(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL EKİDİR.)
EK-3

........................................................... ECZANESİ REÇETE LİSTESİ
(Yurt Dışı Sigortalıları Ve Hak Sahipleri İçin Düzenlenecektir)
İLİ :
İLÇESİ :
ECZACI ADI KODU :
ECZANE ADRESİ:
TEL NO :
REÇETE SAYISI :
REÇETE DÖNEMİ :
TOPLAM İLAÇ KALEM ADEDİ :
REÇETE BAŞINA ÖDENEN ORTALAMA KALEM ADEDİ:
ORTALAMA REÇETE TUTARI :
FATURA TOPLAM TUTARI :

HASTANIN
SIRA NO SOYADI ADI SİCİL NO TAHSİS NO YAKINLIK DURUMU ÇALIŞTIĞI KURUM ÜNİTESİ
(MEMUR)REÇETENİN
TARİHİ SERİ NO TUTARI İSKONTO TUTARI KATKI PAYI TUTARI

(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL EKİDİR.)

2009 Yılı SGK Protokolü (Revizyon maddeleri eklenmiştir)