eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 4077
Kabul Numarası : 23/2/1995
Yayımlandığı
R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221
Yayımlandığı Düstür : Tertip :
5 Cilt : 34 Sayfa :


BİRİNCİ KISIM


Amaç, Kapsam, Tanımlar


Amaç


Madde 1 - Bu Kanunun amacı,ekonominin gereklerine ve kamu
yararına uygun


olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını
koruyucu, aydınlatıcı,eğitici,zararlarını tazmin edici,çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin
kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.


Kapsam


Madde 2 - Bu Kanun,1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve
hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü
hukuki işlemi kapsar.


Tanımlar


Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;


a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,


b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,


c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı,


d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya
fikri faaliyetleri,


e) Standart: Türk Standardını,


f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai
olarak kullanılan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,


g) Satıcı:Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal
ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,


h) İmalatçı - Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri,


i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunmaası amacıyla kurulan
dernek,vakıf ve tüketim kooperatiflerini,


İfade eder.


İKİNCİ KISIM


Tüketicinin Korunması ve aydınlatılması


Ayıplı Mal ve Hizmetler


Madde 4 - Ambalajında,etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda
yer alan


veya satıcı tarafından vaadedilen veya standardında tespit edilen
nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı
bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan
veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal
veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.


Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde;tüketici,malı
teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları satıcı
firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya
ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz
olarak tamirini talep edebilir.


Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayıplı
maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı
tüketiciye karşı satıcı,bayi, acenta,imalatçı-üretici ve
ithalatçı,müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.


Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan
kaldırmaz.


Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile ile
gizlenmişse,satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını ileri
sürerek sorumluluktan kurtulamaz.


Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise,ayıplı maldan ve
ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak
davalar,ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi
tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak satıcı,satılan
malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise,2 yıllık zamanaşımı
süresinden yararlanamaz.


Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı
hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmışsa veya amaca aykırı sonuçlar
doğuracak nitelikte ise,bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten
sağladığı fayda kadar indirim yapılır.


Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında
yukarıdaki hükümler uygulanmaz.


Satışa sunulacak kullanılmış,tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine veya
ambalajına,imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla
okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması
zorunludur. Bu durum,tüketiciye verilen fatura,fiş veya satış belgesi
üzerinde de gösterilir.


Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi bir
bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan satıcılara
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.


Satıştan Kaçınma


Madde 5 - Üzerinde "numunedir" veya veya "satılık değildir"
ibaresi bulunmayan bir malın;ticari bir kuruluşun vitrininde,rafında veya
açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi,onun stokta
bulunduğu anlamına gelir. Satıcı teşhir ettiği malların satışından
kaçınamaz. Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez.


Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.


Satıcı,bir mal veya hizmetin satışını,o mal veya hizmetin kendisi
tarafından belirlenen miktar,sayı,ebat veya süresi kadar satınalınması ya
da başka bir malın veya hizmetin satınalınması koşuluna bağlı kılamaz.


Malın ya da hizmetin belli miktar,sayı,ebat ya da süre koşuluyla
satılması, teamül,ticari örf veya adetten ise,üçüncü fıkra hükmü
uygulanmaz.


Taksitli Satışlar


Madde 6 - Taksitli satışlarda;tüketici,borçlandığı toplam
miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda,bir taksit
miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde
bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz
indirimini yapmakla yükümlüdür.


Satıcı,taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan
borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa,bu hak;ancak
satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin ifa
edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmiş olması ve
satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet uyarısında
bulunması koşullarıyla kullanılabilir. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye
yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satış fiyatı hiçbir
şekilde artırılamaz. Taksitli satışlarda satıcı,aşağıdaki bilgileri yazılı
olarak bildirmek ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını
tüketiciye vermek zorundadır.


a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı,


b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,


c) Faiz miktarı,faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faizi oranı,


d) Ön ödeme tutarı,


e) Ödeme planı.


Kampanyalı Satışlar


Madde 7 - Gazete,radyo,televizyon ilanı vesair yollarla halka
duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve
malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi
vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin
teslimatının zamanında yapılmaması, fiyat,nitelik ve miktarında
anlaşmalara aykırı davranılması durumunda,satıcı,
bayi,acenta,temsilci,imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve
müteselsilen sorumludur.


Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak,malın veya hizmetin
bilahare teslim veya yerine getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü
satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.


Kampanyalı satışlarda satıcı,6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen bilgilere ek olarak,"kampanya bitiş tarihi" ve "malın ya da
hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri
de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.


Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda,6 ncı maddenin birinci ve ikinci
fıkra hükümleri de uygulanır.


Kapıdan Satışlar


Madde 8 - Kapıdan satışlar;işyeri,fuar,panayır gibi satış
mekanları dışında, önceden mutabakat olmaksızın yapılan,değeri 1.000.000
(3.400.000) Türk Lirasını aşan,tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.


Bu tür satışlarda;tüketici,yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna
kadar malı,kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden,reddetmekte serbesttir.
Satıcı almış olduğu bedeli,kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki
işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi,cayma bildiriminin
kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı ile ulaşması veya
bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye
iade etmekte ve 20 gün içerisinde de malı almakla yükümlüdür.


Tüketici,malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle ve
kullanım söz konusu ise,kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki
kaybı tazminle yükümlüdür. Malın tüketicinin zilyedinde
bulunması,başlıbaşına bir değer azalmasını ifade eder.


Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya amaca aykırı hale gelmişse
tüketici,bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir bedeli satıcıya
ödemekle yükümlüdür.


Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması,teamül,ticari
örf veya adetten ise,bu madde uygulanmaz.


Taksitle yapılan kapıdan satışlarda,ayrıca 6 ncı madde hükümleri
uygulanır.


Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer,her yılın Ekim ayı
sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü''nün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde
meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu durum,Bakanlıkça her
yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan edilir.


Kapıdan Satışlarda Satıcının Yükümlülüğü


Madde 9 - Kapıdan satışlarda satıcı,hazırladığı sözleşme,fatura
veya tesellüm makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle
yazılmış "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve
hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek
alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının
satıcıya bildirimi tarihinden on gün içinde de tüketicinin vermiş olduğu
bedelin,kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç
altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceği"ni
bildiren bir belgeyi;sahip olduğu hakların kendisine anlatıldığını, cayma
hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip satıcının açık
adresinin bildirilmiş olduğunu beyan eden ve tüketici tarafından da
imzalanmış olan bir tutanak karşılığında tüketiciye vermekle yükümlüdür.


Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde
mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür. Satıcının bu belgeyi ibraz edememesi
ya da ibraz etmemesi halinde,satıcının bu belgede belirtilmiş olan
borçlarını yerine getirmemiş olduğu kabul edilir.


Tüketici Kredisi


Madde 10 - Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına
bir mal veya hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için
başvurmaları durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler
arasında yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının
da tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede
öngörülen kredi şartları,sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine
değiştirilemez.


Sözleşmede;


a) Faizin hesaplandığı yıllık oran,


b) Ödeme tarihleri,anapara,faiz,fon ve diğer masrafların ayrı ayrı
belirtildiği ödeme planı,


c) Tüketici kredisi tutarı,


d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,


e) İstenecek teminatlar,


f) Gecikme faizi oranı,


g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,


Aranır.


Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı
önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden
çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da banka veya finans
kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla
yükümlüdürler.


Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir mal
veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak hukuki
işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın ayıbından ötürü
tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.


Süreli Yayınlar


Madde 11 - Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik
sözleşmesinde yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı
davranılması hallerinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da
yayın kurumuna isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine
tek taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını
hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.


Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya
ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 1
ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli
yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe
konulur.


(Ek: 15/1/1997-4226/1 md.) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve
her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun,
çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün
verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda; kitap, dergi, ansiklopedi,
afiş, bayrak, poster, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk
gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında
hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamaz. Her halukarda bu
mal veya hizmetin piyasa değeri, tüketicinin ilgili kampanya süresince
süreli yayını satın almak için ödediği toplam bedelin % 50''sini aşamaz ve
bu şekildeki kampanyaların süresi 60 günü geçemez. Kampanya konusu mal
veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması, bu
mal veya hizmetin ikinci ürün sayılmasına engel değildir.


(Ek: 15/1/1997 - 4226/1 md.) Kampanya süresince, süreli yayının satış
fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol
açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Kampanya konusu mal veya
hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya
hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir kampanya konusu
haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi
taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir
kampanya olarak kabul edilir.


Etiket


Madde 12 - Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen
malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla
görülebilir, okunabilir şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında
bilgileri içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan
hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun
yerlere asılması zorunludur.


Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya
göre düzenlenerek asılır.


Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve
esaslarını bir yönetmelikle düzenler.


Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin
işleri yürütmekle görevlidirler.


Garanti Belgesi


Madde 13 - İthalatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya
ürettikleri sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu,
tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere
aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari
bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih
ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.


Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi
içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile
yükümlüdür.


Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan
yararlanamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami
sürenin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez.
Tüketicinin bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve
ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.


Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri
kapsamı dışındadır.


Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda
bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri
Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit ve ilanla
görevlidir.


Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu


Madde 14 - Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım,
onarım ve kullanılmasına ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına
uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin bakım, onarım ve
kullanılmasını gösterir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte
satılması zorunludur.


Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu
ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte
tesbit ve ilanla görevlidir.


Servis Hizmetleri


Madde 15 - İthalatçı veya imalatçılar sattıkları sanayi malları
için o malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince,
bakım, onarım ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonları kurmak ve
yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar.


Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu
olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve
esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve ilanla
görevlidir.


Ticari Reklamlar ve İlanlar


Madde 16 - Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka
uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.


Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi
noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeye özendirici, kamu
sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar
edici reklam ve ilanlar yapılamaz.


Reklam Kurulu


Madde 17 - Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri
belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve
inceleme sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edenleri
cezalandırmak, sözkonusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı
yöntemle düzeltmek hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir
"Reklam Kurulu" kurulmuştur.


Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri
belirlemede; ülke koşullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel
kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.


Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından
yürütülen Reklam Kurulu;


a) Bakanlıkça, yükseköğrenim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve
işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık tecrübesi
bulunan kişiler arasından görevlendirilecek bir üye,


b) Adalet Bakanlığı''nca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan
hakimler arasından görevlendirilecek bir üye,


c) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu''nca görevlendirilecek bir üye,


d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite
öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye,


e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi''nin görevlendireceği bir üye,


f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye,


g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,


h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi
aralarından seçeceği bir üye,


i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir
üye,


j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri
arasından seçeceği bir üye,


k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye,


l) Türkiye Esnaf ve Santkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği bir
üye,


m) Türk Standartları Enstitüsü''nden bir üye,


n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye,


o) Mühendis Odaları Birliğinden bir üye,


p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye,


Olmak üzere onyedi üyeden oluşur.


Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden
görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple
boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde bir ay
içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.


Kurul en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın
çağrısı üzerine toplanır.


Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır ve
toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.


Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak
üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir. Kurulun bu komisyonlarda görev
yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca
görevlendirilir.


Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi
olanlara verilecek huzur hakkı ile kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine
ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir.


Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.


Reklam kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile
sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.


Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler


Madde 18 - Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin
kişi ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu
malların emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım
kılavuzlarına, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça
görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal
veya hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve bu
bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü ile
birlikte tespit ve ilanla görevlidir.


Kalite Denetimi


Madde 19 - Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik
ve çevre sağlığına ve bu konularda bilgilendirilmesine ilişkin,
standardına göre veya standardı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere
belirlenecek özelliklere göre yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve
tesislerin belgelendirilmesi hakkındaki usul ve esasları, Türk
Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.


Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından
belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır.


Tüketicinin Eğitilmesi


Madde 20 - Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki
okulların ders programlarına Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler
yapılır.


Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür
çıkarılmasına ve tüketicinin biliçlendirilmesi için radyo ve
televizyonlarda programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar,
Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur.


ÜÇÜNCÜ KISIM


Tüketici Kuruluşları


Tüketici Konseyi


Madde 21 - Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve
çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların
tüketici lehine çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun
uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek
amacıyla, Bakanlığın koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.


Tüketici Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık
görevlisinin


başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık,
Ulaştırma, Tarım ve köyişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı,Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları
Enstitüsü Başkanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği, İşçi Sendikaları
Konfederasyonları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yüksek Öğretim
Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk
Eczacılar Birliği, Türk Tabibleri Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, Milli Kalite Konseyi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve
Tüketici Örgütleri temsilcilerinden oluşur.


Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sayı
ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici
örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin
Tüketici Konseyine gönderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir.
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir
şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının %50''sinden fazla
olamaz.Tüketici Konseyi yılda en az bir kez toplanır.


Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti


Madde 22 - Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile
satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla
belediyelerle koordineli olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem
heyeti" oluşturmakla görevlidir.


Başkanlığı Sanayi ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur
tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye başkanının
konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sanayi
odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği bir üye ve
tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil 5
üyeden oluşur. Ticaret ve sanayi odası ya da ayrı ayrı kurulduğu yerlerde
ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği üye,
uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf ve
sanatkar olup almamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.


Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici
sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da
görevlendireceği bir memur tarafından yürütülür. Tüketici sorunları hakem
heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye
meclislerince re''sen doldurulur.


Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Uyuşmazlık konusu mal veya
hizmet bedelinin 5.000.000 (17.200.000).-TL.''yi aşmadığı hallerde, bu
heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine
başvurulamaz. Bu parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında
gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.


25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin
uyuşmazlıklar, tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki
kapsamı dışındadır.


Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul ve
esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte
düzenlenir.


DÖRDÜNCÜ KISIM


Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler


Tüketici Mahkemeleri


Madde 23 - Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her
türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır.


Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca belirlenir.


Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve
Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici
Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.


Üretimin, Satışın Durdurulması ve Malın Toplatılması


Madde 24 - Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda
Bakanlık veya tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve
satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan
toplatılması için dava açabilirler.


Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş
ise;


ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade
edilip edilmemesine de karar verir. Ancak, malların toplatılması için
yapılan hertürlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından
ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.


Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin
açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür.


Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi
zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır.


Ceza Hükümleri


Madde 25 - 4 üncü maddenin yedinci fıkrasına, 5 inci maddenin
birinci fıkrasına, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 nci maddenin üçüncü
fıkrasına, 9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci
fıkrasına ve 12 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket
edenler hakkında 5.000.000 lira para cezası uygulanır.


8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci
fıkralarına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci maddenin birinci
fıkrasına, 27 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler
hakkında 10.000.000 lira para cezası uygulanır.


16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000 lira para
cezası uygulanır. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan
yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş ise, cezanın on katı
uygulanır. Bakanlık ayrıca ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya
aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden ister. Bu isteğe rağmen 16 ncı
maddeye aykırılığın devamı halinde, Bakanlık ticari reklam veya ilanın
durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesi talebi ile tüketici
mahkemesine başvurabilir.


18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000
lira para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi
standardına aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, can ve mal
güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilgisinin bulunması ve standardına
intibak ettirilmesinin imkansız olması hallerinde, tüketici mahkemesi,
doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi
için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ve gerektiğinde tüketim
ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına karar
verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen işyeri
kapatma karar özetleri, büyük harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma
süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan bir yerine
yapıştırılır. Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına
bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak üzere Ankara,
İstanbul, İzmir''de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde bulunan bir veya
iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan mahalli bir gazetede
derhal ilan edilir.


(Ek: 15/1/1997 - 4226/2 md.) 11 inci maddenin üçüncü ve dördüncü
fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 500 000 000 lira para cezası
uygulanır. Aykırılık ülke düzeyinde yayım yapan süreli yayın ile
gerçekleşmişse cezanın 20 katı uygulanır. Bakanlık, ayrıca süreli yayın
kuruluşundan kampanyanın ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın
durdurulmasını ister. Bu isteğe rağmen aykırılığın devamı halinde, reklam
ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı için
1 000 000 000 lira para cezası uygulanır ve Bakanlık kampanyanın ve
kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanın durdurulması talebi ile
tüketici mahkemesine başvurur.


Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl
içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her
yıl başında Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci madde hükümleri uyarınca
artırılır.


Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları, bu
fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmaz.


Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı


Madde 26 - 25 inci maddenin;


a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 nci maddenin bir ve ikinci
fıkralarına aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince,


b) (Değişik: 15/1/1997 - 4226/3 md.) Üçüncü ve beşinci fıkralarında
gösterilen cezalar Bakanlık tarafından.


c) Diğer cezalar o yerin mülki amiri tarafından verilir.


Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idari niteliktedir. Bu
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz
üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.


25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.


Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin cezai
zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi, bu Kanun hükümlerine
aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar.


Sürekli veya tekrarlanan ihlaller sözkonusu ise süre, ihlalin sona
erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar. Karar aleyhine
yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser.


Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde
ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.


BEŞİNCİ KISIM


Çeşitli Hükümler


Denetim


Madde 27 - Bu Kanunun uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve
kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel;
fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal
konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme
ve araştırma yapmaya yetkilidirler.


Bu Kanunun kapsamına giren husularda yetkili ve görevli kişi ve
kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve
asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.


Laboratuvar


Madde 28 - Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için laboratuvarlar
kurabilir veya Bakanlıkların kurulu bulunan laboratuvarlarından istifade
edebilir; kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş laboratuvarlarında
bulunması gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile
müştereken tesbit ve ilanla görevlidir.


Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri
resmi veya özel kuruluş laboratuvarlarında yaptırılabilir. Tahlil
sonuçlarının standardına aykırı çıkması halinde, buna ilişkin tüm giderler
üretici kişi veya kuruluş tarafından ödenir. Bu giderler, Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.


Ödenek


Madde 29 - Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici
sorunları hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına
ilişkin masraflar ile sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak
ödenekten karşılanır.


Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda
olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların
sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde ikisi
nisbetinde yapılacak ödemeler, T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak bir
hesapta toplanır. Bu hesapta toplanan paraların yüzde beşi bu Kanunun
uygulanmasında görev alan kuruluşlar tarafından, yüzde doksanbeşi ise 4054
sayılı Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından kullanılır.


Diğer Hükümler


Madde 30 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler
uygulanır.


Yönetmelikler ve Düzenlemeler


Madde 31 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, mesleki
üst kuruluşlar ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça
çıkarılır. Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat
çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya
yetkilidir.


Kaldırılan Hükümler


Madde 32 - 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair
Kanun, 632 sayılı İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları,
Motor, Makina Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.


Geçici Madde 1 - Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu
mahkemelerde görülmesi gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu belirler.


Yürürlük


Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe
girer.


Yürütme


Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa