eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Türk Eczacıları Birliği Kanunu

Türk Eczacıları Birliği Kanunu

Kanun No: 6643
Kanun Numarası: 6643 Kabul
Tarihi:25.01.1956
(Resmi Gazete Yayım Tarihi : 02.02.1956 Sayi: 9223

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 250)

   Birliğin kuruluşu ve vazifeleri:


Madde 1 - (Değisik: 16/05/1983-K.H.K 69/1 md.; Değistirilerek
Kabul: 8/01/1985-3145/1 md.)


Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olup
da, özel kanunlarında üye olmayacakları belirtilenler hariç, sanatlarıyla
ugrasan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalisan eczacilarin
katilmasiyla; eczacilarin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylastirmak, eczaciligin genel menfaatlere uygun olarak
gelismesini saglamak; eczacilarin birbirleri ile ve halk ile olan
iliskilerinde dürüstlügü ve güveni hakim kilmak üzere, meslek disiplini ve
ahlakini korumak maksadiyla tüzelkisilige sahip kamu kurumu niteliginde
Türk Eczacilari Birligi kurulmustur.


Meslegini serbest olarak icra eden veya özel kuruluslarda eczacilikla
ilgili hizmetlerde çalisacak eczacilar ise baslamadan önce bulunduklari
ilin Eczaci Odasina kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye
mecburdurlar. Eczaci odalarina kayitli eczacilar diger kanunlarla kurulmus
meslek odalarina kaydolmaya zorunlu degildir.


Kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerinde asli ve
sürekli kadrolarda çalisan eczacilar ile herhangi bir sebeple meslek ve
sanatiyla ugrasmayan eczacilar istedikleri takdirde eczaci odalarina
kaydolabilirler.


Madde 2 - Türk Eczacilari Birligi :


a) Eczaci Odalari,


b) Merkez Heyeti,


c) Yüksek Haysiyet Divani,


d) Büyük Kongre '' den mürekkep hükmi sahsiyeti haiz bir tesekküldür.


Madde 3 - Degisik birinci fikra (R. G: Tarih: 20 Haziran 1997
Sayi: 23025 Madde:17)


Türk Eczacilari Birligi ve eczaci odalari kurulus amaçlari disinda
faaliyette bulunamazlar. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek Madde - 1''e
bakiniz.)


(Degisiklikten önceki hali: Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/2 md.; Aynen
kabul: 8/1/1985-3145/2 md. Türk Eczacilari Birligi ve Eczaci Odalari
kurulus amaçlari ve kanunda belirtilenler disinda hiç bir faaliyet
gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi
ile ilgili olmayan toplanti ve gösteri yürüyüsü düzenleyemezler; siyasetle
ugrasamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket
edemezler, bunlara maddi yardim yapamazlar, bunlardan yardim alamazlar;
onlarla siyasi iliski ve isbirligi içinde bulunamazlar, milletvekili ve
mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu
destekleyemezler.[Bu hükmün uygulanmasina Ek Madde -1''e bakiniz.])


Birlik ve odalar protokol kurallarina göre resmi törenlere katilir,
amacina uygun islerde kullanilmak üzere tasinir ve tasinmaz mal
edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçli tesisler açabilir.


Madde 4 - Türk Eczacilari Birliginin vazifeleri sunlardir :


a) Halk sagligina ve hastalara fedakârlik ve feragatla hizmeti gaye
bilen eczacilik meslegine ait gelenekleri muhafaza ve gelistirmeye
çalismak,


b) Azasinin maddi ve mânevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunlari
halkin ve Devletin menfaati ile en iyi sekilde telife çalismak,


c) Eczacilik mesleginin icrasi hakkindaki kanunlarin ve bunlarla ilgili
mevzuatin geregi gibi uygulanmasina yardim etmek,


d) Azasinin daha yüksek bir meslek kültürüne erisebilmesi için
kütüphaneler tesis etmek, dergi çikarmak, ilmi konferans ve kongreler
tertip eylemek ve eczaci okulu ögrencilerinin eczanelerde yapacaklari
staji düzenlemek,


e) Hususi ihtisas komisyonlarina hazirlattiracagi ilaç fiyat
tarifelerini Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinin tensip ve tastikine
arzetmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadigini kontrol
etmek,


f) Halk sagligini korumaya, âzasinin muayyen refâh seviyesine
ulastiracak gerekli is sahalari bulmaya, is kanunlari ile içtimaî
kanunlarin ve bunlara müsteniden çikarilan nizamname ve talimatname
hükümlerinin tatbikatinda meslek ve meslektaslarin hak ve menfaatlerini
korumaya ve her türlü is tevziini âdilane bir sekilde tanzime çalismak.


g) Azasindan yasli ve malul olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef
oldugu kimselere yardim etmek üzere meslekdaslar arasinda yardimlasma
sandigi kurmak,


h) Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane açilmasi için icabeden
tesebbüslerde bulunmak,


i) Yerli tibbi müstahzarlarin revacini temin edecek tedbirleri almak,


j) Halk sagligi ve eczacilik meslegi ile alâkali meseleler için resmi
makamlarla karsilikli isbirligi yaparak bu makamlarin yardimini temine
çalismak,


k) Eczacilar ve Eczaneler Kanununa göre azasinin tutmaya mecbur oldugu
defterleri tertip, tabi ve bedeli mukabilinde tevzi etmek,


Madde 5- (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/3 md.; Degistirilerek
kabul: 8/1/1985-3145/3 md.)


Sinirlari içinde Eczaci Odalarina kayitli en az yüzelli eczaci bulunan
her ilde bir Eczaci Odasi kurulur.


Sinirlari içinde oda kurmak için yeter sayida eczaci bulunmayan
illerdeki eczacilarin hangi illerdeki eczacilar ile birlestirilerek yeni
bir eczaci odasi kurulacagi ve merkezinin hangi il olacagi veya bu gibi
illerdeki eczacilarin hangi il eczaci odasina baglanacagi; memleketin
cografi ve ulasim durumu ile eczacilarin toplu olarak bulunduklari iller
göz önüne alinarak Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetinin önerisi
üzerine Büyük Kongrece kararlastirilir.


Odalar kuruluslarini Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyeti araciligi
ile Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina bildirmekle tüzelkisilik
kazanirlar.


Yeni kurulacak odalarin kurucu üyeleri Türk Eczacilari Birligi Merkez
Heyetince atanir. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarinin
seçimini yapar. Bu seçim, odanin kuruldugu yilin bu Kanunda yazili ayinda
yapilmis sayilir ve kanuni süreleri buna göre hesaplanir.


(Degisiklikten Önceki Hali: Merkez Heyeti karari ile yurdun lüzum
görülen bölgelerinde eczaci odalari kurulur.


Memleketin cografi durumu, ulasim olanaklari ve eczacilarin toplu
bulunduklari yerler göz önüne alinarak, her bölgenin merkezi ile hangi
il''e ve ilçeleri içine alacagi Merkez Heyetince saptanir. Bir il siniri
içinde birden fazla oda kurulamaz. Sinirlari içinde 150 eczaci üye
bulunduran her ilde oda kurulur.


150 eczaci üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczaci odasina
katilacaklari ve hangi illerle birleserek yeni bölge eczaci odasi
kuracaklari ve bu yeni odanin merkezinin hangi ilde olacagi Türk
Eczacilari Birligi Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece karara
baglanir.


Odalar, kuruluslarini Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetine
bildirirler. Merkez Heyeti durumu Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina
bildirir ve odalar bu bildirim ile tüzel kisilik kazanirlar. Seçilen yeni
yönetim kurulunun görevi yapilacak ilk seçime kadar sürer. 150 ''den az
eczaci üyesi bulunan kurulmus odalar kapatilmaz.


Yeni kurulacak odanin kurucu üyeleri Türk Eczacilari Birligi Yönetim
Kurulunca atanir. Bu Yönetim Kurulunun görevi yapilacak ilk seçime kadar
sürer.)


Madde 6- Eczaci Odalarinin uzuvlari sunlardir :


a) Umumî Heyet,


b) idare Heyeti,


c) Haysiyet Divani,


Umumî Heyet:


Madde 7- Umumî Heyet, odalara kayitli âzanin toplanmasi ile
tesekkül eder.


Madde 8- Umumî Heyet yilda bir defa Eylül ayi içinde mukayyet
âzanin mutlak ekseriyeti ile içtima eder. ilk toplantida ekseriyet hâsil
olmazsa ertesi günü mevcut âza ile iktifa olunarak toplanti yapilir.


(Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/1 md. Kabul tarihi:
23/2/1995) Oda umumi heyetinin her nevi toplantilarina oda üyelerinin
katilmalari ve seçimli toplantilarda da ayrica oy kullanmalari zorunludur.
Geçerli bir mazereti olmaksizin umumi heyet toplantilarina katilmayanlar
ile seçimli toplantilarda oy kullanmayanlar, yillik üye aidati kadar para
cezasi ile cezalandirilirlar.


(Üçüncü fikra Mülga: 8/1/1985-3145/15 md.)


(Üçüncü fikranin mülga olmadan önceki hali: Toplantida birden fazla,
seçim yapilacaksa her seçim için ayri bir rey pusulasi hazirlanmasi ve bu
pusulalara hangi seçime ait oldugu yazilarak yazisiz zarfa konmasi
sarttir.)


Madde 9- (Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/5 md ; Aynen kabül
:8/1/1985-3145/5 md.)


Oda Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantisini bütün üyelerine en az 20
gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilâni ile duyurur. Bu bildirimde,
toplantinin yeri, günü, saati ve gündem ve ayrica toplantida yeterli
çogunluk olmadiginda yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati
bildirilir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete
ilâni yeterlidir.


Madde 10- Umumî Heyet toplantilarinda evvelce bildirilen
ruznamedeki mevzular müzakere edilir. Su kadar ki, ayrica müzakeresi
teklif edilen bir mevzu umumî heyetin ekseriyeti tarafindan kabul edilirse
ruznameye ithal olunur.


Madde 11- idare heyeti reisi Umumî Heyet Toplantisini açtiktan
sonra müzakereleri idare etmek üzere gizli reyle bir reis, bir reis vekili
ve iki kâtip seçilir.


Umumî Heyette kararlar ekseriyetle verilir. Reylerde müsâvat halinde
reis''in bulundugu taraf ekseriyet kazanir.


Madde 12- Umumî Heyetin vazifeleri sunlardir :


a) idare Heyetinin yillik çalisma raporu ile murakiplarin raporunu
incelemek,


b) idare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,


c) Bütçeyi tasdik eylemek,


d) idare Heyetince teklif edilen veya âza tarafindan teklif edilip
umumî


heyetin ekseriyeti tarafindan kabul olunan mevzulari müzakere etmek,


e) idare Heyeti âzasini seçmek,


f) Büyük Kongreye gidecek asil ve yedek temsilcileri seçmek,


g) Üç asil ve üç yedek murakip seçmek,


h) Haysiyet Divani âzasini seçmek,


Bu madde hükmüne göre yapilacak seçimler gizli reyle olur.


idare Heyeti:


Madde 13- (Mülga: 16/5/1983-K.H.K 69/13 md.)


(Mülga olmadan önceki hali: Eczaci odalari, idare heyeti âzalari, umumî
heyet tarafindan gizli reyle seçilir. Kur''a ile ayrilacak bes âza tasnifi
açik olarak yapar.


Reylerde müsavat halinde kur''a çekilerek tasnifin neticesi hemen
bildirilir.


Tasnifin baslamasindan sonra gelen rey zarflari hesaba katilmaz. Rey
pusulalarinin ve umumî heyet zabitlarinin yeni seçime kadar saklanmasi
sarttir.)


Madde 14- Aza sayisi iki yüz elliye kadar olan eczaci odalarinin
idare heyeti bes asil, ve bes yedek, iki yüz elliden fazla olanlarda yedi
asil ve yedi yedek âzadan tesekkül eder.


Madde 15- idare heyetinin müddeti iki yildir. Bu devre içinde
asil âzalardan açilan yerlere yedeklerden en çok rey alan âza getirilir.


Madde 16- Bir seneden fazla agir hapis veya üç seneden fazla
hapis cezasina veya mesleki bir suçtan dolayi hürriyeti tehdid eden bir
cezaya veya meslek ve sanattan muvakkaten tatil cezasina mahkûm olanlar
veyahut Eczaci Odalari Haysiyet Divanlarinin karari ve Yüksek Haysiyet
Divaninin tasdiki ile muvakkaten sanat icrasindan men edilenler idare
Heyetine seçilmezler.


Yukaridaki cezalara mahkûm edilmis olanlar idare Heyeti âzaligindan
düserler.


Bu mâhkumiyetlerin devami müddetince hiçbir âza seçimlere katilamaz ve
rey veremez.


Madde 17- idare Heyeti âzalari ilk toplantida kendi aralarinda
gizli reyle bir reis, bir umumî kâtip, bir muhasip ve bir veznedar
seçerler.


Reisin bulunmadigi zamanlarda eczaci odalarini umumî kâtipler temsil
eder.


Madde 18 - idare heyeti en az onbes günde bir toplanir. Üst üste
üç toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.


idare Heyetinin müzakereye baslayabilmesi için toplantida âzadan
yaridan bir fazlasinin bulunmasi sarttir. Reylerde müsavat halinde reisin
bulundugu taraf ekseriyet kazanir.


idare Heyetinin Vazifeleri:


Madde 19 - idare heyeti odanin bilânçosunu ve bütçesini
hazirlayarak murakip raporu ile birlikte umumî heyete sunar. Odanin durumu
ile muamele ve faaliyetleri hakkindaki raporunu umumî heyete okuduktan
sonra ibrasini ister. ibra edilmeyen idare Heyeti düsmüs sayilarak yeni
bir idare Heyeti seçilir. Yeni seçilen idare Heyeti eski heyetin müddetini
tamamlar ve bu suretle düsen idare Heyeti âzalari aradan iki sene
geçmedikçe tekrar seçilemezler.


idare Heyeti yillik çalisma raporunun bir suretini hemen Merkez
Heyetine gönderir.


Madde 20 - idare Heyetinin diger vazifeleri sunlardir :


a) Kanun haricinde menfaat temin etmek maksadiyle gerek âza ve gerekse
meslek mensuplari ile baska sahislar arasinda gizli anlasmalar yapilmasina
ve muvazaa yoluyla müesseseler kurulmasina mâni olmak.


b) Meslektaslarin Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince kabul ve
tasdik edilen formül, imal tarzi ve fiyatlar disinda ilaç yapmalarini,
kanunun müsaadesine aykiri olarak baska sahis ve müesseselere ilaç
satmalarini, ruhsatnameye haiz yerli ve yabanci müstahzaratin isim, marka,
ambalajlarini taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek
sekilde isim veya marka koyarak halki istismar etmelerini, konulan kâr
hadlerine riayet etmeyerek ihtikâra tevessül eylemelerini, eczaneler ve
müstahzarlar hakkinda meslek âdabina ve bu husustaki kanun hükümlerine
uymayacak sekilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalarini önlemek,


c) Oda âzalari arasinda çikacak meslek ihtilaflarini deontoloji
bakimindan halletmek,


d) Oda âzasi ile isverenler arasinda çikabilecek ihtilâflari mevzu
hükümlere göre halletmek ve bu kabil müesseselerde çalisan meslek
mensuplarinin ücret, huzur hakki ve mesai saatlerine müteallik esaslari
taraflarin karsilikli menfaatlerini göz önünde bulundurmak suretiyle
tanzime çalismak,


e) Oda âzalari ile hasta ve hasta sahipleri arasinda çikabilecek ilâç
bedeli ve saireden mütevellit ihtilâflari meslek serefi ile mütenasip
olmak üzere isin ehemmiyetine, hasta veya oda âzasinin vaziyetine göre
uzlastirma yolu ile halletmeye çalismak veyahut hakem usulüne basvurmak,


f) Azanin meslekî tekâmüllerini temin için gerekli tesebbüslerde
bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi maksadiyle resmî ve hususî
saglik müesseselerinden faydalanmaya çalismak,


g) Kütüphane açmaya gayret etmek, âzasini memleketin saglik ve ilâç
meselelerini incelemeye ve bu hususta arastirmalar yapmaya tesvik etmek ve
bunlardan çikacak neticelere göre alâkali saglik makamlarindan dileklerde
bulunmak,


h) Meslegin seref ve haysiyetini ve meslektaslarin hukuk ve
menfaatlerini müdafaa etmek,


i) Lüzum görülen yerlere belirtilecek selâhiyetler dairesinde mümessil
tâyin etmek.


(Bu hükmün uygulanmasinda Ek - 3 üncü maddeye bakiniz.)


j) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Oda ve üyelerin meslekî meselelerinin halli için, Büyük Kongre ve Merkez
Heyeti kararlari ve ilkelerine bagli kalarak, bölgeleri dahilindeki resmî
makamlar nezdinde kendi protokol düzeyinde yazili ve sözlü temaslarda
bulunmak ve sonuçlarini Merkez Heyetine bildirmek,


k) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Eczacilarin ticaret siciline kayit olabilmeleri için yeterli olacak oda
kayit belgelerini vermek,


l) (Ek bent :R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Odaya yeni kaydolan, baska odalara naklolan ve odadan kaydi silinen
üyeleri, en geç 30 gün zarfinda Merkez Heyetine bildirmek,


m) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Eczacilik ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzügü
hükümlerinin ve oda ve Birlikçe alinmis meslekî kararlarin gerektigi
sekilde uygulanip uygulanmadigini belirlemek için, eczacilarin
çalismalarini ve is yerlerini denetlemek,


n) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Bölgelerindeki yerlesim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil
olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyaci karsilayacak miktarda
nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini hazirlamak ve
mahallin en büyük saglik amirinin onayina sunmak,


o) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmadiklari halde
eczanelerini kapatmayan eczacilarin fiillerini zapta baglayarak oda
haysiyet divanina sevk etmek ve mahallin en büyük saglik amirine
bildirmek,


p) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995)
iki yil içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacilarin odaya
üyelik kayitlarini Merkez Heyetinin kabulü halinde silmek.


Madde 21- idare Heyeti meslektaslar arasinda vukuunu herhangi
bir suretle haber aldigi ihtilâflari hal ve telife çalisir ve icabinda
tahkikatini tamamlayarak evrakini Haysiyet Divanina verir.


Madde 22- 20 nci maddenin a, b, c, d ve e bentlerinin sumulüne
giren fiil ve hareketler idare Heyetlerince hal ve tesviye edilmedigi
takdirde meslek âdabi ile telifi mümkün olmayan hallere kalkistiklari
görülen meslek mensuplarini deontolojiye veya âmme hizmet ve selâmetine
aykiri hareketleri delillerle tesbit olunarak müdafaalari istenir.


Yapilan tebligata onbes gün içinde cevap vermeyen âzanin evraki
dogrudan dogruya, cevap verenlerin ki müdafaalariyle birlikte Haysiyet
Divanina tevdi olunur.


Haysiyet Divani:


Madde 23- Her Eczaci Odasinda bir Haysiyet Divani kurulur.
Divan, bes asil ve bes yedek âzadan tesekkül eder. Müddeti iki yildir.
Haysiyet Divani Azasi, Umumî Heyette gizli rey ile seçilir. Reyler açik
olarak tasnif edilir. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2 nci maddeye bakiniz.)


Asil âzaliktan herhangi bir surette yer açildigi taktirde yedek âzadan
en çok rey alan âzaliga geçer.


Madde 24- Haysiyet Divanina seçilebilmek için yurt içinde en az
bes sene çalismis olmak sarttir. Bu vasiftaki âza ile heyet
tamamlanamadigi takdirde en az üç sene hizmet etmis bulunanlar da
seçilebilirler.


Madde 25- Bu kanunun 16 inci maddesi hükmü Haysiyet Divani
âzalari için de caridir.


Madde 26- Haysiyet Divani âzalari ilk toplantida kendi
aralarinda bir reis, bir reis vekili, bir de sözcü seçerler.


Müzakereler ve bu maksatla tutulan zabitlar gizli olup Reisin
mes''uliyeti altinda muhafaza edilir.


Madde 27- Haysiyet Divaninin toplanmasina lüzum görüldügü
takdirde keyfiyet taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir
hafta evvel âzaya yazili olarak bildirilir. Toplantiya gelemeyecek âza
toplantidan üç gün evvel yazi ile mazeretlerini bildirmeye mecburdur.


Azanin mazeretleri halinde heyet yukaridaki müddetle mukayyet
olmaksizin çagrilarak yedek âzasi ile tamamlanir. Üç defa mazeretsiz
olarak toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.


Haysiyet Divanina istirak edecek âzaya mensup oldugu oda bütçesinden
yol ve zarurî masraflari ödenir.


Madde 28- Haysiyet Divani âzasi bitarafliklarini süpheye
düsürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Red
talebinde bulunan âza iddiasini delillerle birlikte bildirmeye mecburdur.
Bu takdirde reddolunan âzanin yerleri yedekleriyle ikmal edilerek ve reis
ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek
suretiyle red talebi incelenir.


(Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/3 md. Kabul Tarihi:
23/2/1995) Red talebi kabule sayan görülmedigi taktirde, talebin reddine
karar verilmekle beraber, ayrica karar tarihinde yürürlükte olan yillik
aidatin dört katindan on katina kadar para cezasi ödenmesine karar
verilir.


Reddedilenlerin çoklugu dolayisiyle Haysiyet Divani ''nin yedeklerle
dahi teskiline imkân görülmezse red talebi en yakin Eczaci Odasi Haysiyet
Divaninda incelenir. Yukaridaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik
olunur. Red talebinin reddi hakkindaki kararlara karsi esas mesele ile
birlikte Yüksek Haysiyet Divanina itiraz olunabilir.


Madde 29- Asagidaki vaziyette bulunan Haysiyet Divani Reis ve
Azasi heyete katilmazlar :


a) incelenilen mesele ile alâkasi bulunanlar,


b) Hakkinda inceleme yapilan kimsenin usul veya füruu.


c) Üçüncü dereceye kadar olan civar hisimlari (bu derece dahil) kardes,
amca, dayi, hala, teyze ve yegenler,


d) Evlilik rabitasi mürtefi olsa dahi kari ve koca ile bunlarin usul ve
füruu,


e) Evlâtlik ile evlât edinenler.


Haysiyet Divaninin Vazife ve Selâhiyetleri:


Madde 30- Haysiyet Divani odaya girmeyen veya bu Kanunun
kendisine tahmil ettigi diger vecibeleri yerine getirmeyenler ile evraki
kendisine tevdi edilen âzanin meslek âdap ve haysiyetine aykiri olan fiil
ve hareketlerinin mahiyetine göre asagidaki inzibati cezalari verir :


a) Yazili ihtar,


b) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/4 md. Kabul Tarihi:
23/2/1995) Fiilin islendigi tarihteki oda yillik aidatinin dört katindan
onbes katina kadar para cezasi,


c) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/4 md. Kabul Tarihi:
23/2/1995) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasindan men,


d) Bir bölgede üç defa sanat icrasindan memnuiyet cezasi almis olanlari
o mintikada çalismaktan menetmek.


Haysiyet Divanlari bu cezalarin verilmesinde sira gözetmeksizin takdir
hakkini kullanirlar. Ancak (c) fikrasina göre muvakkaten sanat icrasindan
menedilen âzanin eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayisiyle yeniden
sanat icrasindan men edilmeleri icabettigi takdirde bu fikrada yazili
cezanin azamî haddi verilir.


(Ek: 23/2/1995-4078/4 md) Oda Haysiyet Divanlari, kendilerine intikal
eden dosyalari azami üç ay içerisinde karara baglamak zorundadirlar.


Madde 31- (Degisik : 18/6/1962 tarih, 255/1 md.)


Haysiyet Divanlari tarafindan verilen disiplin cezalari aleyhine,
kararin üyeye tebliginden itibaren, 15 gün zarfinda yazili olarak itiraz
edilebilir. itiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma
ile birlikte ve imza karsiliginda (Yüksek Haysiyet Divanina gönderilmek
üzere) Oda idare Heyeti Baskanligina verilir. Müddeti içinde itiraz
edilmeyen disiplin cezalarindan, yazili ihtar ve para cezalari kesinlesir
ve derhal tatbik edilir. Cezalandirma halinde karar aleyhine itiraz vâki
olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalismaktan men
kararlari idare Heyeti Baskanliginca Yüksek Haysiyet Divanina gönderilir.
Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divaninin tasdikiyle
tekemmül eder.


Birligin Merkez Teskilati:


Madde 32 - Türk Eczacilari Birliginin merkez teskilatinin
uzuvlari sunlardir :


a) Merkez Heyeti,


b) Yüksek Haysiyet Divani,


c) Büyük Kongre.


Merkez Heyeti :


Madde 33- Merkez Heyeti, meslek hayati ile alâkali bütün islem
ile mesgul olmak ve bu kanunda derpis edilen hükümleri tatbik etmek üzere
kurulmustur.


Madde 34- Merkez Heyeti, Birligi dahilde ve hariçte temsil eder.


Madde 35- (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/6 md.; Degistirilerek
kabül : 8/1/1985-3145/6 md.)


(Degisik birinci fikra : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No: 4078/5 md. Kabul
Tarihi: 23/2/1995)


Birligin Merkez Heyetinin idare merkezi Ankara'' dir. Merkez Heyeti, iki
yillik bir dönem için, mesleklerinde bes yilini tamamlamis Büyük Kongre
mümessilleri arasindan seçilir. Merkez Heyeti, onbir asil ve onbir yedek
üyeden olusur. Asil ve yedek üyeler, ayri listelerle seçilirler. Asil
üyeliklerden bosalma olmasi halinde, yerlerine yedek üyelerden sirasi ile
en fazla oy almis olanlar getirilir.


(Degisik birinci fikranin eski hali: [8/1/1985-3145/6 md] : Birligin
Merkez Heyetinin çalisma yeri Ankara''dir. Merkez Heyeti iki yillik bir
dönem için Büyük Kongre delegeleri arasindan bu Kanunda yazili usullere
göre seçilen onbir asil ve onbir yedek üyeden olusur. Asil üyeliklerde
bosalma olma halinde yerlerine yedek üyelerden sirasi ile en fazla oy
almis olanlar getirilir.)


Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple degisen kurulun görev süresini
seçilen yeni kurul tamamlar.


16 nci madde hükümleri Heyet Üyeleri hakkinda da uygulanir.


Madde 36- (Degisik : 8/1/1985-3145/7 md.) Merkez Heyeti üyeleri
kendi aralarindan bir Baskan, bir ikinci Baskan, bir Genel Sekreter ve bir
Muhasip seçer.


Heyet onbes günde bir defa üye tam sayisinin salt çogunlugu ile birlik
merkezinde olagan, Baskanin daveti üzerine olaganüstü olarak toplanir.
Kararlar toplantiya katilan heyet üyelerinin salt çogunlugu ile alinir.
Oylarda esitlik olmasi halinde Baskanin oy kullandigi taraf üstün sayilir.


Geçerli bir mazereti olmaksizin üst üste üç olagan toplantiya veya alti
ay içinde yapilan olagan toplantilarin yarisindan fazlasina her ne sebeple
olursa olsun katilmayanlar Merkez Heyeti üyeliklerinden istifa etmis
sayilir.


Olaganüstü toplantilara davetin belgeye dayali olmasi sarttir.


Merkez Heyeti üye sayisi, bosalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve
getirilmesinden sonra üye tamsayisinin yarisindan asagiya düserse, Büyük
Kongre mevcut Merkez Heyeti üyeleri veya murakiplar tarafindan bir ay
içinde toplantiya çagrilir. Bu süre içerisinde çagrinin yapilmamasi
halinde Büyük Kongre delegelerinden birinin basvurusu üzerine Merkez
Heyetinin bulundugu mahallin asliye hukuk mahkemesi Büyük kongreye bir ay
içinde Merkez Heyetinin seçimini yaptirmak üzere toplamakla görevlendirir.


Madde 37- (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/7 md.; Degistirilerek
kabül:8/1/1985-3145/8 md.)


Büyük Kongre'' ce Merkez Heyeti'' nin hesaplarini islemlerini ve
faaliyetlerini murakabe etmek üzere bu kanunda yazili usullere göre üç
asil üç yedek murakip seçilir.


Murakiplar kendi aralarindan bir baskan seçerler. Murakabe Heyeti yilda
en az bir defa Merkez Heyetini murakabe ederek sonuçlarini bir rapor
halinde Merkez Heyetine ve toplandiginda büyük kongreye sunar.


Murakabe Heyeti asil üyeliklerinden bosalma halinde yerlerine
yedeklerinden sirasi ile en fazla oy alanlar getirilir.


16 nci madde hükmü murakiplar hakkinda da uygulanir.


Madde 38- (Mülga: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/17 md.; Kabül
Tarihi: 23/2/1995)


(Mülga Olmadan Önceki Hali: Birlik Merkez Heyeti tarafindan
çalistirilacak kimselerin adet ve ücretleri büyük kongre tarafindan tesbit
edilir. Bunlari Merkez Heyeti tayin eder.)


Madde 39- (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/ 6.md.;
Kabül Tarihi: 23/2/1995)


Merkez Heyetinin görevleri sunlardir:


a) Büyük Kongre kararlarini yerine getirmek,


b) Birlik adina tasinir ve tasinmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve
bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldirmak ve bu konularda
yetki vermek,


c) Birligin Eczaci Odalari ile alakali islerini takip etmek,


d) Eczaci Odalarinin çalismalarinin ve islemlerinin düzen içerisinde
olmasini saglamak, takip etmek ve denetleterek, aksakliklari görülenlere
ihtarda bulunmak, oda organlari hakkinda gerekirse adlî ve idarî makamlara
bildirmek,


e) Her iki yilda bir Büyük Kongreyi toplamak,


f) Lüzum görülecek hallerde Büyük Kongreyi olaganüstü toplantiya
çagirmak,


g) Özel ve kamu kurum ve kuruluslari ile üyeler arasindaki mesleki
faaliyetlerle ilgili islemleri kolaylastirici tedbirler almak, bilgi
alisverisinde bulunmak, mesleki tesanüd ve deontolojinin teminini
saglamak,


h) Kendi görev alanlarini ilgilendiren kanun ve tüzüklerin
uygulanmasina yönelik yönetmelik taslaklarini hazirlayarak Büyük Kongrenin
onayina sunmak, kabul edilenleri Resmi Gazetede yayinlatmak,


i) Birlik merkezinde çalistirilacak kimselerin adet ve ücretlerini
belirlemek,


j) Eczanelerden saglik hizmeti satin alacak bütün kamu ve özel kurum ve
kuruluslarla anlasmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözlesmeleri
bastirmak ve belirleyecegi bedel karsiligi eczanelere dagitmak,


k) Seri ve sira numarali aidat tahsilat makbuzlari ile odalarca
kullanilacak her türlü matbu evraki bastirmak ve bedeli karsiliginda
dagitmak,


l) Bu Kanun ve kanuna göre çikarilacak tüzük ve yönetmelikler ile
öngörülen diger isleri yapmak.


Yüksek Haysiyet Divani :


Madde 40- (Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/9 md.; Degistirilerek
Kabül : 8/1/1985-315/10 md.)


Yüksek Haysiyet Divani Büyük Kongrece dokuz asil ve dokuz yedek üyeden
olusur.


Yüksek Haysiyet Divanina seçilebilmek için Türkiye'' de en az onbes sene
meslekte çalismis olmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazili cezalardan
herhangi birini almamis olmak gerekir. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2 nci
maddeye bakiniz.)


Divan Ankara''da Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetinde olagan olarak
Haziran ve Ekim aylarinda olmak üzere yilda iki defa toplanir. Merkez
Heyeti Baskani veya son Haysiyet Divani Toplantisinin Baskaninin daveti
üzerine Divan daha sik toplanabilir.


Divan her toplantida gizli oyla bir baskan ve bir raportör seçer.
Toplantiyi bir önceki toplantinin baskani, o yoksa en yasli üye açar.


Yüksek Haysiyet Divaninin verdigi kararlar, ilgili Haysiyet Divanina
bildirilir ve keyfiyet, hakkinda disiplin islemi yapilan kimseye teblig
edilir.


(Degisik cümle : 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/7 md. Kabul tarihi:
23/2/1995)


Bütün kanunî islem ve süreler sonunda kesinlesen ihtar ve para
cezalarina dair kararlar, ilgililerin kayitli oldugu odalarca; meslekten
men cezalarina dair kararlar, Saglik Bakanligi'' nca uygulanir.


Madde 41- Bu kanunun 16 nci maddesi hükmü Büyük Kongre
tarafindan seçilen Yüksek Haysiyet Divani âzasi hakkinda da tatbik olunur.


Madde 42- Yüksek Haysiyet Divanina seçim ile gelen asil ve yedek
âzanin müddeti iki yildir. Eski âza yeniden seçilebilir. Açilan asil
âzaliga rey sirasina göre yedeklerden alinir.


Madde 43- Yüksek Haysiyet Divani üçte iki ekseriyeti ile
toplanir ve mevcudun üçte iki ekseriyetiyle karar verir.


Madde 44- Bölge Haysiyet Divani tarafindan verilen kararlarin
Yüksek Haysiyet Divaninda tetkik ve müzakeresi sirasinda alâkalilarin
talepleri üzerine yazili veya sifahî müdafaalari alinir.


Madde 45- (Degisik : 19/6/1963 tarih ve 255/1 sayili Kanunla
degistirilmis sekli)


Yüksek Haysiyet Divani Bölge Haysiyet Divanlari'' ndan gelecek evraki ve
kararlari inceledikten sonra uygun gördügü takdirde ya aynen veya tadilen
kabul ve tasdik eder.


Mahallince verilen kararlari uygun bulmazsa bu husustaki mütalââsiyle
birlikte dosyalari ilgili Haysiyet Divanina iade eder.


Bölge Haysiyet Divaninin bu konuda verecegi ikinci karar üzerine Yüksek
Haysiyet Divaninin verecegi kararlar hakkinda Danistay'' a basvurma hakki
mahfuzdur.


(Üçüncü fikra mülga : 16/5/1983-K.H.K 69/13 md.; Aynen Kabül
:8/1/1985/15 md.)


Madde 46- (Mülga : 16/5/1983-K.H.K./69/13 md.; Aynen Kabül :
8/1/1983-3145/15 md.- 05.08.1983 /Resmi Gazete 18126)


Madde 47- Yüksek Haysiyet Divani karari ile geçici olarak sanat
icrasindan menedilen âza hiçbir suretle sanatlarini icra edemeyecegi gibi
varsa müessesesi de kapatilir.


Bu kararin, ilgililerce bilinmek üzere Sihhat ve içtimaî Muavenet
Vekâleti tarafindan münasip görülecek sekilde ilân olunarak tatbiki
saglanir.


(Degisik üçüncü fikra: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/8 Kabül tarihi:
23/2/1995)


Tek eczane bulunan yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezalari,
kapatma müddetinin beher günü için karar günündeki oda yillik aidatindan
az olmamak üzere bes katina kadar para cezasina tahvil olunur.


Madde 48 - (Mülga : 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078 Kabül
tarihi: 23/2/1995)


(Mülga Olmadan Önceki Hali: Yukaridaki madde hükmüne göre sanat
icrasindan men veya bu cezalari para cezasina tahvil edilen eczacilar,
katî karara ragmen sanatlarini yaparlar veya para cezasini ödemezlerse
Yüksek Haysiyet Divaninca ayrica yüz liradan bin liraya kadar para
cezasina mahkûm edilir.)


Madde 49- (Degisik madde: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/17
Kabül Tarihi: 23/2/1995)


Her türlü oda ve yardimlasma sandigi aidatini ve oda ve Yüksek Haysiyet
Divaninca hükmedilen para cezalarini teblig tarihinden itibaren 30 gün
içinde ödemeyenler hakkinda, icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre takibat
yapilir.


Madde 50 - Yüksek Haysiyet Divani âzasinin huzur haklari ve
yolluklari ve zarurî masraflari Merkez Heyeti tarafindan hazirlanacak bir
talimatname ile tesbit edilir.


Büyük Kongre :


Madde 51 -Büyük Kongre eczaci odalari umumi heyetlerince ve
gizli rey ile seçilen mümessillerden tesekkül eder.


(Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2. maddeye bakiniz.)


ikinci fikra iptal :(Anayasa Mahkemesi 3/12/1991 tarih ve
E.1991/4.K.1991/45 sayili karariyla.)


(iptal Edilmeden Önceki Hali: Azasi iki yüze kadar olanlar bes, iki
yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve ayni miktarda yedek seçerler.)


Yeniden düzenleme: ([R.G. 08/03/1995-22221 K.No:4078/10 Kabül Tarihi :
23/2/1995] 6643 sayili Kanunun 51 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi''nce
[2/12/1991 E.191/4, K.191/45] iptal edilen ikinci fikrasi asagidaki
sekilde düzenlenmistir. )


Odalardan;


a) ikiyüze kadar azasi olanlar, bes,


b) Besyüze kadar azasi olanlar, bes mümessile ilave olarak ikiyüzden
fazla her tam yüzelli aza için birer,


c) Besyüzden fazla azasi olanlar, yedi mümessile ilave olarak besyüzden
fazla her tam besyüz aza için birer,


(Degisik üçüncü fikra: R.G. 08/03/1995-22221 K.No:4078/10 Kabül Tarihi
: 23/2/1995 )


Mümessil ve ayni miktarda yedek mümessil seçerler.


Mümessillerin alakali eczaci odasi azasi ve mesleklerinde bilfiil ve
asgarî bes yilini doldurmus bulunmalari sarttir. Mümessil adedinin
tespitinde, Birlikteki üye kayitlari esas alinir.


Kongreye istirak edecek olan sivil ve askerî eczacilara mensup
olduklari vekâlet, daire ve müessese tarafindan izin verilmesi mecburidir.


Bütün mümessillerin yol ve sair zarurî masraflari bagli bulunduklari
odalar tarafindan ödenir.


16 nci madde hükmü Büyük Kongre mümessilleri hakkinda da caridir.


Madde 52 - Büyük Kongre, mümessillerin mutlak ekseriyeti ile
toplanir. ilk toplantida ekseriyet bulunmazsa bir gün sonra mevcut âza ile
toplantisini yapar.


Kongre, Merkez Heyeti Reisi tarafindan yoklamayi müteakip açilir.


Kongreyi idare etmek üzere gizli rey ile bir reis, bir reis vekili ve
lüzumu kadar kâtip seçilir.


Kongre kararlari ekseriyet ile verilir. Müsavat halinde reisin
bulundugu taraf ekseriyeti kazanir.


(Ek : 6/9/1983-K.H.K 84/3 md.; Degisik : 8/1/1985-3145/11 md.)


Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantilarina mümessillerin katilmalari
ve oylarini kullanmalari zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksizin
katilmayanlar ile oy kullanmayanlar bes yil müddetle Büyük Kongre
mümessilliklerine seçilemezler.


(Ek 8/1/1985-3145/11 md.) Merkez Heyeti, seçim yapilacak toplantilari
Büyük Kongreye katilacak oda temsilcilerine, toplanti tarihinden en az
yirmi gün önce bir gazete ilani ve taahhütlü mektupla duyurur. Bu duyuruda
toplantinin yapilacagi gün, yer, gündem ve ayrica ilk toplantida çogunluk
saglanmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin tarihi, yeri, günü ve
saati de belirtilir. Seçimi gerektirmeyen toplantilarda gazete ilani
yeterlidir. Eger Birligin bir yayin organi varsa bu hususun o yayin
organinda yayinlanmasi gazete ilani yerine geçer.


Madde 53- (Degisik birinci fikra: 16/5/1983-K.H.K 69/10 md.;
Degistirilerek Kabül: 8/1/1985-3145/12 md.)


Birligin Olagan Büyük Kongresi her iki yilda bir kere Kasim ayinda
Ankara''da toplanir. Olagan Kongre disinda Merkez Heyeti veya Büyük Kongre
asil mümessillerinin üçte birinin yazili talebi ile olaganüstü de
toplanir. Her iki halde de çagri Merkez Heyetince yapilir. Olaganüstü
Büyük Kongrenin gündemi, günü, yeri ve saati Merkez Heyetince bu kanundaki
usullere uyularak mümessillere duyurulur. Ancak Büyük Kongrenin olaganüstü
toplanmasini asil mümessillerin üçte biri istemisse bunlarin istedigi
gündem maddesi de gündemde gösterilir.


Kongrenin yapildigi gün yirmibes büyük kongre mümessili imzali bir yazi
ile gündeme yeni bir madde ilavesini isteyebilir. (Bu fikra hükmü, birinci
fikrayi degistiren 8/1/1985 tarihli ve 3145 sayili kanunun 12 nci
maddesiyle, birinci fikranin iki fikra halinde düzenlenmis olmasi
nedeniyle getirilmistir.)


Vazifeleri sunlardir :


a) Merkez Heyetinin ve murakiplarinin yillik çalisma raporlarini
incelemek,


b) Merkez Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,


c) Bütçeyi tasdik etmek,


d) Merkez Heyeti âzasini seçmek,


e) Yüksek Haysiyet Divani âzasini seçmek,


f) Üç asil ve üç yedek murakip seçmek,


g) Merkez Heyetince teklif olunan mevzulari müzakere etmek,


h) Eczaci Odalarinin ihtiyaçlarini tesbit etmek,


i) Eczaci Odalarinin içislerini müzakere etmek,


j) Eczaci Odalarinin Merkez Heyetine gönderdikleri yillik çalisma
raporlari hakkinda


bilgi edinmek,


k) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078/11 Kabul Tarihi:
23/2/1995)


Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapilmasi gereken isleri
tespit etmek ve


uyulmasi mecburî meslekî kararlari almak.


Madde 54 - Büyük Kongre tarafindan yapilacak seçimlerin rey
pusula ve mazbatalari sonraki seçimin yapilmasina kadar Merkez Heyeti
tarafindan muhafaza edilir.


Malî ve idari Hükümler


Madde 55- (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No: 4078/12 md.
Kabül Tarihi: 23.02.1995)


Eczaci odalarinin gelirleri sunlardir:


a) Oda giris aidati : Odaya kaydolacak her eczacinin ödeyecegi
aidattir. Miktari, (500) rakaminin kayit tarihinde Devlet memurlari
ayliklarinin hesaplanmasina esas olmak üzere yürürlükte olan katsayi ile
çarpimi suretiyle bulunacak tutardir.


b) Yillik aidat : Odaya kayitli her üyenin ödemeye zorunlu oldugu
aidattir. Miktari, (500) rakaminin (a) bendinde belirtilen katsayi ile
çarpimi suretiyle bulunacak tutardir. Kamuda çalisanlar için, bu aidatlar
%50 indirimli alinir. En geç, ?ubat ayi sonuna kadar ödenir.


c) Bagislar, yardimlar, yayin gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde
edilen gelirler,


d) Haysiyet Divaninca verilen para cezalari ile 8 inci madde geregince
alinacak para cezalari,


e) Merkez Heyetince yapilacak yardimlar.


Odalar, aidatlari Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetince seri ve sira
numarali olarak bastirilan makbuzlar ile tahsil ederler.


Bir odadan diger bir odaya nakil halinde, giris aidati ve yillik aidat
yeniden alinmaz.


Aidatlarini zamaninda ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye
kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.


Madde 56- (Mülga : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078 Kabül
Tarihi: 23/2/1995)


(Mülga Olmadan Önceki Hali: Eczaci Odalari idare Heyeti, hastalik,
ihtiyarlik veya yoksulluk dolayisiyle aidatini veremeyecek durumda olan
mensuplarindan muvakkat veya daimî olarak aidat alinmamaya veya aidat
miktarini azaltmaya karar verebilir.)


Madde 57- (Degisik :8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/13 Kabül
Tarihi : 23/2/1995)


Türk Eczacilari Birliginin gelirleri sunlardir :


a) Merkez Heyeti payi olarak, odalarin topladigi her türlü aidatlar
toplaminin


yüzde otuzbesi,


b) Bagislar ve yardimlar,


c) Çesitli gelirler.


Tahsil edilen aidatlardaki Merkez Heyeti payinin, 55 inci maddedeki
tahsil sürelerini takip eden ay sonuna kadar, oda yönetimlerince Birlik
hesabina gönderilmesi mecburidir.


Madde 58- Türk Eczacilari Birligince bir Yardimlasma Sandigi
kurulur. Bu sandiga birlik âzasinin hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini
yerine getirmeye mecburdurlar.


(Degisik ikinci fikra : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078/14 Kabül
tarihi : 23/2/1995)


Kurulacak yardimlasma sandiginin isleyisi, yardimlasma aidatlari ve
yapilacak yardimlarla ilgili usul ve esaslar, Türk Eczacilari Birligi
Merkez Heyeti tarafindan çikartilacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Mülga Hükümler :


Madde 59- Tababet ve ?uabati Sanatlarinin Tarzi icrasina Dair
olan 1219 Sayili Kanunun Etibba Odalarina ait hükümleri ile bu kanuna bazi
maddeler tezyili hakkindaki 1686 sayili kanun mülgadir.


Ek Madde 1- (Ek:16/5/1983-K.H.K 69/12 md.; Degistirilerek Kabul:
8/1/1985-3145/14.md.)


Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi Türk Eczacilari Birligi ile Birligin
mahalli organlari olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkina
sahiptir. Adi geçen kuruluslarin idarî ve malî yönden denetimi Saglik ve
Sosyal Yardim Bakanliginca yapilir.


Degisik 2.fikra (R.G Tarih: 20 Haziran 1997 Sayi:23025 Md.18) Amaçlari
disinda faaliyet gösteren oda ve Birligin sorumlu organlarinin görevlerine
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Saglik Bakanliginin
veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki
asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar
verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.


(Degisiklikten önceki hali: Bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen
yasaklara uymayan Türk Eczacilari Birliginin merkezdeki sorumlu organlari
ile eczaci odalarinin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve
yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanliginin; Saglik ve Sosyal
Yardim Bakanliginin teklifine dayanarak veya dogrudan dogruya istegi
uyarinca bulunduklari yer Cumhuriyet Savciliginin açacagi dava üzerine o
yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargilama basit usule
göre yapilir ve en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.)


Mahkemece ikinci fikrada yazili organlarin görevlerine son verilmesi
halinde bu kararla ayrica, görevlerine son verilen organlarin yerini
alacak yeni organlarin bir ay içinde seçimlerini saglamak için umumi heyet
veya büyük kongreyi toplamak üzere ilgili organ üyelerinden besini de
görevlendirir.


Kararda gösterilen bu kimseler, seçimleri bu Kanunun 9 veya 53 üncü
maddelerindeki çagri usulüne ve bu Kanunun seçimlerle ilgili hükümlerine
uyarlar ve bu fikradaki müddet için, görevden alinan organlar gibi görevli
ve yetkili olup ayni zamanda sorumludurlar.


Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi ''nin ve Kanun uyarinca Birlik
Organlarinin karar ve islemleri hakkindaki tasarruflarina birligin görevli
organlari tarafindan uyulmasi zorunludur. Bakanlik tasarruflarini kanunî
bir sebep olmaksizin yerine getirmeyen veya eski kararda direnme
niteliginde yeni bir karar veren ya da kanunun zorunlu kildigi islemleri
Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen Birlik Organlari hakkinda da
yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir.


Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazili ceza
sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki fikra geregince
görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflari hükümsüzdür.


(Degisik : R.G Tarih: 20 Haziran 1997 Sayi: 23025 Md: 18)


Ancak; milli güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun
devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede
sakinca varsa , Türk Eczacilari Birligi ve eczaci odalari, vali tarafindan
faaliyetten men edilebilirler. Faaliyetten men karari yirmi dört saat
içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim kararini kirk sekiz saat
içerisinde açiklar; aksi halde bu idari karar kendiliginden yürürlülükten
kalkar.


(Degisiklikten önceki hali: Türk Devletinin varlik ve bagimsizliginin,
ülkenin ve milletin bölünmez bütünlügünün, toplumun huzurunun korunmasi ve
Devletin Anayasa'' da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici
faaliyetlerin önlenmesi bakimindan gecikmesinde sakinca bulunan hallerde
mahallin en büyük mülkiye âmiri, Türk Eczacilari Birliginin Merkez ve
Eczaci Odalarindaki sorumlu organlarini geçici olarak görevden
uzaklastirabilir.


Görevden uzaklastirma karari, dayanaklari ile birlikte üç gün içinde
ikinci fikrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden
uzaklastirma kararinin yerinde olup olmadigini, dosya üzerinde inceleyerek
ve bu konudaki kesin kararini en geç on gün içinde verir. Görevden
uzaklastirmanin yerinde olduguna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü
fikra hükümleri uygulanir.)


Ek Madde 2- (Ek: 16/5/1983-K.H.K 69/12 md. Degistirilerek Kabül:
8/1/1985-3145/14 md.)


Türk Eczacilari Birliginin Merkez Organlari ile Eczaci Odalarinin
organlarinin bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapilir ve
seçimlere iliskin islemler asagidaki esaslara göre, yargi gözetimi altinda
gerçeklestirilir.


(Degisik ikinci fikra, birinci cümle: 8 Mart 1995 R.G.22221
K.No:4078/15 md. Kabül tarihi: 23/2/1995)


Seçime katilacak üyeleri belirlemek maksadi ile oda tarafindan
hazirlanmis ve Birlik Merkez Heyetince tasdik edilmis listeler, seçim
yapilacak Kongre ve umumi heyet toplantisindan en az 15 gün önce, iki
nüsha halinde, seçim yapilacak yerdeki görevli ilçe seçim kurulu baskani
olan hâkime tevdi edilir. Ayrica toplantinin gündemi, yeri, günü ve saati
ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin
hususlar da belirtilir. Toplanti tarihlerinin gündemde yer alan diger
konular göz önünde bulundurularak görüsmelerin bir Cumartesi günü aksamina
kadar sonuçlanmasini ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün
dokuz-onyedi saatleri arasinda yapilmasini saglayacak sekilde düzenlenmesi
zorunludur. Bir yerden birden fazla ilçe Seçim Kurulu bulundugu takdirde
görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.


Hakim gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip inceleme
suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak
üyeleri belirleyen liste ile yukaridaki fikrada belirtilen diger hususlari
onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar Adalet
Dairesi ile Oda ve Birligin ilân yerinde asilmak suretiyle üç gün süre ile
ilân edilir.


ilân süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hakim tarafindan
incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara baglanir.


Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar
onaylanarak Türk Eczacilari Birligine veya Eczaci Odasina gönderilir.


Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasindan bir baskan
ve iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç
yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula en
yasli üye baskanlik eder.


Seçim sandik kurulu, seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre
yürütülmesi, yönetim ve oylarin tasnifi ile görevli olup, bu görevleri
seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.


Dörtyüz kisiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kisi
için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir sandik
kurulu olusturulur. Yüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazarî
itibara alinmaz.


Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan saglanir
ve sandiklarin konacagi yerler hakim tarafindan belirlenir.


Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip, seçim
sandik kurul baskani ve üyeleri tarafindan imzalanir. Tutanaklarin bir
örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilân edilir.
Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay
süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligi''na tevdi edilir.


Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak
itirazlar hakim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara
baglanir. itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan
hemen sonra hakim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilân eder ve
ilgili eczaci odasina ve Türk Eczacilari Birligi''ne bildirir.


Oy verme islemi gizli oy açik tasnif esaslarina göre yapilir. Listede
adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin
Eczaci Odasi, Türk Eczacilari Birligi veya resmi kurulusça verilen belge
ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin
imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, üzerinde ilçe Seçim Kurulu mühürü
bulunan ve oy verme sirasinda Sandik Kurulu Baskani tarafindan her seçim
için ayri ayri verilecek kagitlara yazilmak ve mühürlü zarflara konulmak
sureti ile kullanilir. Bunlarin disindaki kagitlara yazilan ve mühürsüz
zarflara konulan oylar geçersiz sayilir.


Hakim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna
aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, bir
aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin
yenilenecegi Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Eczacilari
Birligine bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim
islemleri bu madde ile Kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak
yürütülür.


ilçe Seçim Kurulu Baskani hakime ve seçim sandik kurulu baskani ile
üyelerine "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun"
da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diger seçim
giderleri odalar veya birlik bütçelerinden karsilanir.


Seçimler sirasinda Sandik Kurulu Baskani ve üyelerine karsi islenen
suçlar, Devlet memurlarina karsi islenmis gibi cezalandirilir.


Seçimlerin düzen içersinde ve saglikli biçimde yürütülmesi amaciyla
hakimin ve sandik kurulunun aldigi tedbirlere uymayanlara, eylemin
agirligina göre bu Kanunda yazili disiplin cezalari verilir.


Ek Madde 3- (Ek : 16/5/1983-K.H.K 69/12 md; Aynen kabül:
8/1/1985-3145/14 md.)


Türk Eczacilari Birligini veya onun mahalli organlarini temsil etmek
üzere uluslararasi kongre, konferans ve benzeri toplantilara istirak
edenlerin, Birligin teklifi üzerine Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligindan
izin almasi zorunludur.


Geçici Madde 1- (6643 sayili kanunun numarasiz muvakat maddesi
olup teselsül için numaralandirilmistir.)


Bu Kanunun nesri tarihinden itibaren iki ay içinde eczacilik meslegi
ile alakali bulunan Cemiyetler, Umumi Heyetlerini toplayarak ilk Büyük
Kongre için aralarindan beser mümessil seçerler. Cemiyet merkezleri
belediye hudutlari haricinde bulunanlar 8 inci madde hükümleri dairesinde
zarf göndermek suretiyle seçime katilabilirler.


ilk Büyük Kongre, kanunun nesri tarihinden sonra dört ay içinde Sihhat
ve içtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Ankara'' da toplanarak Merkez
Heyeti ile Haysiyet Divani azasi ve murakiplarini seçer.


Merkez Heyeti bir ay içinde toplanarak kurulacak Eczaci Odalarinin
merkez ve hudutlarini tesbit ve bölge teskili ile ilgili isleri yapar.


Kurulan Eczaci Odalari, azanin kaydini mütaakip kendilerine heyet
tarafindan yapilan tebligattan itibaren bir ay içinde Umumi Heyetlerini
toplayarak idare Heyetini, Haysiyet Divani azasini, murakiplarini ve Büyük
Kongreye gidecek mümessillerini seçerler.


Mütaakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir.


Eczacilar Cemiyetinde kayitli bulunmakla beraber eczaci olmayan
mümessiller seçime istirak edemezler ve mümessil gönderemezler.


Geçici Madde 2- (8/1/1985-3145 Sayili Kanunun numarasiz geçici
maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)


Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermis olup olmadigina
bakilmaksizin Türk Eczacilari Birliginin Merkez Organlari ile delegeleri
ve Eczaci Odalarinin organlarinin seçimleri 1 Aralik 1983 tarihinden
itibaren üç ay içerisinde tamamlanir.


Birinci fikraya göre yapilan seçimler 1983 yilinin Kanunda ön görülen
aylarinda yapilmis sayilir ve kanuni süreleri buna göre hesaplanir.
Yapilacak bu seçimlerde 6643 Sayili Türk Eczacilari Birligi Kanununun
16/5/1983 tarihli ve 69 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile degisik 5 inci
maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan odalarin tüzel kisilik kazanmasinda
Büyük Kongre kararina iliskin sart aranmaz. Merkez Heyetinin onayi yeterli
sayilir.


Geçici Madde 3- (Ek: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/16 md.
Kabül Tarihi: 23/2/1995)


51 inci maddenin ikinci fikrasi hükmüne uygun olarak, en geç üç ay
içinde odalarin Büyük Kongre mümessilleri seçilir ve takip eden iki ay
içinde Büyük Kongre toplanir.


Birligin mevcut organlari, toplanacak Büyük Kongre'' de yeni organlarin
seçimine kadar, görevlerine devam ederler.


Yapilacak seçimler 1993 yilinin kanunda öngörülen aylarinda yapilmis
sayilir ve kanunî süreleri buna göre hesaplanir.


Madde 60 - Bu Kanun nesri tarihinden itibaren mer''idir.


Madde 61 - Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Sihhat ve
içtimaî Muavenet Vekilleri memurdur.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa