eczane
eczacı
Eczaneler İçin Gerekli Bilgiler
• SGK Sağlık Uygulama Tebliği
• Terimler Sözlüğü
• İlaç Takip Sistemi İTS
• Medula Reçete Provizyon Sistemi
• Yeni İlaçlar
• Tıp ve Eczacılık Fakülteleri
• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği
• Türk Eczacıları Birliği Kanunu
• Reçetelerde Kullanılan Fransızca Kelimeler
• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
• Kozmetik Kanunu ve Yönetmelik
• 6197 Sayılı Kanunda Ek ve Değişiklik Yapan Kanun ve Hükümler
• Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
• Reçetelerde Kullanılan Latince Kısaltmalar
• Kontrole Tabi İlaçlar
• Yeşil Reçeteli İlaçlar
• Kırmızı Reçeteli İlaçlar
• Kurum Sözleşmeleri
• Eczane Açılış İşlemleri
• İstatistikler
 

Eczacı Rehberi Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kanun Numarası : 6197
Kabul Tarihi : 18.12.1953
Yayımlandığı
Resmi Gazete : 24.12.1953 Sayı : 8591


BİRİNCİ BÖLÜM


Eczacılar


Madde 1-


Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve
ispençiyari mevat ve müstahzarat laboratuvarı veya imalathanesi gibi
müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar
veya imal etmek veyahut bu kabil resmi veya hususi müesseselerde mesul
müdürlük yapmaktır.


Madde 2-


Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için
aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır:


A) Türk vatandaşı olmak;


B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya
yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup
da 3. madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış
olmak;


C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş
olmak;


D) Bu kanunun 4. maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak.


Madde 3-


Yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı
olan Türk vatandaşı eczacılar Türkiye’de sanatlarını yapabilmek için:


A) Program ve tahsil müddeti bakımından Türkiye Eczacı Mektebi veya
fakültelerine muadil olan yabancı eczacı mektep veya fakültelerinden
diplomalı iseler eczacı mektebi veya fakültelerince teşkil edilecek bir
jüri önünde ilmi hüviyetlerini ispat etmeye;


B) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin tahsil
müddeti kadar olmakla beraber tahsil programlarında Türkiye Eczacı Mektebi
veya fakültelerinin derslerinden bazıları bulunmayan veya bulunmakla
beraber daha az bir müddet içinde okutulan veya müddet az olduğu halde
tahsil programı aynı olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya
fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekilde kurulacak bir jüri önünde
eczacı mektebi veya fakülteleri tarafından ayrıca tesbit edilecek bir
programa göre imtihan vermeye;


C) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil programları Türkiye Eczacı
Mektebi veya fakültelerinin müddet ve programlarından eksik olan yabancı
memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler eksik
kalan müddet ve programlarını Türkiye’de tamamladıktan sonra (B) bendinde
bildirilen imtihanı vermeye;


Mecburdurlar.


Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince bu gibilerin diplomaları ancak ilmi
hüviyetin ispatından veya imtihanın kazanılmasından sonra tescil olunur.


Madde 4-


Aşağıda yazılı haller eczacılık yapmaya manidir:


A) Yüz kızartıcı bir suçla mahkum edilmiş olmak;


B) Alelıtlak üç sene ve daha fazla ağır hapis veya beş sene ve daha
fazla hapis cezasiyle mahkum olmak;


C) Mesleki bir suçtan bir sene ve daha ziyade hürriyeti bağlayıcı bir
ceza ile mahkum olmak veyahut eczanesinde imal, ihzar veya tertip edilen
ilaçlarla sattığı müstahzarlar veya sair eczayı tıbbiyede sanatını kötüye
kullanmak suretiyle işlediği bir suçtan dolayı beş sene içinde iki defa
mahkeme karariyle meslek ve sanatının tatili cezasiyle mahkum edilmiş
olmak;


D) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin
haklı olduğu İcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak;


E) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak;


F) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum
olmak.


Madde 5-


Eczane açmak istiyen, yahut eczanesini satmak ve yahut başka bir yere
nakletmek istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine
ve Yahut alakalı sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne ve yahut mahalli
Hükümet tabipliğine müracaat eder.


Yeniden eczane açmak istiyenler aşağıda yazılı vesikaları da birlikte
verirler:


A) Tasdikli nüfus kağıdı sureti;


B) Tasdikli diploma sureti;


C) Hal tercümesi;


D) Mahkumiyeti bulunmadığına dair adli vesika;


E) Sanat yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı veya rüyetten
mahrumiyeti bulunmadığına dair rapor;


F) Dört aded fotoğraf.


Tamamlanan evrak üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti tarafından
yapılacak tetkikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruhsatname tanzim ve
tebliğ olunur.


Madde 6-


Eczacılar aşağıdaki hallerde sanatlarını icradan menedilerek
kendilerine verilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekaletince daimi olarak geri alınır:


A) Ruhsatname almak için ibraz edilen evrakın hilafı hakikat olduğu ve
bidayeten eczacılığa mani bir halin bulunduğu resmen tahakkuk ederse;


B) 4. maddedeki haller vukubulursa.


Madde 7-


Bir eczacı almış olduğu müsaadeden sarfınazar eder veya iflasına yahut
hacrine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsatname sakıt olur.


Madde 8-


Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından
mütevellit devamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya
kocası veya çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün
idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince ruhsat
verilir. Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanununa göre harç
alınır.


Madde 9-


A) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur namına idare edilmesi
hacredilen eczacı hakkındaki hükmün ref’ine veya kendisinin vefatına;


B) Sanatın icrasından mütevellit maluliyet dolayısıyle bir eczanenin
mesul müdür tarafından idaresi malul eczacının ölümüne;


Kadar devam eder.


Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mesul müdür
tarafından idaresi (5) seneyi geçemez.


Şu kadar ki; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse
reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu
tahsili bitirinceye kadar devam eder.


Madde 10-


Vefat eden eczacının varisleri arasında, karı, koca veya çocuk yoksa
eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından nihayet bir sene
zarfında tasfiye edilir.


Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdürle idaresi mecburidir.


Madde 11-


Bir eczaneyi devir veya satın alan kimse eczane açmak için bu kanunda
yazılı şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsatname verilir.


Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve noterlikçe yapılır.


Madde 12-


Devredilen veya satılan bir eczanede bulunan uyuşturucu maddelerin
satış ve devir muamelesinin mahallin en yüksek sağlık amirine bildirilmesi
ve istenilen malumatın verilmesi mecburidir.


Madde 13-


Bir eczacı eczanesini kapatmak veya nakletmek veya eczanesinin unvanını
değiştirmek isterse bir ay evvel mahallin en yüksek sağlık amirine haber
vermeye mecburdur.


Madde 14-


Aşağıdaki bentlerde gösterilen hususi eczanelerle ecza dolaplarının
açılmasına mahallin sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü tarafından usulü
dairesinde müsaade verilir ve keyfiyet Vekalete bildirilir.


A) İçindeki hastalara ilaç vermeye mahsus hastane ve buna benzer
müesseselerin eczaneleri;


B) Yalnız fakirlere parasız ilaç verip hiçbir suretle para karşılığı
reçete ile ilaç imal etmeyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri;


C) Eczane bulunmıyan yerlerde (Resmi veya serbest) eczacılar
bulunmadığı takdirde, resmi veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri
dahilinde ilaç veren veterinerlerin ecza dolapları;


D) Eczanesi bulunan merkezlerden 10 kilometre uzak olup da
müstahdemlerine ilaç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri veya
çiftlik veya sanayi müesseseleri ve mümasili teşekküllerin sahiplerinin
ecza dolapları.


(A) ve (B) bentlerinde yazılı hususi eczanelerin bir diplomalı mesul
müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır. Bu takdirde mesul müdürlere
ait müsaade veya ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince verilir.


D) bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açılması,
ancak o mahallerde ecza dolabının mesuliyetini deruhte edecek bir eczacı
veya tabibin bulunmasına bağlıdır.


Madde 15-


Serbest eczane bulunmıyan yerlerde bu kanunla gösterilen umumi
hükümlere tevfikan mesul müdür bulundurmak şartiyle belediye veya özel
idareler eczane açabilirler.


Madde 16-


14. maddenin (C) bendindeki ecza dolapları ile 15. maddede yazılı
eczaneler hakkında verilen müsaade bu mahallerde bir serbest eczanenin
açılması halinde kendiliğinden hükümsüz kalır, ecza dolabı ve eczane
kapatılır.


Resmi ve Devlete bağlı teşekküllere ait eczaneler, bu mahallerde
serbest eczane bulunmadığı takdirde bedeli mukabilinde halka ilaç satmaya
veya tertip etmiye mezundur.


Madde 17- Memur veya asker olan kimse eczane açamaz ve bir
eczanenin mesul müdürlüğünü yapamaz.


Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç ayı tecavüz etmeyen
nezareti bu kayıttan müstesnadır.


Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına
davet edilen veya mebus veya belediye reisi seçilen eczacılar bu
vazifeleri devam ettiği müddetçe eczanelerini bir mesul müdür marifetiyle
idare edebilirler.


Madde 18-


Bir eczacının birden fazla eczane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine
alması yasaktır.


Madde 19-


Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemiyeceği ve mesleki
dışında bizzat ticaret yapamıyacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde
edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez.


İKİNCİ BÖLÜM


Eczaneler


Madde 20-


Eczane binalarının kaç kısımdan mürekkep olacağı ve laboratuvarların
vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lazımgelen alet ve saire ve
eczanenin dahili hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tayin ve
tesbit olunur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Ecza ve kimyevi maddelerMadde 21-


Müesseselerde bulundurulan Türk kodeksine dahil ecza ve kimyevi
maddeler Türk kodeksinde yazılı vasıf ve şartları haiz olacaktır.


Madde 22-


Ambalajları açılmış tıbbi ecza ve kimyevi maddelerin saf olmamalarından
ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza deposu ve laboratuvar
sahipleri ve mesul müdürleri mesuldür.


Madde 23-


Zehirli ve müessir eczanın muhafazası ve müstehlike satışı bu husustaki
kanun ve mevzuata göre yapılır.


Madde 24-


Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilaçların reçetesiz verilmesi
ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılması yasaktır.


Madde 25-


Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir
edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin (Fiyatları
üzerinde yazılmak suretiyle) alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekaletince tesbit ve ilan olunacak esaslara göre yapılır. Eczanelerde
hazırlanan reçetelerin ilaçlarında görülecek hata ve saireden doğrudan
doğruya eczanenin mesul müdürü sorumludur.


Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri
reçetelerle kodekste yazılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip altı iki
çizgi ile çizilerek ayrıca imza edilmiş olmıyan reçeteleri müdavi tabip
ile temas etmeden imal edemezler.


Ancak müdavi tabip ile temas imkanı bulunmıyan hallerde reçeteyi
kodekste yazılı azami miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti mahallin
en yüksek sağlık amirine bildirirler.


Madde 26-


Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekaleti tarafından verilen örneğe uygun olarak bastırılacak, mahalli
sağlık amirliğince yaprak adedleri tasdik edilmiş ve mühürlenmiş, bir
defter tutulur. Bu defterlerin beş sene müddetle muhafazası mecburidir.


Madde 27-


Tabip veya veteriner hekimin adres ve diploma numarasını açık olarak
göstermeyen, resmi veya hususi hastane, sağlık merkezi, dispanser ve
poliklinik yapan benzeri müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını
taşımıyan, okunması güç, şifreli yahut kodekste yazılı dillerden başka
dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz.


Madde 28-


Eczanelerde eczacılık ve ziraatte kullanılan kimyevi maddelerle sıhhi
malzeme, alatı tıbbiye ve tuvalet eşyasından maada eşyanın müşteriye
satılmak maksadiyle bulundurulması yasaktır.


Madde 29-


Acil tedavide kullanılan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tayin
ve tesbit olunan maddelerin piyasada mevcut olduğu takdirde eczanelerde
bulundurulması mecburidir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Teftiş


Madde 30-


Eczanelerle ecza depoları, ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri
ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında
olup her zaman teftişe tabidirler.


Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum
görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur.


Madde 31-


Teftiş, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri ve yahut Sağlık ve
Sosyal Yardım Vekaleti veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler
tarafından yapılır.


Madde 32-


Teftişe memur olarak müesseseye gelen ve hüviyetlerini ispat eden
salahiyet sahibi memura ecza müessesesinin her tarafını ve defterlerini ve
alet ve edevatı ile ilaçlarını göstermeye ve teftişe mütaallik olarak
istenilen bütün malumatı vermeye müessese sahibi veya mesul müdürü
mecburdur.


Madde 33-


Müfettiş veya salahiyet sahibi memur tarafından teftiş esnasında
görülen bozuk, mağşuş veya gayrisaf ecza ve kimyevi maddeler imha ve bir
zabıt varakası yapılarak teftiş varakasına raptolunur. Ancak bu nevi
eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edilirse bu gibi maddelerden
alınacak üç nümune, eczacı ve teftişi yapan memur tarafından beraberce
mühürlenerek bir nümune eczane veya laboratuvarda bırakılır, diğer ikisi
resmi bir tahlil müessesesine gönderilir. Eczacının bu muameleden
kaçınması halinde de keyfiyet bir zabıtla tesbit olunur. Aynı maddenin
geri kalan kısmı mühürlenerek imhası tehir ve kullanılması tahlil
neticesine kadar menedilir ve teftiş varakasına kaydolunup keyfiyet
Vekalete bildirilir. Resmi tahlil müessesesinden alınacak cevaba göre
karar vermek Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletine aittir. Teftişi yapan
memur bazı maddelerin bozuk, mağşuş ve gayrisaf olduğundan şüphe ederse
aynı suretle muamele yapar.


Madde 34-


Teftişten dolayı vakı olarak şikayetlerin mercii Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletidir.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Müteferrik hükümler


Madde 35-


Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden ayrılan bir eczacının bu
ayrılış müddeti yirmi dört saati tecavüz ettiği takdirde mahallin en büyük
sağlık amirine bir yazı ile haber verilir. Ayrılış müddeti on beş güne
kadar devam edecekse ikinci eczane bulunmayan yerlerde eczaneye; varsa
resmi eczanenin eczacısı, yoksa mahallin serbest tabibi, bulunmadığı veya
kabul etmediği takdirde muvafakatleri ile Hükümet veya belediye tabibi
nezaret eder, aksi takdirde eczane kapatılır.


İkinci bir eczane bulunan yerlerde mesul müdür tayini kabil olmadığı
takdirde eczane kapalı kalır. Ayrılış müddeti on beş günden fazla
sürecekse, eczane açık bırakılmak istenildiği takdirde Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletinden izin almak ve bir mesul müdür tayin etmek mecburidir.


Madde 36-


Tabiplerin tertip ettikleri reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını
müracaat sahiplerine temin etmek üzere birden fazla eczanenin bulunduğu
yerlerdeki eczanelerin gece ve pazar nöbetleri, mahalin en yüksek sağlık
amirinin tensibiyle halkın ihtiyacını temin edecek surette tanzim olunur.


Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için verilecek emirlere
eczacıların tabi olması mecburidir.


Madde 37-


Tabiplerin; eczanelerde hasta kabul etmeleri yasaktır. Ancak kaza ve
ani bir tehlikeye uğrayarak eczaneye gelen veya getirilen kimselerin ilk
tedavisinin yapılması caizdir.


Madde 38-


Her eczacı eczanesi mıntakası içindeki mahallerde oturan ve tababet
yapan tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde muayenehane veya
evlerinde bulunduklarını gösterir mahallin sağlık amirlerince tertip
edilmiş bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir mahalle asmaya
mecburdur.


Madde 39-


Eczanelerde ihzar edilen reçetelerde yazılı ilaçların fiyatlarını
tesbit için en geç bir sene zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince
bir tarife yapılarak usulü dairesinde ilan edilir.


Bu tarifeler en az senede bir defa tetkik edilerek lüzum görülürse
tadil ve aynı şekilde ilan olunur.


İlaç fiyatları hakkındaki şikayetlerin tetkiki Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekaletine aittir. Yapılan tetkik sonunda tarife üstüne çıktığı
anlaşılanlara yazılı ihtar yapılır. İki yazılı ihtara rağmen bu
hareketlerine devam eden eczaclıar hakkında mahkemece 44. madde hükmü
tatbik olunur.


ALTINCI BÖLÜM


Cezalar


Madde 40-


Bu kanunda yazılı usullere uygun olarak ruhsatname almaksızın birinci
maddeye sayılı yerleri açanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve 500
liradan 5000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.


Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmayanlar tarafından işlenirse
hapis cezası altı aydan ve para cezası da 1000 liradan eksik olamaz.


Her iki halde de mahkeme kararına hacet kalmaksızın bu gibi yerler
mahallin en yüksek sağlık amiri tarafından derhal kapatılır.


Madde 41-


Bu kanunun 1. maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı
açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile
ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduğu takdirde bunlar müsadere
ve imha edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu
kanunda yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mesul
müdürlük vazifesini ifa edenler (200) liradan (500) liraya kadar ağır para
cezası ile cezalandırılır.


Yukarda yazılı halin tekerrürü takdirinde eczacı ile varsa mesul müdürü
bir aydan bir seneye kadar hapis ve (300) liradan (1000) liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılır ve müessese bir aydan bir seneye kadar
kapatılır.


Madde 42-


Bu kanunun 1. maddesinde sayılan yerlerde ilaç halinde ihzar, imal veya
tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu
takdirde, bunların hepsi müsadere ve imha edilmekle beraber bu yerleri
bizzat idare eden eczacı ile bu kanunda yazılı sebeplerle eczacının
bulunmaması halinde bu yerlerde mesul müdürlür yapanlar (100) liradan
(1000) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.


Yukarda yazılı halin tekerrürü takdirinde hükmedilecek para cezası
(500) liradan aşağı olamaz. Ayrıca müessesenin bir aydan bir seneye kadar
kapatılmasına da karar verilir.


Madde 43-


Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz
satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında
bulunduranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 409. maddesi tatbik olunur ve
bu gibi maddeler derhal müsadere edilerek o mahallin resmi hastanesine
teslim edilir.


Ancak eczanesi bulunmayan yerlere munhasır olmak üzere Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekaletince tesbit ve ilan edilecek müstahzarlar bu hükümden
müstesnadır.


Madde 44-


Bu kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket
edenler kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza
Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam eylemediği takdirde 100 liradan
500 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır.


Madde 45-


Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir
sebepler dışında eczanesi olan yerlerde 30 gün, olmıyan yerlerde 10 gün
müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen
noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmiyen
eczacılar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.


Madde 46-


Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı kanunla buna zeyil 5320
sayılı kanunun hükümleri mülgadır.


Geçici Madde 1-


964 sayılı kanunun 51. maddesinden istifade ile eczanelerde hasta kabul
ve muayene suretiyle icrayi tababet eyliyen doktorlar işbu kanunun yayını
tarihinden itibaren bir ay içinde muayenehanelerini eczane dışına nakle
mecburdurlar.


Geçici Madde 2-


Lozan Sulh Muahedesine göre Türkiye’de eczacılık etmek müsaadesini
almış olan eczane sahibi yabancı eczacılar bu kanun hükümlerine riayet
etmek şartiyle sanatlarını icraya devam ederler.


Madde 47-


Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 48-


Bu kanun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet vekilleri
yürütür.


Bilgi arşivimizde yer almasını istediğiniz içerikler için lütfen bize mail atınız. Elinizdeki dökümanları diğer eczacılar ve eczacı adayları ile paylaşarak bilgi veritabanımızın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

:: FORUM ::


:: GOOGLE ARAMA ::

Üye Girişi
Kullanıcı Adı:
Bilgi Arama
NÖBETÇİ ECZANELER


:: ECZACI ODALARI ::


Eczane Bağlantıları
Sponsor Bağlantılar
Anasayfa