eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler

6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler


1- ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE YAPILAN
DEĞİŞİKLiK

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 05.03.1993 Sayı: 21515 )


Madde 1- 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete''de
yayımlanan Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin, Geçici 2
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Geçici Madde
2-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce açılma ruhsatı verilmiş
olan ancak bu Yönetmeliğin 9.maddesinin birinci fıkrası hükümlerine
uymayan eczanelerin yalnız bir sefere mahsus olmak üzere devir veya
nakline, 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaksızın bu
yönetmelik hükümlerine göre izin verilir.
Bu Yönetmelik yürürlüğe
girmeden önce 37. madde ile yürürlükten kaldırılmış bulunan talimatname
hükümlerine uygun büyüklükte eczane açılacak yerleri olan veya bu yerleri
kiralamış ya da mülk edinmek için akit yapmış olduğunu resmi belge ile
ispat eden eczacılar, bu yerlerde eczane açmak istedikleri taktirde
ruhsatname talepleri hakkında 9. maddenin birinci fıkrasında belirtilen
şartlar aranmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Bunlar
da birinci fıkradaki haklardan faydalanabilirler".
Madde 2- Bu
yönetmelik yayımı halinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu
Yönetmeliği Sağlık Bakanı Yürütür.


2- ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE YAPILAN
DEĞİŞİKLiK

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.10.1993 Sayı: 21729
)

Madde 1- 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi
Gazete''de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin
9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı
maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde
değişti-rilmiştir.
"Ahşap kapaklar hariç olmak üzere, dolap içini
gösteren özellikteki cam kapaklar ile madeni kapaklar opak veya beyaz
renkte olacaktır." (Bu cümle Yürürlülükten kaldırıl-mış-tır-30 Aralık 1993
tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazete)
"Üniversiteler; ticari nitelik
taşımaksızın sadece eczacılık fakülteleri öğrencilerinin eğitimi amacıyla
ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun uyarınca Sağlık
Bakanlığı''ndan izin alınmak şartı ile açılacak uygulama eczaneleri
dışında, mediko-sosyal eczaneler de dahil, ticari amaç güden eczane
açamaz."
Madde 2- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılma ruhsatı
verilmiş bulunan eczaneler 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü hariç
olmak üzere,
Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en
geç onsekiz ay içersinde ye-rine getirmek zorundadırlar. Aksi takdirde,
durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim
neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri Bakanlıkça
durdurulur."
Yürürlük
Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini
Sağlık Bakanlığı yürütür.


3- ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE YAPILAN
DEĞİŞİKLiK

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.12. 1993 Sayı:
21804)

Madde 1- 13 Ekim 1992 Tarih ve 21374 sayılı Resmi
Gazete''de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş; ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi ile aynı fıkranın 15 Ekim
1993 tarih ve 21729 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan Yönetmelik ile
eklenen dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.


"Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç olmak üzere,
asgari 35 metrekare olması ve 6197 sayılı Kanun''un 14''üncü maddesinin (A)
ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare
olması şarttır."
Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık
Bakanı yürütür.4- ECZANELER ve ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE
DEĞİŞİKLiK YAPILMASINA DAiR YÖNETMELiK

(Resmi Gazete Yayım Tarihi:
18.08.1999 Sayı: 2379)

Madde 1- 13/10/1992 tarihli ve 21374
sayılı Resmî Gazete''de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş.
"h) Eczanenin, eczacılık ile ilgili Kanunlara uygun ve
muvazaalı olup olmadığı hususunda eczacı odasınca verilmiş değerlendirme
raporu ( Bu rapor, eczacı odası yetkililerince en geç on iş günü içinde
ispatlayıcı belgelerle birlikte verilir, belirtilen süre sonunda rapor
verilmediği takdirde, muvazaa konusu il sağlık müdürlüğü yetkililerince
incelenir ve rapor düzenlenir, hazırlanacak rapor Bakanlıkça
değerlendirilerek işlem yapılır.)"
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 9
uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Serbest eczane olacak yerin dış cephesinin ve
kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması şarttır.
Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı
bulunamaz."
"Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare,
belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık
kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler,
mediko sosyal ve/veya uygulama eczanesi açamazlar."
Madde 3- Bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu
Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

5- ECZANELER VE ECZANE HiZMETLERi HAKKINDA YÖNETMELiKTE DEĞİŞİKLiK
YAPILMASINA DAiR YÖNETMELiK

(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 25.11.1999
Sayı: 23887)


Madde 1- 13.10.1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete''de
yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 9
uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Eczane olacak yerlerin, bodrum ve asma katları hariç
olmak üzere, asgari 35 metre-kare olması; 6197 sayılı Kanun''un 14 üncü
maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç
asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczanelerin laboratuvar kısım-ları,
müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması
gerekir. Ayrıca, serin yerde muhafaza edilecek ilaçların konulması için
buzdolabı bulundurulur. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel
ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane
olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma
geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, işyerini tamir
ettirinceye veya yeni bir işyeri edininceye kadar, asgari 20 metrekare
olan yerlerde veya prefabrike yapılar gibi geçici yapılarda da eczane
faaliyeti için ruhsat verilebilir."
"Serbest eczane olacak yerin dış
cephesinin ve kapısının, belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde olması
şarttır. Ruhsatnamede belirtilen numaralı kapı dışında eczane kapısı
bulunamaz. Ancak, normal çalışma saatleri dışında ve resmi tatil
günlerinde 24 saat boyunca halkın serbestçe girip çıkabildiği belgelenen
diğer yerlerde de, herkese ilaç satışı yapmak üzere eczane
açılabilir."
"Mülkiyeti özel hastane, vakıf, dernek, özel idare,
belediye veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olup içinde sağlık
kurumu veya kuruluşu bulunan yerlerde eczane açılamaz. Üniversiteler;
ticari nitelik taşımaksızın sadece eczacılık fakültesi öğrencilerinin
eğitimi amacı ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
uyarınca Sağlık Bakanlığı''ndan izin alınmak şartı ile açılacak uygulama
eczaneleri dışında, mediko-sosyal merkezi eczaneleri de dahil olmak üzere
ticari amaç güden eczane açamazlar."
Madde 2- Aynı Yönetmeliğin
17 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
"Asgari ve azami
ebatları, muhtevası ve renkleri Türk Eczacıları Birliği''nce belirlendikten
sonra Sağlık Bakanlığı''nca uygun görülecek standartlardaki ışıklı levhalar
da, ecza-ne-lerin ruhsatında belirtilen giriş kapısının bulunduğu cepheye
konulabilir."
Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine
aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
"Eczanelerde, birinci fıkradaki
reçete kayıt defterinin yerine kaim olmak üzere, ilgili eczacı odasınca
tasdik edilmiş bilgisayar formları da kullanılabilir."
Madde 4-
Aynı Yönetmeliğe, aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"iyi Eczacılık
Uygulamaları
Ek Madde 1- Eczanelerde verilen hizmetlerin
kalitesinin arttırılmasını, sürekliliğini ve iyi eczacılık uygulamalarının
geliştirilmesini sağlamak maksadı ile "iyi Eczacılık Uy-gulamaları
Kılavuzu", altı ay içerisinde Sağlık Bakanlığı''nca hazırlanır ve yürürlüğe
konulur."
Madde 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
"Geçici Madde 3- 17 nci maddenin bu Yönetmelik ile
eklenen ikinci fıkrasının öngördüğü levha standartları, bu maddenin
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türk Eczacıları
Birliği''nce düzenlenir ve Sağlık Bakanlığı''nın görüşüne
sunulur."
Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı
yürütür.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa